REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1962

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 19 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027]

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 280) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się ust. 2;

2) w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą - oznacza to inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014;";

3) w § 6:

a) w ust. 2 wyrazy „na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej" zastępuje się wyrazami „na inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą",

b) uchyla się ust. 5;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. W przypadku gdy kwota pomocy przekracza wartość:

1) 41,25 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach należących do województw: łódzkiego i małopolskiego,

2) 33 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach należących do województwa śląskiego,

3) 20,63 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego

- pomoc stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielana po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.";

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.".

§ 2. [Stosowanie przepisów do umów albo porozumień zawartych albo decyzji o dofinansowaniu projektu podjętych przed wejściem w życie rozporządzenia, na podstawie których udzielono pomocy]

1. Do umów albo porozumień zawartych albo decyzji o dofinansowaniu projektu podjętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie których udzielono pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do umów albo porozumień zawieranych albo decyzji o dofinansowaniu projektu podejmowanych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jednak maksymalna intensywność tej pomocy nie może być wyższa niż maksymalna intensywność pomocy określona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422).

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem uzupełnia się na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: G. Puda


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA