REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1974

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Soleckie (PLH140055)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Soleckie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki Soleckie (PLH1400552)), obejmujący obszar 222,06 ha, położony w województwie mazowieckim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI SOLECKIE (PLH140055)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 11 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1974)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI SOLECKIE (PLH140055)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

467030,94

644069,92

2

466976,87

644149,73

3

467022,36

644211,52

4

466962,29

644293,90

5

466534,06

644188,35

6

466423,95

644232,84

7

466288,51

644224,57

8

465613,24

644353,49

9

465394,84

644378,89

10

464490,77

644528,72

11

464523,78

644767,44

12

464208,88

644802,99

13

464238,44

645025,07

14

463947,00

645057,04

15

463885,83

644617,85

16

463857,63

644403,57

17

463842,97

644189,21

18

463907,48

644175,36

19

463816,74

643599,79

20

464280,41

643545,80

21

464292,47

644085,92

22

464312,06

644084,92

23

464335,10

644083,32

24

464407,48

644079,66

25

464543,71

644054,73

26

464658,65

643989,65

27

464683,58

643925,80

28

464830,15

643830,92

29

464892,18

643832,14

30

464920,77

643815,72

31

465029,02

643795,04

32

465239,01

643635,99

33

465342,83

643582,79

34

465427,37

643599,21

35

465523,46

643617,46

36

466162,64

643726,32

37

466289,74

643703,21

38

466346,00

643699,07

39

466211,62

643895,89

40

466588,30

643858,56

41

466693,49

643701,79

42

466701,49

643705,76

43

466745,92

643631,21

44

466767,21

643628,61

45

466971,51

643742,91

46

467021,50

643753,25

47

467030,94

644069,92


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI SOLECKIE (PLH140055)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI SOLECKIE (PLH140055)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI SOLECKIE (PLH140055)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI SOLECKIE (PLH140055)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

2

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI SOLECKIE (PLH140055)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI SOLECKIE (PLH140055)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

2

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

3

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

4

poczwarówka jajowata

Vertigo moulinsiana

osiadła

5

poczwarówka zwężona

Vertigo angustior

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-25
  • Data wejścia w życie: 2023-10-10
  • Data obowiązywania: 2023-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA