REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1977

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Żukowskie (PLH140053)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Żukowskie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki Żukowskie (PLH1400532)), obejmujący obszar 173,36 ha, położony w województwie mazowieckim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI ŻUKOWSKIE (PLH140053)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 11 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1977)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI ŻUKOWSKIE (PLH140053)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL­1992)2)

X

Y

1

2

3

1

457923,66

595086,92

2

457837,40

595037,58

3

457799,22

595005,35

4

457845,92

594915,47

5

457825,33

594903,05

6

457792,51

594881,14

7

457745,85

594853,21

8

457658,14

594800,48

9

457713,93

594726,69

10

457827,61

594577,19

11

457965,84

594396,76

12

457970,13

594391,19

13

458101,45

594469,17

14

458131,38

594487,06

15

458178,46

594515,05

16

458293,39

594582,93

17

458111,67

594954,94

18

458025,24

595149,23

19

458013,11

595142,30

20

457996,43

595132,01

21

457923,66

595086,92

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL­1992)2)

X

Y

1

2

3

1

459481,04

596998,86

2

459280,37

596938,69

3

458891,51

596816,54

4

458573,10

596713,15

5

458395,13

596657,79

6

458269,78

596619,82

7

458270,69

596582,77

8

458237,30

596596,49

9

458209,65

596603,88

10

458213,12

596591,41

11

458164,59

596577,35

12

458199,33

596560,35

13

458215,34

596548,45

14

458229,52

596497,67

15

458254,23

596436,37

16

458305,01

596300,95

17

458353,96

596114,30

18

458396,05

595973,39

19

458247,36

595919,41

20

458213,20

595906,92

21

458067,11

595853,53

22

457880,46

595785,82

23

457901,04

595723,60

24

457891,44

595719,94

25

457912,02

595659,55

26

457950,61

595680,62

27

458089,45

595741,71

28

458421,32

595885,27

29

458454,80

595818,98

30

458588,05

595884,60

31

458544,53

596054,68

32

458689,16

596106,24

33

458896,07

596166,51

34

458927,59

596079,00

35

459119,58

596141,14

36

459295,71

595592,60

37

459380,99

595320,91

38

459405,42

595251,05

39

459417,20

595257,12

40

459447,81

595275,26

41

459454,54

595279,20

42

459507,10

595309,95

43

459549,37

595334,68

44

459639,09

595387,17

45

459668,32

595404,27

46

459684,62

595414,25

47

459719,11

595435,38

48

459734,66

595444,53

49

459749,76

595451,39

50

459688,45

595647,20

51

459671,07

595701,64

52

459579,11

595991,69

53

459555,41

596067,20

54

459547,09

596093,71

55

459515,52

596202,13

56

459491,73

596263,44

57

459469,77

596334,35

58

459595,85

596368,83

59

459630,35

596378,27

60

459697,15

596401,14

61

459938,74

596478,44

62

460016,02

596503,16

63

459989,53

596550,52

64

459925,43

596665,11

65

459847,20

596785,43

66

459724,14

596878,76

67

459667,41

596925,88

68

459614,97

596967,18

69

459548,92

597019,21

70

459481,04

596998,861) Specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki Żukowskie (PLH140053) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL­1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI ŻUKOWSKIE (PLH140053)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI ŻUKOWSKIE (PLH140053)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI ŻUKOWSKIE (PLH140053)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI ŻUKOWSKIE (PLH140053)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

2

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI ŻUKOWSKIE (PLH140053)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI ŻUKOWSKIE (PLH140053)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

czerwończyk fioletek

Lycaena helle

osiadła

2

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

3

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

4

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-25
  • Data wejścia w życie: 2023-10-10
  • Data obowiązywania: 2023-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA