REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2058

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44zzzv ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005) i art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) centrum - należy przez to rozumieć centrum kształcenia zawodowego i branżowe centrum umiejętności, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe;";

2) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku ucznia lub absolwenta szkoły w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym lub areszcie śledczym opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzzf ust. 5 ustawy o systemie oświaty, może wydać psycholog zatrudniony odpowiednio w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym lub areszcie śledczym.";

3) uchyla się § 19;

4) w § 23 w ust. 2 w pkt 3 wyraz „centrum" zastępuje się wyrazami „centrum kształcenia zawodowego";

5) w § 42 w ust. 1 w pkt 2 wyraz „centrum" zastępuje się wyrazami „centrum kształcenia zawodowego";

6) w § 55:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informację o wynikach egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5 ustawy o systemie oświaty, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, placówki lub centrum kształcenia zawodowego lub pracodawcy, któremu uczeń lub absolwent składał deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, lub osobie upoważnionej przez tego dyrektora szkoły, placówki lub centrum kształcenia zawodowego lub pracodawcę, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty.",

b) w ust. 2 wyraz „centrum" zastępuje się wyrazami „centrum kształcenia zawodowego";

7) w § 63 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku ucznia lub absolwenta szkoły w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym lub areszcie śledczym opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzzf ust. 5 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., może wydać psycholog zatrudniony odpowiednio w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym lub areszcie śledczym.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248, z 2021 r. poz. 4 oraz z 2022 r. poz. 1116.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA