REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2622

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. poz. 1699), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. poz. 1895).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. poz. 1895), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2622) ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2011]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2622)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania techniczne dla:

1) dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne kierowane do ogłoszenia w dziennikach urzędowych;

2) dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej;

3) środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych używanych do udostępniania dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) adres względny - adres określający położenie dokumentu elektronicznego względem katalogu głównego zawierającego akt podlegający ogłoszeniu w postaci zbioru dokumentów elektronicznych;

2) metadane - zestaw logicznie powiązanych z dokumentem elektronicznym usystematyzowanych informacji opisujących ten dokument, ułatwiających jego wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie nim;

3) wzór aktu - wzór dokumentu elektronicznego przekazywany do centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych w rozumieniu art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703), zawierający:

a) określenie struktury aktu prawnego zdefiniowanej w formacie XSD (schemacie XML),

b) ustalenie sposobu wizualizacji aktu prawnego, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zdefiniowane w szablonie wizualizacji określonym w formacie XSL,

c) metadane opisujące wzór aktu zapisany w formacie XML.

§ 3. 1. Dokumenty elektroniczne zawierające akty normatywne i inne akty prawne, podlegające ogłoszeniu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zwane dalej „aktami podlegającymi ogłoszeniu", sporządza się w formacie XML.

2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1, są zgodne z wzorami aktów ogłoszonymi w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz na stronie internetowej, o której mowa w § 7 ust. 4.

3. Wzory aktów podlegających ogłoszeniu ustala Prezes Rady Ministrów.

4. Informacja o ogłoszeniu nowego wzoru aktu w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych jest niezwłocznie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5. Organ upoważniony do wydania aktu podlegającego ogłoszeniu wprowadza do stosowania wzory aktów nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

§ 4. 1. Struktura aktu prawnego zdefiniowana w schemacie XML jest zgodna ze strukturą aktów podlegających ogłoszeniu określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

2. W skład schematu XML wchodzą w szczególności znaczniki XML zawierające mechanizmy do przedstawienia:

1) budowy aktu podlegającego ogłoszeniu, w szczególności podziału na jednostki redakcyjne i ich systematyzacji;

2) zawartości tekstowej poszczególnych jednostek systematyzacyjnych i ich nazw, o ile są tytułowane;

3) włączonych w treść aktu podlegającego ogłoszeniu elementów zewnętrznych przechowywanych w osobnych dokumentach elektronicznych, w szczególności obrazów, znaków graficznych, map, wykresów, zwanych dalej „elementami zewnętrznymi".

3. Mechanizmy do przedstawienia elementów zewnętrznych przyjmują postać adresów względnych wobec katalogu zawierającego akty podlegające ogłoszeniu.

4. Elementy zewnętrzne są włączone do aktu podlegającego ogłoszeniu w postaci umożliwiającej osiągnięcie jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości.

§ 5. 1. Załącznik do aktu podlegającego ogłoszeniu może być przekazany do ogłoszenia w postaci:

1) pliku XML o strukturze specyficznej dla danego rodzaju załącznika wraz ze schematem zdefiniowanym w formacie XSD oraz wygenerowaną na podstawie tego pliku wizualizacją w formacie PDF zgodnym z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanymi dalej „minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych";

2) pliku XML w jednym z formatów określonych w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych, którego postać:

a) umożliwia konwersję do pliku PDF,

b) umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu;

3) pliku PDF generowanego w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu, którego postać umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu.

2. W uzasadnionych przypadkach załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przekazane w innym formacie arkusza, który został uprzednio uzgodniony z organem wydającym dziennik urzędowy.

3. Mechanizmy do przedstawienia załączników, o których mowa w ust. 1, przyjmują postać adresów względnych wobec katalogu zawierającego akty podlegające ogłaszaniu.

4. Dopuszczalna wielkość załącznika wynosi 20 MB.

5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekazywanie większych załączników o wielkości uprzednio uzgodnionej z organem wydającym dziennik urzędowy.

6. Załączniki posiadają nagłówek zgodny ze standardem wizualizacji określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6.1) 1. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 3 ust. 1, wraz z załącznikami oraz elementami zewnętrznymi są opatrywane przez organ upoważniony do wydania aktu podlegającego ogłoszeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z formatem XML Advanced Electronic Signatures (XAdES).

2. Załącznik do aktu podlegającego ogłoszeniu może być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z formatem PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES) po uprzednim uzgodnieniu z organem wydającym dziennik urzędowy.

3. Kwalifikowany podpis elektroniczny składa się zgodnie z wymogami określonymi w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

§ 7. 1. Strona główna dziennika urzędowego zawiera wyłącznie informacje związane z aktami podlegającymi ogłoszeniu, w szczególności:

1) nazwę dziennika urzędowego;

2) godło Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nazwę organu wydającego dziennik urzędowy;

4) odnośniki do poszczególnych pozycji;

5) odnośniki do narzędzi służących do wyszukiwania ogłoszonych aktów podlegających ogłoszeniu;

6) informację o dostępie i sposobie zabezpieczania.

2. Organ wydający dziennik urzędowy umieszcza na stronie głównej dziennika urzędowego:

1) odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu;

2) odnośniki do aplikacji służących do weryfikacji podpisów, o których mowa w pkt 1;

3) inne informacje, odnośnie do których obowiązek zamieszczenia wynika z odrębnych przepisów.

3. Organ wydający dziennik urzędowy umieszcza odnośnik do strony głównej dziennika urzędowego na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

4. Rządowe Centrum Legislacji umieszcza na stronie internetowej www.dziennikiurzedowe.gov.pl odnośniki do stron głównych dzienników urzędowych, o których mowa w ust. 3.

§ 8. 1. Akty podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formacie PDF albo w formacie XML, o którym mowa w § 3, w sposób umożliwiający wizualizację treści w postaci pliku PDF.

2.2) Autentyczność i integralność dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę oraz innych aktów podlegających ogłoszeniu jest zagwarantowana kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu lub osoby upoważnionej przez organ wydający dziennik urzędowy.

§ 9. Do udostępniania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę oraz innych aktów podlegających ogłoszeniu są używane:

1) środki komunikacji elektronicznej spełniające wymagania określone w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych;

2) informatyczne nośniki danych spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2c i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

§ 10. Do czasu stosowania wzoru aktu, o którym mowa w § 3 ust. 2:

1) czynność ogłaszania aktów podlegających ogłoszeniu, o której mowa w § 8 ust. 1, realizowana jest wyłącznie przy użyciu formatu PDF;

2) stosuje się wymagania dotyczące sporządzania aktów podlegających ogłoszeniu w postaci dokumentów elektronicznych określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 11. Do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stosuje się wymagania dotyczące formatów danych oraz środków komunikacji elektronicznej określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. poz. 1895), które weszło w życie z dniem 4 listopada 2021 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. poz. 451, 722 i 1568), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 676), tj. z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2622)

Załącznik nr 1

STANDARD WIZUALIZACJI NAGŁÓWKA ZAŁĄCZNIKÓW

§ 1. Załącznik wizualizuje się w postaci stron w formacie A4 (210 mm × 297 mm).

§ 2. Marginesy na każdej stronie wizualizowanego załącznika mają następujące wymiary:

1) wewnętrzny - 18 mm;

2) zewnętrzny - 18 mm;

3) górny - 17,5 mm;

4) dolny - 17,5 mm.

§ 3. W lewym górnym rogu każdej strony zamieszcza się nazwę dziennika urzędowego, a ponadto w tej samej linii:

1) na środku strony zamieszcza się numer strony między znakami półpauzy;

2) w prawym górnym rogu zamieszcza się numer pozycji aktu poprzedzony skrótem „Poz.".

§ 4. Informacje wymienione w § 3 pisane są czcionką Times New Roman lub czcionką o podobnym kroju, o rozmiarze 9 pkt.

§ 5. Poniżej informacji wymienionych w § 3, w odległości 22 mm od góry strony, umieszcza się linię o długości 174 mm i grubości 1 pkt.

Załącznik nr 2

(uchylony)4)


Załącznik nr 3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA AKTÓW PODLEGAJĄCYCH OGŁOSZENIU W POSTACI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

§ 1. Akty podlegające ogłoszeniu są zapisywane jako teksty strukturalne w postaci uniwersalnego formatu tekstowego do zapisu danych w formie elektronicznej XML 1.0, określonego standardem W3C (World Wide Web Consortium).

§ 2. Tekst strukturalny aktu podlegającego ogłoszeniu zawiera:

1) strukturę aktu prawnego:

a) część,

b) księgę,

c) tytuł,

d) dział,

e) rozdział,

f) oddział,

g) artykuł,

h) paragraf,

i) ustęp,

j) punkt,

k) literę,

l) tiret;

2) tekst poszczególnych części aktu podlegającego ogłoszeniu;

3) tytuły poszczególnych części aktu podlegającego ogłoszeniu;

4) przypisy wraz z odnośnikami;

5) uwagi do treści umieszczanych bezpośrednio w tekście lub na marginesie;

6) włączone w treść elementy zewnętrzne (obrazy, tabele itp. przechowywane w osobnych dokumentach);

7) załączniki do aktów podlegających ogłoszeniu;

8) odesłania do innych aktów podlegających ogłoszeniu;

9) oznaczenia definicji pojęć słownikowych.

Załącznik nr 4

WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMATÓW DANYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§ 1. 1. Systemy teleinformatyczne w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne używane przez podmioty realizujące zadania publiczne wyposaża się w składniki sprzętowe lub oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w obowiązujących przepisach, normach, standardach lub rekomendacjach ustanowionych przez krajową jednostkę normalizacyjną lub jednostkę normalizacyjną Unii Europejskiej.

2. W przypadku gdy w danej sprawie brak jest przepisów, norm lub standardów, o których mowa w ust. 1, stosuje się standardy uznane na poziomie międzynarodowym, w szczególności opracowane przez:

1) Internet Engineering Task Force (IETF) i publikowane w postaci Request For Comments (RFC),

2) World Wide Web Consortium (W3C) i publikowane w postaci W3C Recommendation (REC)

- adekwatnie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań oraz bieżącego stanu technologii informatycznych.

§ 2. W odniesieniu do wskazanych w rozporządzeniu dokumentów, dla których wymagane jest zachowanie zgodności formatu danych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych, stosuje się formaty danych wskazane w poniższej tabeli.

Lp.

Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standardu

Oryginalna pełna nazwa standardu

Opis standardu

Organizacja określająca format, normę lub standard

Oznaczenie lub nazwa normy albo dokumentu zawierającego specyfikację techniczną wskazanego formatu

1

2

3

4

5

6

A

W celu przekazywania oraz publikacji dokumentów stosuje się:

1

Do danych zawierających dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne co najmniej jeden z następujących formatów danych:

1.1

.txt


Dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 jako pliki typu .txt

ISO/IEC

ISO/IEC 10646

1.2

.rtf

Rich Text Format Specification

Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .rtf

Microsoft Corp.

Wewnętrzny standard Microsoft Corp.

1.3

.pdf

Portable Document Format

Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu

.pdf

ISO/IEC

ISO/IEC 32000-1

1.4

.xps

XML Paper Specification

Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu

.xps

Microsoft Corp., Ecma International

ECMA-388

1.5

.odt

Open Document Format for Office Application

Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .odt

ISO/IEC

ISO/IEC 26300

1.6

.ods

Open Document Format for Office Application

Dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego jako pliki typu .ods

ISO/IEC

ISO/IEC 26300Lp.

Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standardu

Oryginalna pełna nazwa standardu

Opis standardu

Organizacja określająca format, normę lub standard

Oznaczenie lub nazwa normy albo dokumentu zawierającego specyfikację techniczną wskazanego formatu

1

2

3

4

5

6

1.7

.odp

Open Document Format for Office Application

Dokumenty w postaci prezentacji multimedialnych jako pliki typu .odp

ISO/IEC

ISO/IEC 26300

1.8

.doc

Microsoft Office Word

Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .doc

Microsoft Corp.

Wewnętrzny standard Microsoft Corp.

1.9

.xls

Microsoft Office Excel

Dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego

Microsoft Corp.

Wewnętrzny standard Microsoft Corp.

1.10

Open XML

Office Open XML File Formats

Otwarty standard ISO dokumentów elektronicznych w tym:

.docx

.xlsx

ISO/IEC

ISO/IEC 29500-1

ISO/IEC 29500-2

ISO/IEC 29500-3

ISO/IEC 29500-4

1.11

.csv

Comma Separated Values

Wartości rozdzielone przecinkiem

IETF

RFC 4180

2

Do danych zawierających informację graficzną co najmniej jeden z następujących formatów danych:

2.1

.jpg (.jpeg)

Digital compression and coding of continuous-tone still images

Plik typu .jpg (Joint Photographic Experts Group)

ISO/IEC

ISO/IEC 10918-1

ISO/IEC 10918-2

ISO/IEC 10918-3

ISO/IEC 10918-4

2.2

.tif (.tiff)

Tagged Image File Format

Plik typu .tif

ISO

ISO 12234-2,
ISO 12639

2.3

.geotiff

Geographic Tagged Image File Format

Plik typu .geotiff

NASA Jet

Propulsion Laboratory

GeoTIFF Revision 1.0

2.4

.png

Portable Network Graphics

Plik typu .png

ISO/IEC

ISO/IEC 15948

2.5

.svg

Scalable Vector Graphics (SVG)

1.1 Specification

Plik grafiki wektorowej

W3C

-

3

Do tworzenia stron WWW co najmniej jeden z następujących formatów danych:

3.1

.html

Hypertext Markup Language

Standard języka znaczników formatujących strony WWW HTML 4.01

ISO/IEC

ISO/IEC 154451)Lp.

Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standardu

Oryginalna pełna nazwa standardu

Opis standardu

Organizacja określająca format, normę lub standard

Oznaczenie lub nazwa normy albo dokumentu zawierającego specyfikację techniczną wskazanego formatu

1

2

3

4

5

6

3.2

.xhtml

Extensible Hypertext Markup Language

Standard języka znaczników formatujących strony WWW

W3C

-

3.3

.html

XHTML Basic 1.1 -

Second Edition

Standard języka znaczników formatujących strony WWW wykorzystywany

w zakresie prezentacji informacji w komputerach kieszonkowych (PDA) XHTML basic

W3C

-

3.4

.css

Cascading Style Sheets

Kaskadowy Arkusz Stylu

W3C

-

B

Do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego:

1

Do definiowania układu informacji polegającego na określeniu elementów informacyjnych oraz powiązań między nimi stosuje się następujące formaty danych:

1.1

.xml

Extensible Markup Language

Standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w formie elektronicznej

W3C

-

1.2

.xsd

Extensible Markup Language

Standard opisu definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XML

W3C

-

1.3

.gml

Geography Markup Language

Język Znaczników Geograficznych

OGC

-

1.4

.rng

Regular Language for XML Next Generation

Język schematów do języka XML

ISO/IEC

ISO/IEC 19757-2

2

Do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

2.1

.xsl

Extensible Stylesheet Language

Rozszerzalny Język Arkuszy Stylów

W3C

-

2.2

.xslt

Extensible Stylesheet Language Transformation

Przekształcenia Rozszerzalnego Języka Arkuszy Stylów

W3C

-

Objaśnienia skrótów nazw organizacji z kol. 5:

IETF - Internet Engineering Task Force

ISO - International Standardization Organization

OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards OGC - Open Geospatial Consortium Inc.

W3C - World Wide Web Consortium

ETSI - European Telecommunications Standards


1) Dopuszcza się stosowanie standardu W3C.1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. poz. 1895), które weszło w życie z dniem 4 listopada 2021 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. poz. 451, 722 i 1568), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 676), tj. z dniem 1 stycznia 2012 r.

4) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-04
  • Data wejścia w życie: 2023-12-04
  • Data obowiązywania: 2023-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA