REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 224

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 lutego 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) rozpoczął specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny przed dniem 30 września 2014 r. – w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, 1617, 1831 i 1972), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej,”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5

Porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii, albo

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej po ukończeniu pierwszego roku modułu specjalistycznego, albo

5) lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii po ukończeniu pierwszego roku programu specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

6) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, albo

7) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w podmiocie leczniczym wykonującym świadczenia zdrowotne w dziedzinie pediatrii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) glukometr;

2) przyrząd do badania czucia bólu – neurotips;

3) przyrząd do badania czucia temperatury skóry (thim term);

4) widełki stroikowe 128 Hz;

5) monofilament 5.07/10 g;

6) programy do interpretacji danych z systemu:

a) ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT),

b) monitorowania stężenia glukozy flash (FGM).

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG z opcją Dopplera;

3) oftalmoskopii.

 

b) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7

Porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, albo

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej po ukończeniu pierwszego roku modułu specjalistycznego, albo

5) lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii – po ukończeniu pierwszego roku programu specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

6) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii lub lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii (dotyczy porad dla dziewcząt) lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii

– posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

 

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń: stadiometr typu Harpenden.

 

 

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

 

c) w lp. 34 w kolumnie „Warunki realizacji świadczenia” w części „Pozostałe wymagania” pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) realizacja świadczenia odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1324).”.

§ 2. [Przepis przejściowy]

Świadczeniodawcy, którzy zamierzają realizować świadczenie gwarantowane „Porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci”, niespełniający w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wymagań określonych w lp. 7 w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, są obowiązani dostosować się do tych wymagań w terminie do dnia 1 lipca 2024 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2164, z 2017 r. poz. 1244, 1766 i 2423, z 2018 r. poz. 657, z 2019 r. poz. 397, 1060 i 1864, z 2020 r. poz. 612, z 2021 r. poz. 543 i 727, z 2022 r. poz. 365, 482, 1542, 2641 i 2678 oraz z 2023 r. poz. 1953 i 2294.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-20
  • Data wejścia w życie: 2024-03-06
  • Data obowiązywania: 2024-03-06

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA