REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 357

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1442).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1442), które stanowią:

„§ 2. Termin na wykonanie diagnostyki onkologicznej, o którym mowa w § 6a pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wynosi:

1) 9 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia – w przypadku wpisania na tę listę w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;

2) 8 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia – w przypadku wpisania na tę listę w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.”.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 25 stycznia 2016 r. (poz. 357)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;

2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dostęp – zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;

2) lekarz specjalista – lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

3)3) lekarz w trakcie specjalizacji – lekarza, który:

a) rozpoczął specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny przed dniem 30 września 2014 r. – w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, 1633, 1893, 1991 i 2199 oraz z 2016 r. poz. 65), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej,

b) ukończył pierwszy rok specjalizacji – w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej,

c) ukończył drugi rok specjalizacji – w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej;

4) lokalizacja – budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

5) miejsce udzielania świadczeń – pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu udzielania świadczeń gwarantowanych.

§ 3. 1. Świadczenia gwarantowane obejmują:

1) porady specjalistyczne;

2) badania diagnostyczne;

3) procedury zabiegowe ambulatoryjne;

4) świadczenia w chemioterapii;

5) inne świadczenia ambulatoryjne;

6) świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy.

2. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ust. 1, oraz warunki ich realizacji w przypadku:

1) porad specjalistycznych – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) badań diagnostycznych – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) procedur zabiegowych ambulatoryjnych – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) świadczeń w chemioterapii – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) innych świadczeń ambulatoryjnych – określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3 i 5, stosuje się do świadczeń określonych w ust. 1 pkt 6.

4. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są udzielane przy zastosowaniu leków, dla których ustalono kategorię dostępności refundacyjnej – lek stosowany w ramach chemioterapii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991), lub leków sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.4)) zawierających substancje czynne z rozpoznaniami według ICD-10 określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

5. Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi wyłącznie wtedy, gdy są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

§ 4. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

§ 5. 1. W zakresie koniecznym do udzielania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

1) badania diagnostyczne;

2) leki i wyroby medyczne.

2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

2) chorób nowotworowych,

3) chorób oczu,

4) chorób przemiany materii,

5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

6) chorób skóry i tkanki podskórnej,

7) chorób układu krążenia,

8) chorób układu moczowo-płciowego,

9) chorób układu nerwowego,

10) chorób układu oddechowego,

11) chorób układu ruchu,

12) chorób układu trawiennego,

13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,

14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,

15) urazów i zatruć,

16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

– gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 6. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 3 ust. 1, obejmują czynności diagnostyczno-lecznicze, w tym badanie pobranego materiału biologicznego, w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

§ 6a.5) Świadczeniodawca realizujący diagnostykę onkologiczną i leczenie onkologiczne, na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz na warunkach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) posiada procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego;

2) stosuje się do standardów, wytycznych lub zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny;

3) zapewnia co najmniej dostęp do realizacji świadczeń diagnostyki onkologicznej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (RM), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), medycyny nuklearnej oraz badań endoskopowych;

4) zapewnia realizację diagnostyki onkologicznej w terminie nie dłuższym niż 7 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.

§ 7. W przypadkach wynikających ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy świadczenia gwarantowane są udzielane w domu świadczeniobiorcy.

§ 8. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem lp. 65 załącznika nr 1 do rozporządzenia, który stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

2. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiadają gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w lokalizacji, o którym mowa w części „Pozostałe wymagania” lp. 34, lp. 36, lp. 37, lp. 38, lp. 40, lp. 41, lp. 45, lp. 46, lp. 49, lp. 50, lp. 52, lp. 53, lp. 56, lp. 57, lp. 58, lp. 62 załącznika nr 1 do rozporządzenia, są obowiązane spełnić ten wymóg w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).7)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 listopada 2013 r.

Załącznik nr 18)

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Lp.

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczeń

1

2

3

4

1

Porada specjalistyczna – choroby metaboliczne

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii, lub diabetologii, lub endokrynologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) zestaw do badań antropometrycznych,

b) glukometr;

2) w lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) densytometrii kręgosłupa i kości udowej;

3) RTG.

2

Porada specjalistyczna – alergologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc lub specjalista w dziedzinie chorób płuc.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) zestaw do testów punktowych (co najmniej 10 alergenów);

2) zestaw do testów płatkowych (co najmniej 10 alergenów);

3) spirometr;

4) pickflometr.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

3

Porada specjalistyczna – alergologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc, lub specjalista w dziedzinie chorób płuc.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) zestaw do testów punktowych (co najmniej 10 alergenów);

2) zestaw do testów płatkowych (co najmniej 10 alergenów);

3) spirometr;

4) pickflometr.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

4

Porada specjalistyczna – diabetologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii lub endokrynologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii, albo

3) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) glukometr;

2) przyrząd do badania czucia bólu – neurotips;

3) przyrząd do badania czucia temperatury skóry (thim term);

4) widełki stroikowe 128 Hz;

5) monofilament 5.07/10 g.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG z opcją Dopplera;

3) oftalmoskopii.

5

Porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

4) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, albo

5) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w podmiocie leczniczym wykonującym świadczenia zdrowotne w dziedzinie pediatrii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) glukometr;

2) przyrząd do badania czucia bólu – neurotips;

3) przyrząd do badania czucia temperatury skóry (thim term);

4) widełki stroikowe 128 Hz;

5) monofilament 5.07/10 g.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG z opcją Dopplera;

3) oftalmoskopii.

6

Porada specjalistyczna – endokrynologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, albo

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, albo

5) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia lub specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii (dotyczy porad dla kobiet) lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) mammografii;

5) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

7

Porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii (dotyczy porad dla dziewcząt) lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, lub specjalista w dziedzinie pediatrii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

8

Porada specjalistyczna – gastroenterologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub specjalista w dziedzinie chirurgii lub w dziedzinie chirurgii ogólnej lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

9

Porada specjalistyczna – gastroenterologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej, albo

5) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub

b) specjalista w dziedzinie chirurgii lub ze specjalizacją I stopnia lub specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub

c) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, lub specjalista w dziedzinie pediatrii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

10

Porada specjalistyczna – geriatria

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii, lub specjalista w dziedzinie neurologii, lub

c) specjalista w dziedzinie medycyny ogólnej, lub

d) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń: glukometr;

2) w lokalizacji:

a) USG,

b) elektrokardiograf.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

11

Porada specjalistyczna – hematologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie hematologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) mikroskop optyczny i zestaw do barwienia preparatów.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

12

Porada specjalistyczna – onkologia i hematologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) mikroskop optyczny i zestaw do barwienia preparatów.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

13

Porada specjalistyczna – immunologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie immunologii klinicznej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, lub specjalista w dziedzinie pediatrii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

14

Porada specjalistyczna – kardiologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) elektrokardiograf;

2) echokardiograf.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) Holter EKG;

4) ABPM;

5) echokardiografii z opcją Dopplera;

6) elektrokardiografii wysiłkowych serca.

15

Porada specjalistyczna – kardiologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii, oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) elektrokardiograf;

2) pulsoksymetr.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) Holter EKG;

4) ABPM;

5) echokardiografii z opcją Dopplera.

16

Porada specjalistyczna – leczenie chorób naczyń

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie angiologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii naczyniowej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub specjalista w dziedzinie chirurgii lub specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG z opcją Dopplera.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) elektrokardiografii.

17

Porada specjalistyczna – nefrologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii, albo

3) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

18

Porada specjalistyczna – nefrologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii dziecięcej, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii, albo

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii dziecięcej, albo

5) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

19

Porada specjalistyczna – toksykologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie toksykologii klinicznej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub

c) specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub

d) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii, lub

e) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny pracy lub specjalista w dziedzinie medycyny pracy.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) echokardiografii;

5) spirometrii.

20

Porada specjalistyczna – dermatologia i wenerologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) mikroskop optyczny;

2) dermatoskop;

3) zestaw do pobierania wycinków.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) elektrokoagulacji;

4) kriochirurgii;

5) światłolecznictwa terapeutycznego (kabina lub płyta emitująca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do fototerapii lub fotochemioterapii).

21

Porada specjalistyczna – genetyka

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie genetyki klinicznej.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych (w tym badań genetycznych, molekularnych cytogenetycznych, enzymatycznych i biochemicznych)

22

Porada specjalistyczna – neurologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG z opcją Dopplera;

3) elektroencefalografii;

4) elektromiografii;

5) oftalmoskopii.

23

Porada specjalistyczna – neurologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii dziecięcej, albo

3) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) elektromiografii;

5) elektroencefalografii.

24

Porada specjalistyczna – leczenie bólu

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny paliatywnej, lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii, albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale o profilu onkologia kliniczna, albo

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

1) w miejscu udzielania świadczeń: blokady przeciwbólowe;

2) dostęp do:

a) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

b) RTG;

c) USG.

25

Porada specjalistyczna – onkologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii onkologicznej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) mammografii;

4) dermatoskopii.

26

Porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) spirometr;

2) nebulizator;

3) pickflometr;

4) zestaw do pobrania materiału w kierunku diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki prątka.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

27

Porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc u dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc dzieci, albo

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc dzieci, albo

5) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) spirometr;

2) nebulizator;

3) pickflometr;

4) zestaw do pobrania materiału w kierunku diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki prątka.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

28

Porada specjalistyczna – reumatologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

29

Porada specjalistyczna – reumatologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

30

Porada specjalistyczna – choroby zakaźne

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych;

5) w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – lekarz:

a) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu albo

b) w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny transportu.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz – w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – do badań parazytologicznych;

2) USG;

3) RTG.

31

Porada specjalistyczna – choroby zakaźne u dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii;

5) w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – lekarz:

a) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu albo

b) w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny transportu.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz – w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – do badań parazytologicznych;

2) USG;

3) RTG.

32

Porada specjalistyczna – leczenie osób z AIDS lub zakażonych HIV

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych oraz

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub specjalista w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędny do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami z AIDS lub zakażonymi HIV.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań, oraz – w przypadku realizacji świadczenia przez lekarza ze specjalizacją I stopnia lub specjalistę w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędnego do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami z AIDS lub zakażonymi HIV – wyposażenie zgodnie z warunkami określonymi dla odpowiednich porad specjalistycznych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

W przypadku realizacji świadczenia przez lekarza specjalistę w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędnego do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami z AIDS lub zakażonymi HIV – także zapewnienie badań zgodnie z warunkami określonymi dla odpowiednich porad specjalistycznych.

33

Porada specjalistyczna – neonatologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) zestaw do badań antropometrycznych,

b) promiennik ciepła;

2) w lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

34

Porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii, albo

4) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii, albo

5) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej albo

6) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, albo

7) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie perinatologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych (w tym wziernik jednorazowy i jednorazowa szczoteczka umożliwiająca pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy wraz z możliwością wykonania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy);

2) detektor tętna płodu (dotyczy poradni położniczej i położniczo-ginekologicznej).

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG z głowicami: przezpochwową, przezbrzuszną, do badania piersi;

3) RTG;

4) mammografii;

5) kolposkopii;

6) krioterapii;

7) elektrokoagulacji.

Pozostałe wymagania

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy w lokalizacji;

2) realizacja świadczenia odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. poz. 1100, z późn. zm.).

35

Porada specjalistyczna – ginekologia dla dziewcząt

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń: zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) mammografii;

5) kolposkopii;

6) krioterapii.

36

Porada specjalistyczna – chirurgia ogólna

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) mammografii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

37

Porada specjalistyczna – chirurgia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) USG.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

38

Porada specjalistyczna – proktologia

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub gastroenterologii, lub chirurgii onkologicznej, lub chorób wewnętrznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) rektoskop;

2) anoskop.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

39

Porada specjalistyczna – chirurgia klatki piersiowej

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) RTG;

3) spirometr.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

40

Porada specjalistyczna – chirurgia onkologiczna

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) dermatoskop.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) mammografii;

4) endoskopii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

41

Porada specjalistyczna – chirurgia onkologiczna dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub chirurgii dziecięcej, albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii dziecięcej, albo

4) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) dermatoskop.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) mammografii;

4) endoskopii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

42

Porada specjalistyczna – kardiochirurgia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) RTG;

3) elektroniczny sprzęt do odtwarzania zapisów badań.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

43

Porada specjalistyczna – neurochirurgia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurochirurgii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lub

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG.

44

Porada specjalistyczna – neurochirurgia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG.

45

Porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej lub specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: RTG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

1) w lokalizacji: możliwość założenia opatrunku gipsowego lub innego opatrunku unieruchamiającego;

2) dostęp do:

a) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,

b) USG,

c) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

46

Porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) RTG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

1) w lokalizacji: możliwość założenia opatrunku gipsowego lub innego opatrunku unieruchamiającego;

2) dostęp do:

a) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,

b) densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

47

Porada specjalistyczna – leczenie osteoporozy

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: densytometr DXA do badania kręgosłupa i kości udowej.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

48

Porada specjalistyczna – preluksacja

Personel

Lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub chirurgii dziecięcej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

49

Porada specjalistyczna – okulistyka

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) tablice do oceny ostrości wzroku;

2) kaseta szkieł okularowych;

3) oprawki okularowe próbne;

4) lampa szczelinowa;

5) oftalmoskop bezpośredni;

6) tonometr impresyjny lub aplanacyjny;

7) tablice Ishihary;

8) trójlustro Goldmanna;

9) perymetr (co najmniej kinetyczny);

10) keratometr ręczny lub autorefraktometr;

11) zestaw do iniekcji podspojówkowych i okołogałkowych;

12) zestaw do płukania i zgłębnikowania dróg łzowych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

50

Porada specjalistyczna – okulistyka dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) tablice do oceny ostrości wzroku;

2) kaseta szkieł okularowych;

3) oprawki okularowe próbne;

4) lampa szczelinowa;

5) oftalmoskop bezpośredni;

6) tonometr impresyjny lub aplanacyjny;

7) tablice Ishihary;

8) trójlustro Goldmanna;

9) perymetr (co najmniej kinetyczny);

10) keratometr ręczny lub autorefraktometr;

11) zestaw do iniekcji podspojówkowych i okołogałkowych;

12) zestaw do płukania i zgłębnikowania dróg łzowych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

51

Porada specjalistyczna – leczenie zeza

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki i osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy ortoptysty lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ortoptysta.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) tablice do oceny ostrości wzroku;

2) kaseta szkieł okularowych;

3) oprawki okularowe próbne;

4) lampa szczelinowa;

5) oftalmoskop bezpośredni;

6) linijki i lusterko lub rzutnik do skiaskopii;

7) wizuskop;

8) synoptofor;

9) krzyż Maddoxa;

10) pałeczki Maddoxa;

11) pleoptofor lub eutyskop;

12) szkła lub listwy pryzmatyczne;

13) test tno, test muchy, test Wortha, ekran Hessa;

14) szkła Baggoliniego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

52

Porada specjalistyczna – otolaryngologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) audiometrii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

53

Porada specjalistyczna – otolaryngologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otolaryngologii dziecięcej, lub otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej albo

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) audiometrii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

54

Porada specjalistyczna – audiologia i foniatria

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie audiologii i foniatrii lub audiologii, lub foniatrii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie audiologii i foniatrii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) mikroskop diagnostyczny,

b) zestaw do badań behawioralnych słuchu niemowląt i małych dzieci emitujący tony modulowane, dźwięki otoczenia oraz instrumenty muzyczne,

c) audiometr kliniczny z audiometrią słowną,

d) audiometr impedancyjny;

2) w lokalizacji:

a) laryngostroboskop,

b) kabina ciszy do badań słuchu,

c) urządzenie do badania otoemisji akustycznych;

3) dostęp: możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi metodami u dzieci i dorosłych.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) badań elektrofizjologicznych zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

55

Porada specjalistyczna – logopedia

Personel

Osoba, która:

1) uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii lub

2) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub

3) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub

4) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe na kierunku albo w specjalności logopedia obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub

5) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub

6) rozpoczęła przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) testy do badania mowy i języka;

2) odtwarzacz materiałów multimedialnych;

3) lustro logopedyczne;

4) gry dydaktyczne;

5) pomoce logopedyczne do rozwoju i ćwiczeń funkcji słuchowych;

6) pomoce logopedyczne do prowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka dostosowane do wieku pacjentów, w tym gry dydaktyczne, puzzle, plansze rysunkowe, materiały wyrazowo-obrazkowe do utrwalania poprawnej wymowy.

56

Porada specjalistyczna – chirurgia szczękowo-twarzowa

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) RTG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

57

Porada specjalistyczna – urologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) USG z możliwością badania transrektalnego.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

58

Porada specjalistyczna – urologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii dziecięcej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie urologii dziecięcej oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej z 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) USG.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

59

Porada specjalistyczna – transplantologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej lub nefrologii, lub kardiologii, lub kardiochirurgii, lub immunologii klinicznej, lub gastroenterologii, lub hematologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub chorób wewnętrznych albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) USG;

2) RTG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

60

Porada specjalistyczna – medycyna sportowa

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo

2) lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej – w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) elektrokardiograf;

2) zestaw do badań antropometrycznych z możliwością oceny składu ciała (masy mięśni, tkanki tłuszczowej, kostnej i wody);

3) tablica Snellena;

4) tablice Ishihary;

5) miernik tętna.

Organizacja udzielania świadczeń

1. Wykonanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, obejmujących badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, w związku z orzekaniem o zdolności do uprawiania danego sportu.

2. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:

1) badania antropometryczne: pomiary antropometryczne z analizą składu ciała;

2) badania laboratoryjne:

a) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu,

b) odczyn opadania krwinek czerwonych,

c) morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym,

d) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

3) inne badania diagnostyczne:

a) badanie elektrokardiograficzne,

b) test wysiłkowy,

c) badanie elektroencefalograficzne,

d) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa,

e) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa,

f) badanie spirometryczne;

4) badania lekarskie:

a) ogólne badanie lekarskie,

b) badanie okulistyczne,

c) badanie ortopedyczne,

d) przegląd stomatologiczny,

e) konsultację otorynolaryngologiczną,

f) konsultację neurologiczną,

g) konsultację okulistyczną.

3. Badania diagnostyczne:

1) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi – przeprowadza się co roku, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uprawiających płetwonurkowanie, sporty motorowe, sporty wodne, wspinaczkę;

2) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uprawiających judo i zapasy;

3) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uprawiających podnoszenie ciężarów;

4) badanie spirometryczne – przeprowadza się co roku, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia uprawiających płetwonurkowanie.

4. Konsultacje specjalistyczne:

1) okulistyczną u osób ze zdefiniowaną wadą wzroku, po wstępnej ocenie ostrości wzroku z zastosowaniem tablicy Snellena oraz rozróżniania barw z zastosowaniem tablic Ishihary – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, u których stwierdzono wadę wzroku; lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki indywidualnie ustala częstotliwość i zakres tych badań;

2) neurologiczną i badanie elektroencefalograficzne – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia uprawiających boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki. Lekarz specjalista indywidualnie ustala częstotliwość i zakres tych badań w przypadku utraty przytomności lub przegranej przez nokaut.

5. Lekarz przeprowadzający badanie może zlecić dodatkowo wykonanie innych badań lub konsultacji, których potrzeba wykonania wynika z oceny stanu zdrowia świadczeniobiorcy, w szczególności badania serologicznego w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz zespołu nabytego niedoboru odporności, przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.

6. Wstępne badania lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do uprawiania danego sportu, obejmują pomiary antropometryczne, ogólne badanie lekarskie, badanie ortopedyczne, test wysiłkowy, przegląd stomatologiczny, badanie elektrokardiograficzne, badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, konsultację laryngologiczną, konsultację okulistyczną. W przypadku sportów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 pkt 2, wstępne badania lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia obejmują również odpowiednie badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne.

7. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się:

1) co 6 miesięcy – w przypadku pomiarów antropometrycznych, ogólnego badania lekarskiego, badania ortopedycznego;

2) co roku – w przypadku testu wysiłkowego, przeglądu stomatologicznego, badania elektrokardiograficznego, badania ogólnego moczu z oceną mikroskopową osadu, odczynu opadania krwinek czerwonych, morfologii krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym;

3) co dwa lata – w przypadku konsultacji otorynolaryngologicznej i konsultacji okulistycznej.

Okresowe badania lekarskie przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu.

8. Kontrolne badania lekarskie, obejmujące badanie ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne, w zależności od stanu zdrowia świadczeniobiorcy wykonuje się u dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy podczas uprawiania danego sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

Pozostałe wymagania

Test wysiłkowy przeprowadzany jest zgodnie z zasadami klinicznymi prowadzenia testów wysiłkowych.

61

Porada specjalistyczna – leczenie mukowiscydozy

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych, lub chorób płuc, lub gastroenterologii, lub gastroenterologii dziecięcej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) spirometr;

2) USG;

3) RTG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

62

Porada specjalistyczna – chirurgia plastyczna

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii plastycznej.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG;

3) dermatoskopii.

Pozostałe wymagania

W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

63

Porada specjalistyczna – hepatologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych lub gastroenterologii, albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji: USG.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) RTG.

64

Porada specjalistyczna – leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub chirurgii dziecięcej.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

65

Porada specjalistyczna – rzadkie wrodzone wady metabolizmu u dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii metabolicznej lub

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale pediatrycznym udzielającym świadczeń w zakresie leczenia rzadkich wrodzonych wad metabolizmu;

3) dietetyk posiadający doświadczenie w zakresie leczenia żywieniowego dzieci z wrodzonymi wadami metabolizmu.

Dostępność badań lub procedur medycznych

Dostęp do:

1) badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

 

Załącznik nr 29)

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Lp.

Kod Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczeń

1

2

3

4

A. Analityka

1

A01

Badanie ogólne moczu (profil)

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

2

A05

Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)

3

A07

Białko w moczu

4

A09

Bilirubina w moczu

5

A11

Ciała ketonowe w moczu

6

A12

Ciężar właściwy moczu

7

A13

Erytrocyty/hemoglobina w moczu

8

A14

Leukocyty w moczu

9

A15

Glukoza w moczu

10

A17

Krew utajona w kale

11

A19

Osad moczu

12

A21

Pasożyty lub jaja pasożytów w kale

13

A23

Resztki pokarmowe w kale

14

A25

Urobilinogen w moczu

B. Morfologia krwi i badania hematologiczne

15

C01

Erytroblasty

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

16

C02

Erytrocyty – liczba

17

C03

Erytrocyty – oporność osmotyczna

18

C05

Erytrocyty – próba Hama

19

C07

Erytrocyty – próba sacharozowa

20

C09

Erytrogram

21

C11

Fosfataza zasadowa granulocytów

22

C13

Granulocyty – badanie aktywności fagocytarnej

23

C15

Granulocyty zasadochłonne – test bezpośredniej degranulacji

24

C19

Hemoglobina, rozdział

25

C21

Leukocyty – badanie aktywności peroksydazy (POX)

26

C23

Leukocyty – badanie aktywności esterazy nieswoistej

27

C27

Leukocyty – badanie immunofenotypowe komórek blastycznych

28

C29

Leukocyty – barwienie sudanem czarnym B

29

C30

Leukocyty – liczba

30

C31

Leukocyty – reakcja PAS

31

C32

Leukocyty – obraz odsetkowy

32

C33

Limfadenogram

33

C35

Limfoblasty

34

C37

Limfocyty B

35

C39

Limfocyty BCD5+

36

C41

Limfocyty T

37

C43

Limfocyty TCD4+

38

C45

Limfocyty TCD8+

39

C47

Metamielocyty

40

C49

Mieloblasty

41

C51

Mielogram

42

C53

Morfologia krwi 8-parametrowa

43

C55

Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów

44

C57

Objętość krwi krążącej

45

C59

Odczyn opadania krwinek czerwonych

46

C61

Płytki krwi – badanie adhezji

47

C63

Płytki krwi – badanie agregacji

48

C65

Płytki krwi – czas przeżycia

49

C66

Płytki krwi – liczba

50

C67

Promielocyty

51

C69

Retykulocyty

52

C71

Splenogram

53

C73

Test hamowania migracji makrofagów

C. Serologia grup krwi

54

E65

Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

55

brak kodu

Inne antygeny grupowe krwinek czerwonych

56

E05

Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał

57

brak kodu

Identyfikacja alloprzeciwciał

58

brak kodu

Próba zgodności serologicznej

59

E21

Diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego

60

E31

Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-Rh(D)

61

brak kodu

Diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznej

D. Badania układu krzepnięcia

62

G01

α-2-antyplazmina

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

63

G03

Antytrombina III (AT III)

64

G05

Białko C

65

G07

Białko S

66

G09

Czas częściowej tromboplastyny (PTT)

67

G11

Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)

68

G13

Czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin)

69

G15

Czas krwawienia

70

G17

Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu

71

G19

Czas krzepnięcia pełnej krwi

72

G21

Czas protrombinowy (PT)

73

G23

Czas reptylazowy (RT)

74

G25

Czas trombinowy (TT)

75

G26

Czynnik krzepnięcia II (FII)

76

G28

Czynnik krzepnięcia IXAg (FIXAg)

77

G29

Czynnik krzepnięcia V (FV)

78

G31

Czynnik krzepnięcia VII (FVII)

79

G33

Czynnik krzepnięcia VIII (FVIII)

80

G34

Czynnik krzepnięcia VIII Ag (FVIIIAg)

81

G35

Czynnik krzepnięcia VIII – podjednostki

82

brak kodu

Oznaczenie aktywności czynnika IX

83

G37

Czynnik krzepnięcia X (FX)

84

G39

Czynnik krzepnięcia XI (FXI)

85

G41

Czynnik krzepnięcia XII (FXII)

86

G43

Czynnik krzepnięcia XIII (FXIII)

87

G45

Czynnik płytkowy 4

88

G47

Czynnik von Willebranda (vWF)

89

G49

D-Dimer

90

G53

Fibrynogen (FIBR)

91

G55

Fibrynopeptyd A (FIBP A)

92

G57

Fibrynopeptyd B (FIBP B)

93

G59

Fragmenty protrombiny 1 i 2

94

G61

Heparyna

95

G63

Heparyna niskocząsteczkowa

96

G65

Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1)

97

G67

Inhibitor aktywatora plazminogenu 2 (PAI2)

98

G69

Inhibitory krzepnięcia

99

G71

Kininogen (120000) (HMWK)

100

G73

Kompleks trombina/antytrombina III (TAT)

101

G75

Monomery fibryny

102

G77

Produkty degradacji fibryny (FDP)

103

G79

Plazminogen

104

G81

Prekalikreina

105

G83

Tkankowy aktywator plazminogenu (TPA)

106

G85

Tromboelastogram

E. Chemia kliniczna

107

I01

Acetooctan

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

108

I02

Acylokarnityny

109

I03

Acylotransferaza lecytyna-cholesterol (LCAT)

110

I05

Adrenalina

111

I07

Aktywność reninowa osocza (ARO)

112

I09

Albumina

113

I11

Albumina glikowana

114

I13

Aldolaza

115

I15

Aldosteron

116

I17

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

117

I19

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

118

I21

Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna

119

I23

Amoniak

120

I16

Aminokwasy

121

I25

Amylaza

122

I27

Amylaza trzustkowa

123

I29

Amyloid

124

I31

Androstendion

125

I33

Androsteron

126

I34

Angiotensyna I

127

I35

Angiotensyna II

128

I37

Anhydraza węglanowa

129

I39

α-1-Antychymotrypsyna (ACT)

130

I41

Antygen CA 125 (CA125)

131

I43

Antygen CA 15-3 (CA15-3)

132

I45

Antygen CA 19-9 (CA19-9)

133

I47

Antygen CA 549

134

I49

Antygen CA 72-4 (CA72-4)

135

I51

Antygen CYFRA 21-1

136

I53

Antygen karcynoembrionalny (CEA)

137

I52

Antygen nowotworowy HE4

138

I55

Antygen polipeptydowy (TPA)

139

I57

Antygen polipeptydowy swoisty (TPS)

140

I59

Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC)

141

I61

Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity

142

I63

Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny

143

I65

α-1-Antytrypsyna

144

I67

Apolipoproteina B

145

I69

Apolipoproteina E, izotypy

146

I71

Apolipoproteina AI

147

I73

Apolipoproteina AII

148

I74

Apolipoproteina E, fenotyp

149

I75

Arginaza

150

I77

Białko całkowite

151

I79

Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny

152

brak kodu

Białko – immunofiksacja

153

I81

Białko C-reaktywne (CRP)

154

I82

Białko S-100

155

I83

Białko wiążące hormony płciowe (SHBP)

156

I85

Białko wiążące retinol (RBP)

157

brak kodu

Białko PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A

158

I87

Bilirubina bezpośrednia

159

I89

Bilirubina całkowita

160

I90

Bilirubina delta

161

I91

Bilirubina pośrednia

162

I93

Biotynidaza

163

I95

Ceruloplazmina

164

K02

Chitotriozydaza

165

I97

Chlorek(Cl)

166

I99

Cholesterol całkowity

167

K01

Cholesterol HDL

168

K03

Cholesterol LDL

169

K05

Cholesterol wolny

170

K07

Cholesterol, estry

171

K09

Chymotrypsyna

172

K11

CO<MV>2 całkowity

173

K12

CRF (czynnik uwalniający kortykotropinę)

174

K13

Cykliczny AMP (cAMP)

175

K15

Cynk (Zn)

176

K16

Cystatyna C

177

K17

Cysteina

178

K04

Cukry proste

179

K19

Cystyna

180

K21

Czynnik reumatoidalny (RF)

181

K23

Dehydrataza δ-aminolewulinianu

182

K25

Dehydroepiandrosteron niezwiązany (DHEA)

183

K27

Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS)

184

K29

Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (G6PDH)

185

K31

Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH)

186

K33

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

187

K35

Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzymy

188

K45

Dehydrogenaza β-hydroksymaślanowa (HBDH)

189

K47

Dekarboksylaza uroporfirynogenu

190

K49

11-Dezoksykortykotestosteron (DOC)

191

K51

11-Dezoksykortyzol

192

K30

D-/L- arabinitol

193

K53

Dezoksypirydynolina (DPD)

194

K55

Dihydrotestosteron

195

K58

Dopełniacz (całkowita aktywność, CH50)

196

K59

Dopełniacz, czynnik B

197

K61

Dopełniacz, czynnik D

198

K63

Dopełniacz, czynnik H

199

K65

Dopełniacz, czynnik P

200

K67

Dopełniacz, składowa C1q

201

K69

Dopełniacz, składowa C1r

202

K71

Dopełniacz, składowa C1s

203

K73

Dopełniacz, składowa C2

204

K75

Dopełniacz, składowa C3

205

K77

Dopełniacz, składowa C4

206

K79

Dopełniacz, składowa C5

207

K81

Elastaza neutrofilowa

208

K83

Elastaza trzustkowa

209

K85

Enolaza neuronowa swoista

210

K87

β-Endorfina

211

K89

Enzym konwertujący angiotensynę (ACE)

212

K91

Erytropoetyna (EPO)

213

K93

Esteraza acetylocholinowa

214

K95

Esteraza cholinowa surowicy(pseudocholinesteraza)

215

K97

Esterazy nieswoiste

216

K99

Estradiol

217

L01

Estriol

218

L03

Fenyloalanina

219

L05

Ferrytyna

220

L07

α-fetoproteina (AFP)

221

L08

Fibronektyna

222

L09

Fluorek (F)

223

L11

Fosfataza alkaliczna

224

L13

Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny

225

L15

Fosfataza kwaśna całkowita

226

L16

Fosfataza kwaśna oporna na winian (TRAP)

227

L17

Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)

228

L19

Fosfatydylogliceryna

229

L21

Fosfolipidy całkowite

230

L23

Fosforan nieorganiczny

231

L25

Fruktoza

232

L27

Fruktozamina

233

L28

Glikozaminoglikany

234

L29

Galaktoza

235

L31

Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)

236

L33

Gastryna

237

L35

Glicerol wolny

238

L37

Globulina wiążąca tyroksynę (TBG)

239

L39

Globulina wiążąca witaminę D

240

L41

Glukagon

241

L43

Glukoza z krwi żylnej

242

L45

Glutation zredukowany erytrocytów (GSH)

243

L47

Gonadotropina kosmówkowa (HCG)

244

brak kodu

Gonadotropina kosmówkowa – podjednostka beta (β-HCG)

245

L55

Hemoglobina glikowana (HbA1c)

246

L57

Hemoglobina wolna

247

L59

Hemopeksyna

248

L62

Homocysteina

249

L63

Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)

249a

L68

Hormon antymillerowski (AMH)

250

L65

Hormon folikulotropowy (FSH)

251

L67

Hormon luteinizujący (LH)

252

L69

Hormon tyreotropowy (TSH)

253

L71

Hormon wzrostu (GH)

254

L73

17-Hydroksykorykosteroidy, całkowite (17-OHCS)

255

L75

18-Hydroksydezoksykortykosteron

256

L77

18-Hydoksykortykosteron

257

L79

17-Hydroksyprogesteron

258

L81

17-Hydroksypregnenolon

259

L83

Hydroksyprolina

260

L85

Immunoglobuliny A (IgA)

261

L87

Immunoglobuliny D (IgD)

262

L89

Immunoglobuliny E całkowite (IgE)

263

L91

Immunoglobuliny E swoiste (IgE)

264

L93

Immunoglobuliny G (IgG)

265

L95

Immunoglobuliny M (IgM)

266

L96

Inhibior C1-esterazy

267

L97

Insulina

268

L99

Interferon

269

M01

Interleukina 1

270

M03

Interleukina 2

271

M05

Interleukina 6

272

M06

Interleukina 8

273

M07

Jod (J)

274

M09

Kachektyna (TNF)

275

M11

Kalcytonina

276

M13

β-karoten

277

brak kodu

Karboksyporfiryny

278

M15

Katecholaminy

279

M17

17-Ketosterydy, całkowite (17-KS)

280

M18

Kinaza fosfokreatynowa (CK)

281

M19

Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)

282

M21

Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy

283

M23

Kinaza fosfokreatynowa, izoformy

284

M22

Kinaza glicerolowa

285

M25

Kobalt (Co)

286

M27

Koproporfiryna

287

M29

Kortykosteron

288

M31

Kortyzol

289

M33

Kortyzol wolny

290

M34

Kortykoidy wolne

291

M35

Kreatyna

292

M37

Kreatynina

293

M38

Ksyloza

294

M30

Kwas 3,7,11,15 – tetrametylo heksadekanowy (fitanowy)

295

M39

Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA)

296

M41

Kwas foliowy

297

M43

Kwas homowanilinowy (HVA)

298

M45

Kwas moczowy

299

O66

Kwas orotowy

300

M47

Kwas wanilinomigdałowy (VMA)

301

O62

Kwasy organiczne

302

M49

Kwas β-hydroksymasłowy

303

M51

Kwas δ-aminolewulinowy (ALA)

304

M52

Kwas p-aminobenzoesowy (PABA)

305

M82

Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe (VLCFA)

306

M53

Kwasy żółciowe

307

M55

Kwaśność miareczkowa

308

M78

L-karnityna wolna

309

M57

Laktogen łożyskowy

310

M59

Laktoza

311

M61

Lecytyna

312

M62

Leptyna

313

M63

Leucyloaminopeptydaza (LAP)

314

M65

Leucyna

315

M67

Lipaza

316

M69

Lipoproteina a [Lp(a)]

317

M71

Lipoproteiny/lipidy, rozdział

318

M73

Lit (Li)

319

M75

Lizozym (muramidaza)

320

M77

Luka anionowa

321

M79

Luka osmotyczna

322

M76

L-karnityna całkowita

323

M81

Łańcuchy ciężkie

324

M83

Łańcuchy lekkie kappa

325

M85

Łańcuchy lekkie lambda

326

M87

Magnez całkowity (Mg)

327

M89

Magnez zjonizowany (Mg<M^>++)

328

M91

α-2-Makroglobulina

329

M93

Mangan (Mn)

330

M95

Metionina

331

M97

Metoksyadrenalina

332

M99

Metoksykatecholaminy całkowite

333

N01

Metoksynoradrenalina

334

brak kodu

Miedź (Cu)

335

brak kodu

β2-mikroglobulina

336

N11

Mleczan

337

N13

Mocznik

338

N15

Molibden (Mo)

339

N17

N-Acetyloglukozaminidaza (NAG)

340

N19

Neopteryna

341

N21

Noradrenalina

342

N22

NT-proANP

343

N23

5'-Nukleotydaza

344

N24

NT-proBNP

345

N44

Oligosacharydy

346

N25

Osmolarność

347

N26

Orozomukoid

348

N27

Osteokalcyna

349

N50

Palmitoilotransferaza karnitynowa IiII (CPT I i CPT II)

350

Q40

Palmitynian, utlenianie

351

N29

Parathormon (PTH)

352

N30

Parathormon intact (iPTH)

353

N33

Peptyd C

354

N34

Peptyd natriuretyczny typu B (BNP)

355

N35

Peroksydaza glutationowa

356

N37

Pirogronian

357

N39

Pirydynolina (PYD)

358

N40

Podjednostka α hormonów glikoproteidowych

359

N41

Porfiryny całkowite

360

N43

Porfobilinogen

361

N45

Potas (K)

362

O34

Rybonukleozyd 5-aminoimidazolo-4-N-bursztynylokarboksyamidowy (SAICAr)

363

N47

Prealbumina

364

N49

Pregnandiol

365

N51

Pregnantriol

366

N53

Pregnenolon

367

N55

Progesteron

368

N57

Proinsulina

369

N58

Prokalcytonina

370

N59

Prolaktyna

371

N60

Protoporfiryna cynkowa

372

N61

Protoporfiryny

373

N63

Przeciwciała przeciw antygenom nadnerczy

374

N65

Przeciwciała przeciw antygenom przytarczyc

375

N66

Przeciwciała przeciw białkom bogatym w cytrulinę (CCP)

376

N67

Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębków nerkowych (anty-GMB)

377

N69

Przeciwciała przeciw cytoplazmie (ANCA)

378

N71

Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (IFA)

379

N73

Przeciwciała przeciw desmogleinie

380

N75

Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA)

381

N77

Przeciwciała przeciw DNA jednoniciowemu (ssDNA)

382

N79

Przeciwciała przeciw endomysium

383

N81

Przeciwciała przeciw gliadynie klasy IgG

384

N83

Przeciwciała przeciw gliadynie, klasy IgA

385

N85

Przeciwciała przeciw histonom

386

N87

Przeciwciała przeciw insulinie

387

N89

Przeciwciała przeciw kardiolipinie

388

N91

Przeciwciała przeciw komórkom mięśni gładkich

389

N93

Przeciwciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych

390

N95

Przeciwciała przeciw komórkom mięśnia sercowego

391

N97

Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka

392

N99

Przeciwciała przeciw komórkom wysp trzustki

393

O01

Przeciwciała przeciw limfocytom

394

O03

Przeciwciała przeciw mielinie

395

O05

Przeciwciała przeciw mitochondriom

396

O07

Przeciwciała przeciw neutrofilom

397

O09

Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej

398

O11

Przeciwciała przeciw płytkom krwi

399

O13

Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny

400

O15

Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny

401

O17

Przeciwciała przeciw retikulinie

402

O18

Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie

403

O19

Przeciwciała przeciw tyreotropinie

404

O21

Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)

405

O22

Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP)

406

O23

Receptory hormonów sterydowych

407

O24

Receptor IL2

408

O25

Reduktaza glutationu

409

O26

Receptor IL6

410

O27

Renina

411

O28

Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR)

412

O29

Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)

413

O31

Selen (Se)

414

O32

Somatomedyna C (IGF-1)

415

O33

Serotonina

416

O52

Siarczyny

417

O54

Sjalooligosacharydy

418

O35

Sód (Na)

419

O37

Syntaza uroporfirynogenu

420

O39

Szczawian

421

O41

Testosteron

422

O43

Transferyna

423

O45

Transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem

424

O47

Transferyna z niedoborem węglowodanów (CDT)

425

O48

Transferyna, izoformy

426

O49

Triglicerydy

427

O51

Trijodotyronina całkowita (TT3)

428

O53

Trijodotyronina odwrotna (rT3)

429

O55

Trijodotyronina wolna (FT3)

430

O59

Troponina I

431

O61

Troponina T

432

O63

Trypsyna

433

O65

Tyreoglobulina

434

O67

Tyroksyna całkowita (TT4)

435

O69

Tyroksyna wolna (FT4)

436

O73

Uroporfiryny

437

O74

Urydylotransferaza galaktozo – 1 fosforanowa (GALT)

438

O77

Wapń całkowity (Ca)

439

O75

Wapń zjonizowany (Ca2+)

440

O79

Wazopresyna (ADH)

441

O81

Witamina A

442

O83

Witamina B12

443

O85

Witamina C (kwas askorbinowy)

444

O87

Witamina D - 1, 25 OH

445

O89

Witamina D - 24, 25 OH

446

O91

Witamina D - 25 OH

447

O92

Wolne kwasy tłuszczowe

448

O93

Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)

449

O95

Żelazo (Fe)

F. Toksykologia

450

P01

1-hydroksypiren

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

451

P03

2,5-heksanodion

452

P05

Alkaloidy opium

453

P07

Amfetamina

454

P09

Aminopiryna

455

P11

Arsen

456

P13

Barbiturany

457

P15

Benzen

458

P17

Benzoesowy kwas

459

P19

Chrom (Cr)

460

P21

Diazepam

461

P23

Disulfiram

462

P25

Dwufenylohydantoina

463

P27

Etylenowy glikol

464

P29

Etylobenzen

465

P31

Etylowy alkohol

466

P33

Fenol

467

P37

Glimid

468

P39

Glin

469

P41

Hemoglobina tlenkowęglowa

470

P43

Kadm (Cd)

471

P44

Kanabinoidy

472

P45

Kokaina

473

P47

Ksylen

474

P49

Leki

475

P51

Lotne związki organiczne

476

P55

Meprobamat

477

P57

Metadon

478

P59

Metakwalon

479

P60

Metamfetamina

480

P61

Methemoglobina (MetHb)

481

P63

Metylohipurowy alkohol

482

P65

Metylowy alkohol

483

P67

Migdałowy kwas

484

P68

Morfina

485

P69

Nikiel (Ni)

486

P71

Ołów (Pb)

487

P73

p-aminofenol

488

P75

Paracetamol

489

P77

p-nitrofenol

490

P79

Pochodne benzodwuazepiny

491

P81

Pochodne fenotiazyny

492

P83

Polichlorowane bifenyle

493

P85

Propranolol

494

P89

Rtęć (Hg)

495

P91

Salicylany

496

P93

Styren

497

P95

Tal (Tl)

498

P97

Tetrachloroetylen

499

P99

Tetrahydrokanabinal

500

R01

Toluen

501

R03

Trójchlorooctowy kwas

502

R05

Trójcykliczne antydepresanty

503

R07

Wanad (Ve)

G. Monitorowanie stężenia leków

504

T01

Amikacyna

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

505

T03

Amiodaron

506

T05

Amitryptylina

507

T07

Chinidyna

508

T09

Chloramfenikol

509

T11

Cyklosporyna A (CsA)

510

T13

Dezypramina

511

T15

Digitoksyna

512

T17

Digoksyna

513

T19

Doksepina

514

T21

Dyzopyramid

515

T23

Etosuksymid

516

T25

Fenobarbital

517

T27

Fenytoina

518

T29

Flekainid

518a

T28

5-Fluorouracyl(5-FU)

519

T30

Gentamycyna

520

T31

Imipramina

521

T33

Karbamazepina

522

T35

Klomipramina

523

T37

Lidokaina

524

T39

Meksyletyna

525

T41

Metotreksat

526

T43

N-acetylo-prokainamid (NAPA)

527

T45

Netylmycyna

528

T47

Nortryptylina

529

T49

Prokainamid

530

T51

Propafenon

531

T53

Prymidon

532

T54

Sirolimus

533

T55

Teofilina

534

T56

Takrolimus

535

T57

Tobramycyna

536

T59

Walproinowy kwas

537

T61

Wankomycyna

H. Bakteriologia

538

S01

Bacillus cereus Antygen enterotoksyny

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

539

S03

Bacteroides frantygenilis DNA enterotoksyny (frantygenilizyny)

540

S05

Bordetella pertussis Przeciwciała IgA

541

S07

Bordetella pertussis Przeciwciała IgG

542

S09

Bordetella pertussis Przeciwciała IgM

543

S11

Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgM (anty-B. pertusis IgG/ IgM)

544

S13

Bordetella pertussis IgA/ toksyna

545

S15

Bordetella pertussis IgG/ toksyna

546

S17

Bordetella pertussis IgM/ toksyna (anty-B.pertusis toksyna IgM)

547

S19

Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgA (anty-B. pertusis toksyna IgG/ IgA)

548

S21

Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG)

549

S23

Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG – test potwierdzający

550

S25

Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM (anty-B.burgdorferi IgM)

551

S27

Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM – test potwierdzający

552

S29

Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG/ IgM Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG/ IgM)

553

S31

Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG/ IgM – test potwierdzający

554

S33

Borrelia afzelli Przeciwciała IgG

555

S35

Borrelia afzelli Przeciwciała IgM

556

S37

Borrelia Przeciwciała (całkowite)

557

S39

Brucella Przeciwciała IgA (anty-Brucella IgA)

558

S41

Brucella IgG Przeciwciała (anty-Brucella IgG)

559

S43

Brucella Przeciwciała IgM (anty-Brucella IgM)

560

S45

Brucella Przeciwciała (całkowite)

561

S47

Ehrlichia Przeciwciała IgG Ia

562

S49

Campylobacter Antygen (Campylobacter Antygen)

563

S51

Campylobacter Przeciwciała IgG (anty-Campylobacter IgG)

564

S53

Campylobacter Przeciwciała IgA (anty-Campylobacter IgA)

565

S55

Campylobacter Przeciwciała IgM (anty-Campylobacter IgM)

566

S59

Chlamydia Antygen (Chlamydia Antygen)

567

S61

Chlamydia Przeciwciała IgG

568

S63

Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-Ch. pneumoniae IgA)

569

S65

Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-Ch. pneumoniae IgM)

570

S67

Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-Ch. pneumoniae IgG)

571

S69

Chlamydia trachomatis Antygen

572

S71

Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgA (anty-Ch. trachomatis IgA)

573

S73

Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG (anty-Ch. trachomatis IgG)

574

S75

Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgM

575

S77

Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG/ IgM

576

S79

Chlamydia trachomatis DNA

577

S80

Clostridium difficile Toksyna A/ Antygen

578

S81

Clostridium difficile Antygen/ Toksyna A + B

579

S82

Clostridium difficile Antygen

580

S83

Clostridium difficile DNA toxyn A i B

581

S84

Clostridium perfringens Antygen enterotoksyny

582

S85

Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna

583

S86

Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna (ilościowo)

584

S87

Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG

585

S88

Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG)

586

S89

Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG) (ilościowo)

587

S90

Coxiella burnetii (Gorączka Q) IgG

588

S91

Coxiella burnetii IgA

589

S92

Coxiella burnetii IgM

590

S93

Escherichia coli O157 (EHEC) Antygen

591

S94

Escherichia coli O157 (EHEC) Przeciwciała

592

S95

Escherichia coli Antygen werotoksyny (VT1, VT2)

593

S96

Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica poliwalentna)

594

S97

Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica trójwalentna)

595

S98

Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica monowalentna)

596

S99

Escherichia coli Antygen enterotoksyna ciepłostabilna

597

U01

Escherichia coli, Vibrio cholerae Antygen enterotoksyny ciepłochwiejne

598

U02

Francisella tularensis Przeciwciała

599

U03

Haemophilus influenzae (typ a,b,c,d,e,f) Antygen (surowice monowalentne)

600

U04

Haemophilus influenzae (typ b) Antygen

601

U05

Haemophilus influenzae DNA

602

U06

Helicobacter pylori Przeciwciała

603

U07

Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (anty-H.pylori IgA)

604

U08

Helicobacter pylori Przeciwciała IgA – test potwierdzenia

605

U09

Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (ilościowy)

606

U10

Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (anty-H.pylori IgG)

607

U11

Helicobacter pylori IgG Przeciwciała – test potwierdzenia

608

U12

Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo)

609

U13

Helicobacter pylori IgM Przeciwciała (ilościowo)

610

U14

Helicobacter pylori IgG/ IgA Przeciwciała (anty-H. pylori IgG/ IgA)

611

U15

Helicobacter pylori Antygen

612

U16

Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgG

613

U17

Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgM

614

U18

Legionella pneumophila Antygen

615

U19

Legionella pneumophila IgG/ IgM/ IgA

616

U20

Legionella pneumophila Serogrupa 1 Antygen

617

U21

Legionella pneumophila Serogrupa 2-14 Antygen

618

U22

Legionella spp. Antygen

619

U23

Leptospira Antygen

620

U24

Leptospira Przeciwciała IgG

621

U25

Leptospira Przeciwciała IgM

622

U26

Listeria spp. Antygen

623

U27

Listeria monocytogenes DNA

624

U28

Mycobacterium avium DNA

625

U29

Mycobacterium avium complex DNA

626

U30

Mycobacterium kansasii DNA

627

U31

Mycobacterium gordonae DNA

628

U32

Mycobacterium intracellulare DNA

629

U33

Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgA (anty-M.tuberculosis IgA)

630

U34

Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (anty-M.tuberculosis IgG)

631

U35

Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (ilościowo)

632

U36

Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgM (anty-M. tuberculosis IgM)

633

U37

Mycobacterium tuberculosis complex DNA

634

U38

Mycoplasma pneumoniae Antygen

635

U39

Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-M.pneumoniae IgA)

636

U40

Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (ilościowo)

637

U41

Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-M.pneumoniae IgG)

638

U42

Mycoplasma pneumoniae IgG/ IgA Przeciwciała

639

U43

Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-M.pneumoniae IgM)

640

U44

Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM – test potwierdzenia

641

U45

Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG/ IgM

642

U46

Neisseria gonorrhoeae DNA

643

U47

Neisseria meningitidis (Grupy A-D; X-Z; W135) Antygen (surowica poliwalentna)

644

U48

Neisseria meningitidis (Grupa A, B, C, D, X, Y, Z, W135, 29E) Antygen (surowica monowalentna)

645

U49

Neisseria meningitidis B / E. coli K1 Antygen

646

U50

Neisseria meningitidis A,B / E.coli K1, C, Y/W Antygen (rozpuszczalne)

647

U51

Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Antygen (lateks poliwalentny)

648

U52

Proteus spp. Antygen (surowica monowalentna)

649

U53

Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica poliwalentna)

650

U54

Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica monowalentna)

651

U55

Salmonella spp. Antygen (surowica poliwalentna)

652

U56

Salmonella spp. Antygen (surowica monowalentna)

653

U57

Salmonella spp. Przeciwciała IgA

654

U58

Salmonella spp. Przeciwciała IgG

655

U59

Salmonella spp. Przeciwciała IgM

656

U60

Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A B C Antygen (surowica poliwalentna)

657

U61

Shigella boydii Antygen (surowica poliwalentna)

658

U62

Shigella Dysenteriae Antygen (surowica monowalentna)

659

U63

Shigella dysenteriae Antygen (surowica poliwalentna)

660

U64

Shigella Flexneri Antygen (surowica poliwalentna)

661

U65

Shigella Sonnei Antygen (surowica poliwalentna)

662

U66

Staphylococcus aureus Antygen

663

U67

Staphylococcus aureus Antygen PBP2,

664

U68

Staphylococcus aureus Antygen enterotoksyny

665

U69

Staphylococcus aureus Antygen TSST-1

666

U70

Staphylococcus aureus DNA

667

U71

Staphylococcus aureus gen mec A

668

U72

Streptococcus pneumoniae Antygen

669

U73

Streptococcus pneumoniae DNA

670

U74

Streptococcus Gr. A,B,C,D,F,G Antygen (lateks monowalentny)

671

U75

Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciała (Antystreptolizyna O)

672

U76

Streptococcus Gr. B Antygen

673

U77

Streptococcus Gr. B Antygen (B I, B II, B III)

674

U78

Streptococcus Gr. B DNA

675

U79

Treponema pallidum Przeciwciała (anty-T.pallidum)

676

U80

Treponema pallidum IgG Przeciwciała (anty-T.pallidum IgG)

677

U81

Treponema pallidum Przeciwciała IgG – test potwierdzenia

678

U82

Treponema pallidum Przeciwciała IgM (anty-T.pallidum IgM)

679

U83

Treponema pallidum Przeciwciała IgM – test potwierdzenia

680

U84

Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM)

681

U85

Treponema pallidum Antygen

682

U86

Vibrio cholerae Antygen (surowica poliwalentna 0:1)

683

U87

Yersinia Przeciwciała IgG (anty-Yersinia IgG)

684

U88

Yersinia Przeciwciała IgM (anty-Yersinia IgM)

685

U89

Yersinia Przeciwciała IgA (anty-Yersinia IgA)

686

U90

Yersinia Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Yersinia IgG/ IgM)

687

U91

Yersinia Przeciwciała IgG/ A (anty-Yersinia IgG/ A)

688

U92

Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA

689

U93

Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA – test potwierdzenia

690

U94

Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG

691

U95

Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG – test potwierdzenia

692

U96

Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgM

693

U97

Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/IgM

694

U98

Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/ IgM – test potwierdzenia

695

U99

Yersinia Antygen (surowica monowalentna O:3; O:9)

I. Wirusologia

696

F01

Adenovirus Antygen

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

697

F03

Adenovirus Przeciwciała IgA (anty-Adenovirus IgA)

698

F05

Adenovirus Przeciwciała IgG (anty-Adenovirus IgG)

699

F07

Adenovirus Przeciwciała IgM (anty-Adenovirus IgM)

700

F09

Adenovirus IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Adenovirus IgG/ IgM)

701

F11

Astrovirus Antygen

702

F13

Bunyavirus IgG/ IgM Przeciwciała

703

F15

Cytomegalovirus (CMV) Antygen pp65

704

F17

Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgA (anty-Cytomegalovirus IgA)

705

F19

Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG (anty-Cytomegalovirus IgG)

706

F21

Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG - test potwierdzenia

707

F22

Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG - Awidność

708

F23

Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM (anty-Cytomegalovirus IgM)

709

F24

Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM - test potwierdzenia

710

F25

Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG/ IgM

711

F26

Cytomegalovirus (CMV) DNA

712

F27

Enterovirus Przeciwciała IgA (anty-Enterovirus IgA)

713

F28

Enterovirus Przeciwciała IgM (anty-Enterovirus IgM)

714

F29

Enterovirus IgG Przeciwciała (anty-Enterovirus IgG)

715

F30

HTLV1 Antygen

716

F31

HTLV 1/2 Antygen

717

F32

HTLV 1/2 Przeciwciała

718

F33

Parvovirus B19 Przeciwciała IgG (anty-Parvovirus IgG)

719

F34

Parvovirus B19 Przeciwciała IgM (anty-Parvovirus IgM)

720

F35

Parvovirus B19 IgG/ IgM Przeciwciała

721

F36

Rotavirus Antygen

722

F37

Rotavirus/ Adenovirus Antygen

723

F38

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA

1) medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) wykonuje się w przypadku:

a) wyniku badania cytologicznego wymazu z szyjki macicy: ASC-US, LSIL, AGC oraz

b) monitorowania stanu pacjentek po leczeniu raka szyjki macicy;

3) wymagane testy z certyfikatem – certyfikat Unii Europejskiej uprawniający do stosowania klinicznego.

724

F39

Wirus Dengue Przeciwciała IgG (anty-Dengue IgG)

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

725

F40

Wirus Dengue Przeciwciała IgM (anty-Dengue IgM)

726

F41

Wirus Dengue Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Dengue IgG/ IgM)

727

F42

Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EA) IgG

728

F43

Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EA) IgM

729

F44

Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty Epstein-Barr (EBNA) IgA

730

F45

Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgG

731

F46

Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgM

732

F47

Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty-Epstein-Barr (VCA) IgA

733

F48

Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG

734

F49

Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG (ilościowy)

735

F50

Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM

736

F51

Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Epstein-Barr IgG/ IgM)

737

F52

Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA/ IgM

738

F53

Wirus Epstein Barr IgG Przeciwciała

739

F54

Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG – test potwierdzenia

740

F55

Wirus Epstein Barr Przeciwciała heterofilne

741

F56

Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM

742

F57

Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgA)

743

F58

Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG

744

F59

Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG (ilościowo)

745

F60

Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM

746

F61

Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM (ilościowo)

747

F62

Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgG/ IgM)

748

F63

Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgA)

749

F64

Wirus Herpes Simplex typu 1/2 IgG Przeciwciała (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG)

750

F65

Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgM)

751

F66

Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG)

752

F67

Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) (ilościowo)

753

F68

Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgA)

754

F69

Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM

755

F70

Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM (ilościowo)

756

F71

Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG/ IgM)

757

F72

Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgG/ IgM screening (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG/ IgM)

758

F73

Wirus Influenza A Antygen

759

F74

Wirus Influenza A Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA)

760

F75

Wirus Influenza A Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG)

761

F76

Wirus Influenza A Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM)

762

F77

Wirus Influenza A Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM)

763

F78

Wirus Influenza B Antygen

764

F79

Wirus Influenza B Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA)

765

F80

Wirus Influenza B Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG)

766

F81

Wirus Influenza B Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM)

767

F82

Wirus Influenza B Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM)

768

F83

Wirus Influenza, Parainfluenzy, Adenowirus Antygen

769

F84

Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG (anty-TBE virus IgG)

770

F85

Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgM (anty-TBE virus IgM)

771

F86

Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG/ IgM (anty-TBE virus IgG/ IgM)

772

F87

Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen p24

773

F88

Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen (ilościowo)

774

F89

Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała całkowite

775

F90

Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała (test potwierdzający)

776

F91

Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała

777

F92

Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) RNA / DNA

778

F93

Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgM (anty-Rubulavirus Antygen M) (Rubulavirus)

779

F94

Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) IgG (anty-Rubulavirus IgG)

780

F95

Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Rubulavirus IgG/ IgM)

781

F96

Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgG (anty-Morbillivirus IgG)

782

F97

Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgM (anty-Morbillivirus IgM)

783

F98

Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG

784

F99

Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1 IgG/ IgM)

785

V01

Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 2 IgG/ IgM)

786

V02

Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG

787

V03

Wirus Parainfluenzy typ 1 + 2 Antygen

788

V04

Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG Przeciwciała

789

V05

Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Parainfluenza 3 IgG/ IgM)

790

V06

Wirus Parainfluenzy typ 3 Antygen

791

V07

Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA)

792

V08

Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA) (ilościowo)

793

V09

Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG)

794

V10

Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgM)

795

V11

Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG/ IgM)

796

V12

Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgG (anty-Poliovirus IgG)

797

V13

Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgM (anty-Poliovirus IgM)

798

V14

Wirus RS Antygen

799

V15

Wirus RS Przeciwciała IgA (anty-RSV IgA)

800

V16

Wirus RS Przeciwciała IgG (anty-RSV IgG)

801

V17

Wirus RS Przeciwciała IgM (anty-RSV IgM)

802

V18

Wirus RS Przeciwciała IgG/ IgM (anty-RSV IgG/ IgM)

803

V19

Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG)

804

V20

Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG – test potwierdzenia

805

V21

Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG) (ilościowo)

806

V22

Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała

807

V23

Wirus różyczki (Rubella virus) IgM (anty-Rubella virus IgM)

808

V24

Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgM (anty-Rubella virus IgM) (ilościowo)

809

V25

Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG/ IgM

810

V26

Rubella virus + CMV + Toxoplasma Rubella IgG + CMV IgM + Toxo IgG

811

V27

Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) Przeciwciała (całkowite)

812

V28

Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgM

813

V29

Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgG

814

V30

Wirus zapalenia wątroby typu A + B HAV IgM + HBs Antygen

815

V31

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) Przeciwciała HBc (całkowite)

816

V32

Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM

817

V33

Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM (ilościowo)

818

V34

Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG

819

V35

Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Antygen

820

V36

Wirus zapalenia wątroby typu B HBe/anty Hbe

821

V37

Wirus zapalenia wątroby typu B PrzeciwciałaHBc IgG + HBs

822

V38

Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Przeciwciała

823

V39

Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen

824

V40

Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (ilościowo)

825

V41

Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (potwierdzający)

826

V42

Wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBs

827

V43

Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG/HBs Przeciwciała

828

V44

Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + HBc IgM

829

V45

Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała HBs + HBc IgG

830

V46

Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała + HBc IgG + HBc IgM

831

V47

Wirus zapalenia wątroby typu B HBV-DNA

832

V48

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)

833

V49

Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała (potwierdzający)

834

V50

Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM

835

V51

Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM – test potwierdzenia

836

V52

Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG

837

V53

Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG – test potwierdzenia

838

V54

Wirus zapalenia wątroby typu C HCVcAntygen (antygen rdzeniowy)

839

V55

Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA

840

V56

Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA (ilościowo)

841

V57

Wirus zapalenia wątroby typu D (HDV) Antygen

842

V58

Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała

843

V59

Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała (ilościowo)

844

V60

Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgG

845

V61

Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgM

846

V62

Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV) Przeciwciała

847

V63

Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG

848

V64

Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgM

849

V65

Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG/ IgM

850

V66

Wirus zapalenia mózgu zachodniego Nilu Przeciwciała IgG

851

V67

Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgA (anty-Varicella-Zoster IgA)

852

V68

Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG (anty-Varicella-Zoster IgG)

853

V69

Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgM (anty-Varicella-Zoster IgM)

854

V70

Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Varicella-Zoster IgG/ IgM)

855

V81

Wirus Varicella-Zoster VZV-DNA

856

V71

Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgG

857

V72

Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgM

858

V73

Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgA

859

V74

Wirusy ECHO Przeciwciała IgG

860

V75

Wirusy ECHO Przeciwciała IgM

861

V76

Wirusy ECHO Przeciwciała IgA

J. Mykologia

862

W01

Aspergillus spp. Antygen rozpuszczalny – galaktomannan

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

863

W03

Aspergillus spp. Przeciwciała IgA

864

W05

Aspergillus spp. Przeciwciała IgG

865

W07

Aspergillus spp. Przeciwciała IgM

866

W09

Aspergillus fumigatus Przeciwciała

867

W11

Aspergillus fumigatus Przeciwciała IgG/ IgM

868

W13

A. niger, A. nidulans, A. flavus, A. terreus Przeciwciała

869

W15

Blastomyces dermatididis DNA

870

W17

Candida spp. Antygen rozpuszczalny – mannan

871

W19

Candida albicans Przeciwciała IgG/ IgM (antymannanowe)

872

W21

Candida spp. Przeciwciała IgG

873

W23

Candida albicans Przeciwciała IgA

874

W25

Candida spp. Przeciwciała IgM

875

W27

Candida albicans Przeciwciała

876

W29

Coccidioides immitis DNA

877

W31

Cryptococcus neoformans Antygen (glycuronoxylomannan)

878

W33

Histoplasma capsulatum DNA

879

W35

Pneumocystis carinii (jirovecii) Antygen (oocysty)

K. Parazytologia

880

X01

Ascaris lumbricoides Przeciwciała IgG (anty-Ascaris lumbricoides)

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

881

X03

Cryptosporidium Antygen (Cryptosporidium Antygen)

882

X05

Echinococcus granulosus Przeciwciała IgG (anty-Echinococcus IgG)

883

X07

Entamoeba histolytica Antygen (Entamoeba histolytica Antygen)

884

X09

Entamoeba histolytica Przeciwciała IgG (anty-Entamoeba histolytica IgG)

885

X11

Entamoeba histolytica Przeciwciała (całkowite)

886

X13

Giardia lamblia Antygen (Giardia lamblia Antygen)

887

X15

Giardia/ Cryptosporidium Antygen

888

X17

Leishmania Przeciwciała IgG (anty-Leishmania IgG)

889

X19

Leishmania Przeciwciała (całkowite)

890

X21

Leishmania Antygen

891

X23

P.f, P.v, P.m., P.o (Malaria) Antygen

892

X25

Plasmodium falciparum Przeciwciała (całkowite)

893

X27

Schistosoma mansoni Przeciwciała IgG (anty-Schistosoma mansoni IgG)

894

X29

Strongyloides Przeciwciała IgG

895

X31

Taenia solium Taenia solium IgG) Przeciwciała IgG (anty-Taenia solium IgG)

896

X33

Toxocara canis Przeciwciała IgG (anty-Toxocara canis IgG)

897

X35

Toxoplasma gondii Przeciwciała

898

X37

Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA)

899

X39

Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA) (ilościowo)

900

X41

Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG (anty-Toxoplasma gondii IgG)

901

X43

Toxoplasma gondii IgG Przeciwciała (anty-Toxoplasma gondii IgG) (ilościowo)

902

X45

Toxoplasma gondii Przeciwciała IgM (anty-Toxolpasma gondii IgM)

903

X47

Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG + IgM Przeciwciała

904

X49

Toxoplasma gondii Awidność Przeciwciała IgG (anty-T. gondii)

905

X51

Toxoplasma gondii Antygen

906

X53

Trichinella spiralis Przeciwciała IgG (anty-Trichinella IgG)

907

X55

Trypanosoma crusi Przeciwciała IgG (Trypanosoma crusi IgG)

L. Badania materiału biologicznego

908

91.891

Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – preparat bezpośredni

Poradnia specjalistyczna lub medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych lub zakład patomorfologii posiadający pracownię cytologiczną.

909

91.447

Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – badanie cytologiczne

910

91.821

Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy i ilościowy

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

911

91.831

Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram

912

91.841

Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – parazytologia

M. Badania genetyczne

913

Brak kodu

Klasyczne badania cytogenetyczne (techniki prążkowe – prążki GTG, CBG, Ag-NOR, QFQ, RBG i wysokiej rozdzielczości HRBT z analizą mikroskopową chromosomów)

1. Poradnia genetyczna z medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych lub medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

2. Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej oraz diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej, w przypadku prenatalnej i postnatalnej diagnostyki genetycznej chorób nienowotworowych oraz nowotworów dziedzicznych lub

2) diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej w przypadku diagnostyki genetycznej nabytych zmian nowotworowych lub innych chorób niewymienionych w pkt 1.

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) mikroskop;

2) termocykler;

3) wirówka preparacyjna;

4) pipeta automatyczna;

5) sprzęt niezbędny do analizy kwasów nukleinowych.

4. Kryteria kwalifikacji osób wymagających udzielenia świadczenia:

1) w ramach badań prenatalnych dla kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

914

Brak kodu

Cytogenetyczne badania molekularne

(obejmuje analizę FISH – hybrydyzacja in situ z wykorzystaniem fluorescencji – do chromosomów metafazowych i prometafazowych oraz do jąder interfazowych z sondami molekularnymi centromerowymi, malującymi, specyficznymi, telomerowymi, Multicolor-FISH)

a) wiek ciężarnej powyżej 35 lat,

b) wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,

c) stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,

d) stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,

e) stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu;

2) w kompleksowej diagnostyce genetycznej chorób nowotworowych;

3) w kompleksowej diagnostyce genetycznej chorób nienowotworowych z uwzględnieniem cytogenetycznych badań molekularnych dla następujących grup pacjentów:

a) zespoły aberracji chromosomów autosomalnych (np. Downa, Edwardsa, Patau, zespoły częściowych delecji i duplikacji autosomów – łącznie ponad 400 zespołów spowodowanych dużym niezrównoważeniem materiału genetycznego autosomów),

b) zespoły mikrodelecji (np. Prader-Willi, Angelman, cri du chat, Wolf-Hirschhorn, Miller-Dieker, CATCH22, Langer-Giedion, siatkówczak, Rubinstein-Taybi, Williams, WAGR i inne – łącznie około 40 zespołów),

c) zaburzenia cielesno-płciowe (np. zespół Klinefeltera i Turnera oraz ich warianty, zaburzenia determinacji płci, wady rozwojowe narządów płciowych, zaburzenia okresu dojrzewania, pierwotny i wtórny brak miesiączki, hipogonadyzm),

d) brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego (np. niedobór wzrostu i masy ciała, opóźnienie rozwoju psychoruchowego),

e) izolowane wady rozwojowe o genetycznej etiologii (małogłowie, wady serca i inne),

f) zespoły wad rozwojowych (ponad 3000 sklasyfikowanych zespołów – w ogromnej większości o etiologii genetycznej),

g) upośledzenie umysłowe – bez towarzyszących zaburzeń lub jako część zespołów wad oraz chorób metabolicznych (spowodowane aberracjami chromosomowymi, subtelomerowymi, uwarunkowane jednogenowo lub wieloczynnikowo),

h) autyzm, nadpobudliwość, zaburzenia zachowania mogące być częścią zespołu genetycznego,

i) genetycznie uwarunkowane wady rozwojowe i choroby narządu wzroku,

j) dysplazje kostne (achondroplazja, hypochondroplazja, pseudoachondroplazja, NP., SEDC, SEMDC, Marshall, Stickler, diastrophic dwarfism, campomelic dwarfism, metatrophic dwarfism, dysplazja obojczykowo-czaszkowa i inne),

k) mukowiscydoza i inne choroby genetyczne z zajęciem układu oddechowego,

l) choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne uwarunkowane genetycznie (np. rdzeniowy zanik mięśni – wszystkie formy, opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni, ataksje rdzeniowo-móżdżkowe, ataksja Friedreicha, choroba Charcot-Marie-Tooth, choroba Huntingtona i inne choroby neurodegeneracyjne),

m) choroby pierwotnie mięśniowe o genetycznej etiologii (dystrofie mięśniowe Duchenne'a i Beckera, dystrofia miotoniczna i inne genetycznie uwarunkowane choroby mięśni),

n) zespoły z postępującą częściową hipoplazją lub hiperplazją ciała,

o) genetycznie uwarunkowane choroby skóry (dysplazje ektodermalne i inne),

p) choroby serca o genetycznej etiologii (zespół CATCH22, zespół wydłużonego QT, kardiomiopatie i inne),

r) choroby spowodowane genetycznie uwarunkowanymi defektami kolagenu i mutacjami w innych genach o podobnej funkcji,

s) choroby metaboliczne uwarunkowane genetycznie (dla których nie ma odrębnych poradni specjalistycznych),

t) głuchota uwarunkowana genetycznie,

u) inne określone choroby genetycznie uwarunkowane (mitochondrialne i inne),

w) niepowodzenia rozrodu (brak ciąży, wrodzony brak nasieniowodów, zaburzenia spermatogenezy, poronienia nawykowe, wczesne obumarcia ciąży, porody martwe, zgon dziecka w okresie perinatalnym).

915

Brak kodu

Badania metodami biologii molekularnej (PCR i jej modyfikacje, RFLP, SSCP, HD, sekwencjonowanie i inne) dobranymi w zależności od wielkości i rodzaju mutacji

916

Brak kodu

Badania biochemiczne lub enzymatyczne

II. BADANIA ENDOSKOPOWE 1)

Lp.

Kod ICD-9

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczeń

1

44.161

Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym

1. Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii lub

2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub pediatrii, lub chirurgii onkologicznej, lub lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań endoskopowych przewodu pokarmowego;

3) pielęgniarka z ukończonym kursem z zakresu endoskopii.

2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) co najmniej 2 gastroskopy;

2) co najmniej 1 stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów;

3) co najmniej 1 myjka ultradźwiękowa.

3. Pozostałe wymagania – co najmniej 1 gabinet badań endoskopowych przewodu pokarmowego.

2

44.162

Gastroskopia diagnostyczna z biopsją

3

44.13

Gastroskopia – inne

4

45.231

Fiberokolonoskopia

1. Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii lub

2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii onkologicznej, lub pediatrii, lub lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub chorób wewnętrznych posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań endoskopowych przewodu pokarmowego;

3) pielęgniarka z ukończonym kursem z zakresu endoskopii.

5

45.253

Kolonoskopia z biopsją

2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) co najmniej 2 kolonoskopy;

2) co najmniej 1 stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów;

3) co najmniej 1 myjka ultradźwiękowa;

4) co najmniej 1 diatermia.

3. Pozostałe wymagania – co najmniej 1 gabinet badań endoskopowych przewodu pokarmowego.

6

18.111

Otoskopia

Pracownia lub gabinet endoskopii lub poradnia specjalistyczna, zgodne z profilem świadczenia gwarantowanego.

7

18.112

Videootoskopia

8

21.291

Rinoskopia przednia

9

21.292

Rinoskopia środkowa

10

21.293

Rinoskopia tylna

11

31.42

Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy

12

49.21

Anoskopia


1) Badania endoskopowe nie obejmują badania przewodu pokarmowego za pomocą kapsułki endoskopowej.

III. ŚWIADCZENIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE

Lp.

Kod ICD-9

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczeń

1

89.511

Elektrokardiografia z 1–3 odprowadzeniami

Pracownia lub gabinet elektrokardiografii lub poradnia specjalistyczna zgodna z profilem świadczenia gwarantowanego.

2

89.522

Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)

3

95.412

Audiometria impedancyjna

Pracownia lub gabinet audiometrii lub poradnia otolaryngologiczna lub poradnia otolaryngologii dziecięcej lub poradnia audiologii i foniatrii.

4

95.414

Subiektywna audiometria

5

95.413

Badanie odruchu strzemiączkowego

6

95.415

Tympanometria

7

95.436

Otoemisja akustyczna