REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 550

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 kwietnia 2024 r.

w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa organ emerytalny właściwy do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin, zakres jego działania, stopień dysponenta środków, siedzibę organu, strukturę organizacyjną oraz sposób powoływania i odwoływania organu oraz jego zastępców.

§ 2. [Dyrektor Zakładu]

1. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „Dyrektorem Zakładu”, jest organem emerytalnym właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego osób, o których mowa w § 1.

2. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Zastępców Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na pisemny wniosek Dyrektora Zakładu.

§ 3. [Dysponent środków budżetu państwa]

Dyrektor Zakładu jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

§ 4. [Siedziba Dyrektora Zakładu]

Siedzibą Dyrektora Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5. [Zakres działań Dyrektora Zakładu]

1. Do zakresu działania Dyrektora Zakładu należy:

1) ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tego zaopatrzenia przysługujących oraz ustalanie prawa do innych świadczeń i ich wysokości na podstawie odrębnych przepisów zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz członkom ich rodzin;

2) dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego oraz przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, a także współpraca z instytucjami finansowymi w tym zakresie;

3) ustalanie prawa i wysokości świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. 658), oraz dokonywanie wypłat tego świadczenia w stosunku do członków rodzin:

a) funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej,

b) strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych,

c) ratowników górskich oraz członków specjalistycznych organizacji ratowniczych - Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;

4) dokonywanie wypłat świadczeń ratowniczych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 233) oraz w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1154), a także współpraca z organami przyznającymi świadczenia ratownicze;

5) dokonywanie waloryzacji wypłacanych świadczeń;

6) dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń;

7) ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń i dochodzenie ich zwrotu;

8) ustalanie kwot niedopłat świadczeń;

9) współpraca z organami emerytalnymi i rentowymi w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego;

10) współpraca z organami administracji rządowej, organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego tego ministra;

11) dokonywanie analiz z zakresu wysokości i struktury świadczeń;

12) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zaopiniowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku zaopatrzenia emerytalnego;

13) naliczanie i podział środków funduszu socjalnego pomiędzy jego dysponentów;

14) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego;

15) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z zakresu zaopatrzenia emerytalnego;

16) prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej według zasad określonych dla państwowych jednostek budżetowych, w tym opracowywanie planów, sprawozdań finansowych, rocznego planu dochodów i wydatków dotyczących działalności Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

17) prowadzenie baz danych dotyczących osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego, świadczenia pieniężnego, o którym mowa w pkt 3, lub świadczeń ratowniczych oraz bieżąca ich aktualizacja;

18) udostępnianie informacji w sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;

19) prowadzenie spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

2. Obsługę realizacji zadań Dyrektora Zakładu, o których mowa w ust. 1, zapewnia Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będący państwową jednostką budżetową.

3. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną i biurową komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 6. [Komórki organizacyjne Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji]

1. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji realizuje obsługę, o której mowa w § 5 ust. 2 i 3, przez następujące komórki organizacyjne:

1) wydziały;

2) stanowiska;

3) zespoły terenowe;

4) punkty obsługi klienta.

2. Struktura organizacyjna Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmuje:

1) Pion Zarządczy;

2) Pion Świadczeń;

3) Pion Finansowy;

4) Pion Administracji;

5) Pion Informatyki.

§ 7. [Zachowanie stanowisk Dyrektora Zakładu i zastępców Dyrektora Zakładu]

Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stanowiska Dyrektora Zakładu i zastępców Dyrektora Zakładu, powołane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują swoje stanowiska.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2024 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2675), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. 658).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-11
  • Data wejścia w życie: 2024-04-21
  • Data obowiązywania: 2024-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA