REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 742

USTAWA

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej]

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177) w art. 197:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W ustawie budżetowej corocznie przeznacza się na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, środki Funduszu Pracy w kwocie nie większej niż 85 mln zł.”;

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być, w całości lub w części, przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pokrycie kosztów składek od tych dodatków.

4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, do środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)).”.

Art. 2. [Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy]

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475) w art. 109h pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nie większej niż 85 mln zł - na dofinansowanie, o którym mowa w art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”.

Art. 3. [Przekazanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie]

Minister właściwy do spraw rodziny przekaże w 2024 r. na wyodrębniony rachunek wojewodów środki Funduszu Pracy w kwocie nie większej niż 62,5 mln zł na dofinansowanie, o którym mowa w art. 197 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-17
  • Data wejścia w życie: 2024-06-01
  • Data obowiązywania: 2024-06-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA