REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 758

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień (Dz. U. poz. 1568), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień (Dz. U. poz. 2271);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień (Dz. U. poz. 2525).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień (Dz. U. poz. 2271), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień (Dz. U. poz. 2525), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 758)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 3 grudnia 2010 r.

w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień międzynarodowych, w szczególności rodzaj realizowanych zadań, źródła i formę ich finansowania oraz wykorzystania wpływów uzyskanych w wyniku realizowanych zadań w przypadku przejściowego ich finansowania.

§ 2. Zadaniami, o których mowa w § 1, są:

1) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, w szczególności tworzenie wielonarodowych jednostek lub prowadzenie wspólnych ćwiczeń;

2) realizacja wspólnych zamierzeń inwestycyjnych;

3) utrzymywanie i obsługa infrastruktury;

4) udzielanie wsparcia wojskom obcym;

5) działalność szkoleniowa;

6) współpraca przygraniczna;

7) działania podejmowane w związku z wykonywaniem funkcji krajowych władz bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych.

§ 3. 1.2) Zadania, o których mowa w § 1, mogą być finansowane z budżetu państwa, z części pozostających w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, wojewodów, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu, a także z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248).

2. Zadania, o których mowa w § 1, mogą być finansowane ze środków budżetowych w formie:

1) wniesienia tych środków:

a) do utworzonego wspólnego budżetu,

b) do wspólnych programów obronnych, w szczególności do Programu Inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa;

2) wydatków ponoszonych przez realizujących te zadania, stosownie do wykonywanej przez dany kraj swojej części zadania;

3) przejściowego finansowania zadań, pod warunkiem zapewnienia uzyskania zwrotu poniesionych wydatków.

3. W przypadku przejściowego finansowania zadań ze środków budżetowych otrzymane z tytułu zwrotu wpływy podlegają zarachowaniu na zmniejszenie wydatków w tym samym roku budżetowym.

4.3) (uchylony).4)

§ 4. Środki budżetowe wniesione do utworzonego wspólnego budżetu niewykorzystane do końca roku w ramach zadań określonych w § 1 są wykorzystywane w latach następnych, zgodnie z planami wydatków.

§ 5. 1. Ze środków budżetowych mogą być przejściowo ponoszone na rzecz jednostek innych państw wydatki związane z dostarczeniem dóbr i świadczeniem usług.

2. W przypadku dostarczenia dóbr i świadczenia usług na potrzeby jednostek innych państw, przy równoczesnym korzystaniu z dóbr i usług świadczonych przez jednostki innych państw, rozliczenia mogą odbywać się w trybie wzajemnych potrąceń należności. Wpływy z tego tytułu podlegają zarachowaniu zgodnie z zasadą określoną w § 3 ust. 3.

§ 6. 1. Finansowanie szkoleń odbywających się w ośrodkach szkolenia i szkołach obejmuje w szczególności koszty:

1) eksploatacji i utrzymania obiektu i jego wyposażenia;

2) zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkoleń;

3) realizacji procesu dydaktycznego.

2. Wydatki związane z działalnością szkoleniową, o których mowa w ust. 1, ponosi jednostka budżetowa finansująca szkolenia.

3. Opłaty za szkolenie są wnoszone na rachunek bieżący jednostki budżetowej, o której mowa w ust. 2, i są zaliczane na zmniejszenie poniesionych wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).6)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień (Dz. U. poz. 2525), które weszło w życie z dniem 22 grudnia 2022 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień (Dz. U. poz. 2271), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

4) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 grudnia 2010 r.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień (Dz. U. poz. 1056), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1241 i 1706 oraz z 2010 r. poz. 620, 685, 1020, 1078 i 1475).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-20
  • Data wejścia w życie: 2024-05-20
  • Data obowiązywania: 2024-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA