REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 836

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 21 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 252 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, 825, 1723 i 1941) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 963 oraz z 2006 r. poz. 827) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Otwarcie likwidacji funduszu inwestycyjnego, zwanego dalej „funduszem”, następuje z dniem:

1) podjęcia przez właściwy organ towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zwanego dalej „towarzystwem”, uchwały o likwidacji ostatniego istniejącego subfunduszu - w przypadku, o którym mowa w art. 165 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zwanej dalej „ustawą”;

2) wystąpienia jednej z przesłanek, o których mowa w art. 169u ust. 1, art. 228 ust. 1cg albo art. 246 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w:

1) art. 246 ust. 2 ustawy, otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem, w którym decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „Komisją”, o odmowie udzielenia zgody, o której mowa w tym przepisie, stała się ostateczna;

2) art. 246 ust. 2a ustawy, jeżeli decyzja Komisji o odmowie wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 169p ust. 1 albo art. 169s ust. 1 ustawy, stała się ostateczna po dniu rozwiązania funduszu podstawowego, otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem, w którym decyzja ta stała się ostateczna.”;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy rozwiązanie funduszu następuje z przyczyn, o których mowa w:

1) art. 228 ust. 1cg ustawy, depozytariusz informuje o wystąpieniu przesłanki rozwiązania funduszu niezwłocznie:

a) likwidatora funduszu - w przypadku gdy jest nim podmiot inny niż depozytariusz,

b) towarzystwo, które reprezentowało fundusz do dnia wydania decyzji ograniczającej zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

2) art. 246 ust. 1 pkt 2 ustawy, depozytariusz informuje o wystąpieniu przesłanki rozwiązania funduszu niezwłocznie:

a) likwidatora funduszu - w przypadku gdy jest nim podmiot inny niż depozytariusz,

b) towarzystwo, które reprezentowało fundusz do dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności lub do dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia.”;

3) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Likwidator funduszu publikuje ogłoszenie o otwarciu likwidacji funduszu na swojej publicznie dostępnej stronie internetowej oraz:

1) w przypadku gdy likwidatorem funduszu jest towarzystwo - udostępnia to ogłoszenie w sposób określony w statucie likwidowanego funduszu dla ogłaszania zmian statutu tego funduszu;

2) w przypadku gdy likwidatorem funduszu jest podmiot inny niż towarzystwo - przekazuje to ogłoszenie towarzystwu, które jako ostatnie reprezentowało fundusz.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

„2a. Towarzystwo, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, niezwłocznie po otrzymaniu ogłoszenia o otwarciu likwidacji funduszu zamieszcza je na swojej publicznie dostępnej stronie internetowej oraz udostępnia w sposób określony w statucie likwidowanego funduszu dla ogłaszania zmian statutu tego funduszu.

2b. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji funduszu opublikowane lub zamieszczone na stronie internetowej jest udostępniane do dnia zakończenia likwidacji funduszu.

2c. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy. W przypadku określonym w zdaniu pierwszym depozytariusz oprócz publikacji ogłoszenia o otwarciu likwidacji funduszu na swojej publicznie dostępnej stronie internetowej udostępnia to ogłoszenie w sposób określony w statucie likwidowanego funduszu dla ogłaszania zmian statutu tego funduszu.”,

c) w ust. 3:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2,” zastępuje się wyrazami „ogłoszeniu o otwarciu likwidacji funduszu”,

- w pkt 5 wyrazy „od dnia ostatniego ogłoszenia” zastępuje się wyrazami „od dnia publikacji ogłoszenia”,

- w pkt 7 wyrazy „od dnia ostatniego ogłoszenia” zastępuje się wyrazami „od dnia publikacji ogłoszenia”,

- uchyla się pkt 8,

- po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) adres publicznie dostępnej strony internetowej likwidatora, na której będą publikowane informacje związane z likwidacją funduszu, w tym sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji, zbadane sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji, a w przypadku gdy:

a) likwidacja trwa ponad 6 miesięcy - również półroczna informacja o stanie likwidacji,

b) likwidacja funduszu nie może być zakończona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji funduszu - również ogłoszenie o nowej dacie zakończenia likwidacji, z podaniem przyczyn niezakończenia likwidacji w terminie;

8b) wskazanie dnia publikacji ogłoszenia na publicznie dostępnej stronie internetowej likwidatora;”,

d) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2,” zastępuje się wyrazami „ogłoszeniu o otwarciu likwidacji funduszu”,

e) w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2,” zastępuje się wyrazami „ogłoszeniu o otwarciu likwidacji funduszu”,

f) w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2,” zastępuje się wyrazami „ogłoszeniu o otwarciu likwidacji funduszu”,

g) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji funduszu jest również udostępniane w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa oraz w punktach obsługi klientów domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską, w których były przyjmowane zapisy na nabycie certyfikatów inwestycyjnych.

8. Likwidator publikuje ogłoszenie o otwarciu likwidacji funduszu w terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji funduszu.”,

h) uchyla się ust. 9;

4) w § 6:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „art. 68 ust. 1” dodaje się wyrazy „i art. 228 ust. 1cf”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przekazanie dokumentów i nośników informacji, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji funduszu.”,

c) w ust. 3 po wyrazach „art. 68 ust. 1” dodaje się wyrazy „i art. 228 ust. 1cf”;

5) w § 7 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Likwidator, niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 lub 2:

1) przekazuje sprawozdanie firmie audytorskiej w celu przeprowadzenia badania tego sprawozdania;

2) przekazuje kopię sprawozdania depozytariuszowi;

3) publikuje sprawozdanie na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji funduszu.

4. Likwidator, niezwłocznie po zbadaniu sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 lub 2, publikuje zbadane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji funduszu.”;

6) w § 9:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „i przedstawia Komisji”,

b) w ust. 2 wyrazy „likwidator informuje dodatkowo Komisję” zastępuje się wyrazami „informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają również informację”,

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają również:”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Likwidator przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1-3, towarzystwu, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy, jeżeli likwidatorem jest podmiot inny niż depozytariusz - depozytariuszowi.”;

7) uchyla się § 10;

8) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy likwidacja funduszu trwa ponad 6 miesięcy, likwidator sporządza informacje półroczne o stanie likwidacji funduszu i publikuje je na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji funduszu.”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W przypadku gdy likwidacja funduszu nie może być zakończona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji funduszu, likwidator, co najmniej na 5 dni przed upływem tego terminu, publikuje na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji funduszu ogłoszenie o nowej dacie zakończenia likwidacji, z podaniem przyczyn niezakończenia likwidacji w terminie.”;

10) w § 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Likwidator przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, firmie audytorskiej w celu przeprowadzenia badania tego sprawozdania niezwłocznie po jego sporządzeniu.”,

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Likwidator składa do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych w terminie 7 dni od dnia sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 2.”,

d) uchyla się ust. 5 i 6;

11) w § 15 w ust. 1 po wyrazach „o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy” dodaje się wyrazy „ , jeżeli likwidatorem jest podmiot inny niż depozytariusz”;

12) w § 17 w zdaniu drugim wyrazy „§ 6 i 8-12” zastępuje się wyrazami „§ 6, § 8, § 9, § 11 i § 12”.

§ 2. [Stosowanie przepisów do likwidacji funduszu inwestycyjnego]

Do likwidacji funduszu inwestycyjnego otwartej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że dokumenty i informacje, o których mowa w § 5 ust. 9, § 7 ust. 3 i 4, § 9 ust. 1 i 2, § 10 oraz § 14 ust. 2, 3, 5 i 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, dotyczące okresów i zdarzeń przypadających od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, sporządza się i przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 225 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-05
  • Data wejścia w życie: 2024-06-06
  • Data obowiązywania: 2024-06-06

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA