REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 893

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 316), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1490).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1490), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 893)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 39c ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, szczegółowe warunki, tryb i terminy przeprowadzania testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, szczegółowy sposób oceniania testu, przypadki, w jakich można zwolnić funkcjonariusza z testu, oraz przełożonych właściwych w tych sprawach.

§ 2. 1. Test sprawności fizycznej, zwany dalej „testem”, składa się z:

1) części I - sprawdzającej skoczność, szybkość oraz siłę, obejmującej:

a) skok w dal z miejsca obunóż,

b) bieg po kopercie,

c) rzut piłką lekarską w przód;

2) części II - sprawdzającej gibkość oraz zręczność, obejmującej pady:

a) w przód,

b) w tył,

c) w bok,

d) w przód z przewrotem.

2. Szczegółowe warunki wykonania ćwiczeń w ramach testu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Funkcjonariusz przystępuje do testu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia powstania stosunku służbowego.

2. Test przeprowadza się w następujących grupach wiekowych funkcjonariuszy:

1) I grupa wiekowa - do 24 lat;

2) II grupa wiekowa - od 25 do 29 lat;

3) III grupa wiekowa - od 30 do 34 lat;

4) IV grupa wiekowa - od 35 do 39 lat;

5) V grupa wiekowa - od 40 do 44 lat;

6) VI grupa wiekowa - od 45 do 49 lat;

7) VII grupa wiekowa - 50 lat i powyżej.

3. Podstawą kwalifikowania funkcjonariusza do grupy wiekowej jest jego rok urodzenia.

4. Przed przystąpieniem do testu:

1) potwierdza się tożsamość funkcjonariusza i posiadanie przez niego aktualnych badań profilaktycznych albo orzeczeń lekarskich;

2) zapoznaje się funkcjonariusza z celem i sposobem przeprowadzenia testu oraz sposobem jego oceniania.

5. Test jest wykonywany w stroju sportowym. Wykonanie testu poprzedza kilkuminutowa rozgrzewka przeprowadzana samodzielnie przez funkcjonariusza.

§ 4. 1. Test przeprowadza się corocznie, w okresie od września do końca października danego roku.

2. Test może być przeprowadzany w dodatkowych terminach, w okresie od stycznia do końca lutego następnego roku.

3. Test w terminie poprawkowym dla funkcjonariuszy, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny z testu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w marcu w roku, o którym mowa w ust. 2.

4. Komendant Główny Straży Granicznej może podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji testu za dany rok lub od realizacji testu w terminach, o których mowa w ust. 1–3. Decyzja podejmowana jest w przypadkach wystąpienia zagrożenia epidemicznego, epidemii lub klęski żywiołowej.

§ 5. 1. Ocena każdej części testu jest dokonywana odrębnie według następującej skali ocen:

1) ocena bardzo dobra (bdb.) - 5;

2) ocena dobra (db.) - 4;

3) ocena dostateczna (dst.) - 3;

4) ocena niedostateczna (ndst.) - 2.

2. Oceny części I testu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dokonuje się w następujący sposób:

1) wykonanie każdego ćwiczenia jest punktowane odrębnie;

2) punktację wyników odrębnie dla mężczyzn i kobiet ustala się zgodnie z tabelami stanowiącymi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) liczbę uzyskanych przez funkcjonariusza punktów za poszczególne ćwiczenia sumuje się, a otrzymany wynik przelicza się na ocenę, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) niepodjęcie próby wykonania ćwiczenia oznacza nieuzyskanie punktów za to ćwiczenie.

3. Oceny części II testu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dokonuje się w następujący sposób:

1) za każdy pad funkcjonariusz otrzymuje ocenę cząstkową:

a) bardzo dobrą (bdb.) - 5 - za wykonanie bezbłędne technicznie i z dużą dynamiką ruchu,

b) dobrą (db.) - 4 - za wykonanie poprawne technicznie, ale bez odpowiedniego tempa,

c) dostateczną (dst.) - 3 - za wykonanie z drobnymi błędami technicznymi, niezdecydowanie i bez odpowiedniego tempa,

d) niedostateczną (ndst.) - 2 - za wykonanie z rażącymi błędami technicznymi oraz w przypadku niepodjęcia próby wykonania padu;

2) ocenę końcową części II testu ustala się jako średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

4. Ocenę końcową testu ustala się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z obydwu części testu, z tym że ocena niedostateczna jednej części testu powoduje uzyskanie niedostatecznej oceny końcowej testu.

5. Oceny końcowe, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, ustala się jako:

1) bardzo dobrą (bdb.) - 5 - jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi więcej niż 4,50;

2) dobrą (db.) - 4 - jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,51 do 4,50;

3) dostateczną (dst.) - 3 - jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,00 do 3,50;

4) niedostateczną (ndst.) - 2 - jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi mniej niż 3,00.

6. O wynikach osiągniętych podczas testu i uzyskanej ocenie końcowej informuje się zainteresowanego funkcjonariusza po zakończeniu testu.

7. Funkcjonariusza, który uzyskał niedostateczną ocenę końcową, informuje się o konieczności ponownego przystąpienia do testu w terminie poprawkowym.

§ 6. 1. Testy przeprowadzają komisje powoływane w:

1) Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej „Komendą Główną”, dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej;

2)2) Wyższej Szkole Straży Granicznej, oddziałach, ośrodkach szkolenia i ośrodkach Straży Granicznej, zwanych dalej „jednostkami”, dla funkcjonariuszy pełniących w nich służbę.

1a. Komisja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza test również dla:

1) funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach, jeżeli wykonują oni zadania w Komendzie Głównej;

2) funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwanego dalej „BSWSG”, pełniących służbę w mieście stołecznym Warszawie.

2. Komisje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem komisji powołanej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, przeprowadzają testy również dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej, BSWSG lub w jednostkach, jeżeli pozostają oni na zaopatrzeniu jednostki, w której test jest prowadzony lub wykonują w niej zadania.

3. Komisje powołują:

1) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych - w Komendzie Głównej;

2) kierownik jednostki - w jednostce.

4. Komisja składa się co najmniej z 3 osób: przewodniczącego, osoby prowadzącej zajęcia wychowania fizycznego oraz osoby posiadającej kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co najmniej na poziomie wymaganym do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

5. Na przewodniczącego komisji powołuje się odpowiednio: zastępcę kierownika komórki, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, albo zastępcę kierownika jednostki.

6. Do składu komisji, powołanej w Komendzie Głównej, osobę posiadającą kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy kwalifikowanej na poziomie, o którym mowa w ust. 4, wyznacza Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego w Warszawie.

7. Komisja może być podzielona na podkomisje, które samodzielnie prowadzą testy, pod warunkiem że w skład każdej z podkomisji wchodzić będzie osoba prowadząca zajęcia wychowania fizycznego oraz osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy, o których mowa w ust. 4.

8. Terminy i miejsca przeprowadzania testu ustalają przewodniczący komisji, o czym zawiadamiają odpowiednio kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej, Komendanta BSWSG, kierowników komórek organizacyjnych jednostek, a także komendantów placówek i dywizjonów Straży Granicznej.

9. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej, Komendant BSWSG, kierownicy komórek organizacyjnych jednostek, a także komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej zawiadamiają podległych im funkcjonariuszy o terminie i miejscu przeprowadzania testu.

§ 7. 1. Dokumentację testu prowadzi się w formie elektronicznej.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, prowadzą komórki organizacyjne Komendy Głównej i jednostek właściwe w sprawach osobowych.

§ 8. 1. Funkcjonariusza można zwolnić z testu w następujących przypadkach:

1) poddania go, w roku przeprowadzania testu, sprawdzianowi oceniającemu sprawność fizyczną i uzyskania pozytywnej oceny w ramach szkolenia podstawowego, szkolenia z zakresu szkoły podoficerskiej, szkolenia z zakresu szkoły chorążych, przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej;

2) pozostawania w dyspozycji właściwego przełożonego w sprawach osobowych;

3) przebywania na urlopie bezpłatnym;

4) przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym;

5) oddelegowania do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną;

6) nieobecności w służbie z powodu choroby;

7) przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.

2. Przełożonymi właściwymi w sprawach zwolnienia funkcjonariuszy z testu są:

1) Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do:

a) Komendanta BSWSG,

b) kierowników jednostek,

c) kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej,

d) funkcjonariuszy pozostających w jego dyspozycji;

1a) Komendant BSWSG w stosunku do:

a) funkcjonariuszy pełniących służbę w BSWSG,

b) funkcjonariuszy pozostających w jego dyspozycji;

2) kierownicy jednostek w stosunku do:

a) funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w podległych im jednostkach,

b) funkcjonariuszy pozostających w ich dyspozycji;

3) kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w podległych im komórkach;

4) komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w podległych im placówkach lub dywizjonach.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1490), które weszło w życie z dniem 1 października 2023 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 czerwca 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 maja 2011 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 893)

Załącznik nr 1

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WYKONANIA ĆWICZEŃ W RAMACH TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

CZĘŚĆ I TESTU

ĆWICZENIE 1: Skok w dal z miejsca obunóż

Wykonujący ćwiczenie staje w odległości 50 cm od materaca na specjalnie oznaczonej linii, wykonuje zamach rękami i, odbijając się jednocześnie obiema stopami od podłoża, skacze w przód. Próbę powtarza się trzykrotnie. Oceniany jest najdłuższy skok mierzony od linii wyznaczającej miejsce odbicia do najbliższego miejsca kontaktu ciała z materacem. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 5 cm. W przypadku cofnięcia się po skoku próby nie zalicza się. Niezaliczenie trzech prób oznacza niezaliczenie ćwiczenia.

ĆWICZENIE 2: Bieg po kopercie

Na prostokącie o wymiarach 300 x 500 cm umieszcza się pięć chorągiewek o wysokości 150 cm (po jednej w narożnikach oraz na przecięciu przekątnych).

image

Wykonujący ćwiczenie startuje od chorągiewki A i biegnie kolejno w kierunku chorągiewki B, a następnie C, D, B, E oraz A. Chorągiewki A, C, D i E omija lewym barkiem, a chorągiewkę B prawym barkiem. Całą trasę pokonuje się trzykrotnie. Zabronione jest dotykanie chorągiewek w trakcie biegu. W przypadku przewrócenia chorągiewki próbę powtarza się. Kolejne przewrócenie chorągiewki powoduje niezaliczenie ćwiczenia. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,1s.

ĆWICZENIE 3: Rzut piłką lekarską w przód (mężczyźni 3 kg, kobiety 2 kg)

Wykonujący ćwiczenie staje przed linią wyznaczającą początek strefy rzutu i przyjmuje pozycję wyprostowaną, w lekkim rozkroku ze stopami ustawionymi równolegle. Następnie, trzymając piłkę oburącz nad głową, wykonuje skłon w tył i przez szybki wyprost wyrzuca piłkę oburącz ponad głową w przód. Po rzucie nie wolno przekraczać linii wyznaczającej początek strefy rzutu ani oderwać stopy od podłoża. Wykonywane są trzy próby. Oceniany jest rzut na największą odległość. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 5 cm. W przypadku przekroczenia linii wyznaczającej początek strefy rzutu lub oderwania stopy od podłoża próby nie zalicza się. Niezaliczenie trzech prób oznacza niezaliczenie ćwiczenia.

CZĘŚĆ II TESTU

1. Pad w przód

Wykonuje się z postawy stojąc, przez skok lotny w przód na przedramiona i dłonie ułożone na wysokości klatki piersiowej; nogi w szerokim rozkroku należy wesprzeć na palcach stóp, a tułów na przedramionach. Żadna inna część ciała nie może dotykać podłoża.

2. Pad w tył

Wykonuje się z postawy stojąc, przez ugięcie kolan z jednoczesnym wymachem rąk w przód w górę, następnie siad na pośladkach, przetoczenie w tył aż do zetknięcia się pleców z podłożem, z równoczesnym uderzeniem dłoni wraz z całą powierzchnią rąk o podłoże pod kątem ok. 45o w stosunku do linii ciała; brodę należy przyciągnąć do klatki piersiowej, chroniąc głowę przed uderzeniem o podłoże. Pad w tył można łączyć z przewrotem w tył przez bark, skłaniając głowę w stronę barku przeciwnego.

3. Pad w bok

Wykonuje się z postawy stojąc, przez wykrok nogą np. lewą oraz wymach wyprostowanej nogi prawej w przód z jednoczesnym ugięciem nogi wykrocznej w kolanie i przeniesieniem prawej ręki w przód na lewą stronę ciała. Pad na prawy bok amortyzuje się przez siad na prawym pośladku, a także silne i szybkie uderzenie prawą ręką o podłoże pod kątem ok. 45o (w momencie kontaktu pleców z podłożem); obie nogi należy unieść w górę, lewa ręka spoczywa na brzuchu, brodę należy przyciągnąć do klatki piersiowej. Pad wykonuje się na bok, nie na całe plecy! Analogicznie wykonuje się pad na lewy bok.

4. Pad w przód z przewrotem

Wykonuje się z postawy stojąc, przez skłon tułowia w przód z jednoczesnym wykrokiem nogi prawej i uniesieniem prawej ręki, następnie prawą rękę należy ułożyć na podłożu, małym palcem naprzeciw dużego palucha prawej stopy. Lewą rękę oprzeć na podłożu palcami ku środkowi ciała. Ręce ugiąć w łokciach, brodę przyciągnąć do lewego barku i z tej pozycji wykonać przetoczenie od prawego przedramienia przez prawy łokieć, bark, ukośnie przez plecy do lewego biodra, uderzając lewą ręką o podłoże pod kątem ok. 45o. Pad należy zakończyć leżeniem na lewym boku (tak jak przy padzie w bok - nogi nie powinny uderzać o siebie). Do postawy stojącej należy przejść przez odepchnięcie lewą ręką od podłoża i podkurczenie nóg. Analogicznie wykonuje się pad przez lewy bark.

Załącznik nr 2

TABELE PUNKTACJI WYNIKÓW TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Tabela nr 1 - Funkcjonariusze mężczyźni

LICZBA PUNKTÓW

SKOK W DAL cm

BIEG KOPERTA

s

RZUT PIŁKĄ cm


LICZBA PUNKTÓW

SKOK W DAL cm

BIEG KOPERTA

s

RZUT PIŁKĄ cm

1

2

3

4


1

2

3

4

80

285

20,0

1300


49

223

26,2

835

79

283

20,2

1285

48

221

26,4

820

78

281

20,4

1270

47

219

26,6

805

77

279

20,6

1255

46

217

26,8

790

76

277

20,8

1240

45

215

27,0

775

75

275

21,0

1225

44

213

27,2

760

74

273

21,2

1210

43

211

27,4

745

73

271

21,4

1195

42

209

27,6

730

72

269

21,6

1180

41

207

27,8

715

71

267

21,8

1165

40

205

28,0

700

70

265

22,0

1150

39

203

28,2

685

69

263

22,2

1135

38

201

28,4

670

68

261

22,4

1120

37

199

28,6

655

67

259

22,6

1105

36

197

28,8

640

66

257

22,8

1090

35

195

29,0

625

65

255

23,0

1075

34

193

29,2

610

64

253

23,2

1060

33

191

29,4

595

63

251

23,4

1045

32

189

29,6

580

62

249

23,6

1030

31

187

29,8

565

61

247

23,8

1015

30

185

30,0

550

60

245

24,0

1000

29

183

30,2

535

59

243

24,2

985

28

181

30,4

520

58

241

24,4

970

27

179

30,6

505

57

239

24,6

955

26

177

30,8

490

56

237

24,8

940

25

175

31,1

475

55

235

25,0

925

24

173

31,4

460

54

233

25,2

910

23

171

31,7

445

53

231

25,4

895

22

169

32,0

430

52

229

25,6

880

21

167

32,3

415

51

227

25,8

865

20

165

32,6

400

50

225

26,0

850

Tabela nr 2 - Funkcjonariusze kobiety

LICZBA PUNKTÓW

SKOK W DAL cm

BIEG KOPERTA

s

RZUT PIŁKĄ cm


LICZBA PUNKTÓW

SKOK W DAL cm

BIEG KOPERTA

s

RZUT PIŁKĄ cm

1

2

3

4


1

2

3

4

80

225

22,2

890


49

163

29,9

580

79

223

22,4

880

48

161

30,2

570

78

221

22,6

870

47

159

30,5

560

77

219

22,8

860

46

157

30,7

550

76

217

23,0

850

45

155

31,0

540

75

215

23,2

840

44

153

31,2

530

74

213

23,5

830

43

151

31,5

520

73

211

23,7

820

42

149

31,8

510

72

209

24,0

810

41

147

32,2

500

71

207

24,2

800

40

145

32,4

490

70

205

24,5

790

39

143

32,7

480

69

203

24,8

780

38

141

32,9

470

68

201

25,0

770

37

139

33,2

460

67

199

25,3

760

36

137

33,5

450

66

197

25,5

750

35

135

33,7

440

65

195

25,8

740

34

133

34,0

430

64

193

26,0

730

33

131

34,2

420

63

191

26,3

720

32

129

34,5

410

62

189

26,6

710

31

127

34,7

400

61

187

26,8

700

30

125

35,0

390

60

185

27,1

690

29

123

35,3

380

59

183

27,3

680

28

121

35,6

370

58

181

27,6

670

27

117

35,9

360

57

179

27,8

660

26

114

36,2

350

56

177

28,1

650

25

111

36,5

340

55

175

28,3

640

24

108

36,8

330

54

173

28,6

630

23

105

37,1

320

53

171

28,8

620

22

102

37,4

310

52

169

29,1

610

21

99

37,7

300

51

167

29,4

600

20

96

38,0

290

50

165

29,6

590

Załącznik nr 3

TABELA PRZELICZEŃ PUNKTÓW UZYSKANYCH W CZĘŚCI I TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NA OCENY

O C E N Y

GRUPY WIEKOWE

I

II

III

IV

V

VI

VII

do 24 lat

25-29 lat

30-34 lat

35-39 lat

40-44 lat

45-49 lat

50 lat i powyżej

ndst.

140 i mniej

135 i mniej

125 i mniej

109 i mniej

97 i mniej

82 i mniej

68 i mniej

dst.

141-179

136-174

126-164

110-154

98-141

83-131

69-117

db.

180-209

175-204

165-194

155-184

142-171

132-161

118-147

bdb.

210 i powyżej

205 i powyżej

195 i powyżej

185 i powyżej

172 i powyżej

162 i powyżej

148 i powyżej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-18
  • Data wejścia w życie: 2024-06-18
  • Data obowiązywania: 2024-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA