REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 75 poz. 748

POROZUMIENIE

o współpracy między Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Dyrektorem Generalnym Generalnej Dyrekcji Podatkowej podległej Ministerstwu Gospodarki, Finansów i Przemysłu Republiki Francuskiej,

podpisane w Paryżu dnia 7 lutego 2006 r.

Tekst pierwotny

POROZUMIENIE

o współpracy między Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Dyrektorem Generalnym Generalnej Dyrekcji Podatkowej podległej Ministerstwu Gospodarki, Finansów i Przemysłu Republiki Francuskiej

Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej i Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Podatkowej Republiki Francuskiej:

– biorąc pod uwagę owocną i modelową współpracę między administracjami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej, możliwą przede wszystkim dzięki Umowie o współpracy między Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Gospodarki i Finansów Republiki Francuskiej i Ministrem Budżetu Republiki Francuskiej, podpisanej w Paryżu dnia 1 lutego 1993 r.,

– uwzględniając postęp w pogłębianiu znajomości struktur organizacyjnych obu administracji oraz wytyczenie najlepszych kierunków rozwoju administracji możliwe dzięki cennym wymianom doświadczeń oraz wniesionemu wkładowi pracy,

– doceniając fakt, że kierownicy wszystkich szczebli administracji podatkowej dzięki współpracy nauczyli się wymieniać między sobą informacje na temat metod pracy i podejmowania decyzji,

– dostrzegając to, że rozwijająca się w ciągu ostatnich lat współpraca przyjęła nowe formy, dostosowane do krótko-, średnio- i długoterminowych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak również ze środków własnych,

– zauważając, że w wielu obszarach funkcjonowania administracji podatkowej dotychczasowa współpraca była podejmowana, przede wszystkim w ramach projektów PHARE i programów wymiany pomiędzy polskimi izbami skarbowymi (Łódź i Katowice) a francuskimi dyrekcjami służb podatkowych (Rhône i Nord-Valenciennes),

– mając na uwadze fakt, że działania modernizacyjne pozwoliły obu administracjom na zapewnienie lepszej obsługi interesantów oraz na wdrażanie skuteczniejszych metod kontroli,

– wyrażając wolę kontynuowania i rozwoju współpracy w szerszym zakresie, uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Współpraca w zakresie wymiany doświadczeń między administracjami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej będzie rozwijana w szczególności w następujących obszarach funkcjonowania administracji podatkowych:

1) organizacji i głównych form funkcjonowania;

2) zarządzania i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi;

3) rozwoju świadomości prawno-podatkowej;

4) informatyzacji;

5) kontroli podatkowej;

6) poboru i egzekucji podatków;

7) szkolenia i staży dla pracowników.

Artykuł 2

1. Corocznie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej i Generalna Dyrekcja Podatkowa Republiki Francuskiej będą określać tematy interesujące dla obu administracji podatkowych oraz składy delegacji biorących udział w organizowanych wizytach studyjnych.

2. W wyniku wizyt studyjnych opracowywane będą raporty, które po zatwierdzeniu przez osoby wyznaczone do koordynacji współpracy mogą być rozpowszechniane we wszystkich jednostkach organizacyjnych obu administracji.

Artykuł 3

Strony porozumienia poszukiwać będą wszelkich nowych form współpracy w ramach istniejących lub nowo powstałych programów, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Artykuł 4

1. Działania realizowane w ramach niniejszego porozumienia będą finansowane w następujący sposób:

– podczas wizyt studyjnych na terenie Republiki Francuskiej – Strona francuska pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia ekspertów polskich, transportu na terenie Republiki Francuskiej (poza Paryżem) oraz koszty tłumacza i tłumaczeń tekstów. Strona polska pokrywa koszty transportu lotniczego ekspertów polskich na i z terytorium Republiki Francuskiej,

– podczas wizyt studyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – Strona polska pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia ekspertów francuskich, transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (poza Warszawą) oraz koszty tłumacza i tłumaczeń tekstów. Strona francuska pokrywa koszty transportu lotniczego ekspertów francuskich na i z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wydatki związane z realizacją programów, o których mowa w artykule 3 niniejszego porozumienia, będą pokrywane na warunkach określonych w odrębnych umowach.

Artykuł 5

1. Porozumienie niniejsze wchodzi w życie w dniu podpisania.

2. Porozumienie niniejsze jest zawarte na czas nieokreślony. Może być wypowiedziane przez każdą ze Stron w drodze pisemnego powiadomienia; w takim przypadku utraci moc z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym druga Strona otrzymała powiadomienie.

SPORZĄDZONO w Paryżu dnia 7 lutego 2006 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

 

Z upoważnienia

 

Dyrektor Generalny

Ministra Finansów

 

Generalnej Dyrekcji

Rzeczypospolitej Polskiej

 

Podatkowej

 

 

Republiki Francuskiej

M. Banaś

 

B. Parent

 

Wersja obcojęzyczna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-10-27
  • Data wejścia w życie: 2006-02-07
  • Data obowiązywania: 2006-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA