| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Na podstawie art. 191c § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Urzędników wyborczych powołuje się w liczbie:

1) dwóch w gminach do 20 000 mieszkańców;

2) trzech w gminach do 50 000 mieszkańców

i po jednym na każde kolejne rozpoczęte 50 000 mieszkańców, lecz nie więcej niż 7.

2. W miastach będących siedzibą władz samorządu województwa lub siedzibą władz powiatu powołuje się dodatkowo jednego urzędnika wyborczego.

3. W m.st. Warszawie liczbę urzędników wyborczych ustala się odrębnie dla każdej z dzielnic, stosując odpowiednio przepis ust. 1. Ponadto powołuje się dwóch urzędników wyborczych wykonujących zadania o charakterze ponaddzielnicowym.

§ 2.

Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego, zwany dalej "dyrektorem delegatury", podaje na stronie internetowej delegatury informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję.

2. W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję, oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

3. Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

4. Dyrektor delegatury przyjmuje zgłoszenia, które otrzymał najpóźniej 21 dnia od ogłoszenia informacji, o której mowa w § 2. Zgłoszenia otrzymane po terminie pozostają w delegaturze bez rozpatrzenia.

5. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do uchwały.

§ 4.

1. Dyrektor delegatury sprawdza, czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi Kodeksu wyborczego.

2. Dyrektor delegatury niezwłocznie po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Szefowi Krajowego Biura Wyborczego zgłoszenia kandydatów spełniających wymogi, wraz z załączonymi do nich dokumentami.

§ 5.

1. W przypadku stwierdzenia, że liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów na urzędnika wyborczego w danej jednostce samorządu terytorialnego jest niewystarczająca, dyrektor delegatury występuje do wojewody, marszałka województwa, starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o zgłoszenie, w terminie 7 dni, brakujących kandydatów. Do zgłoszenia tych kandydatów dołącza się ich pisemną zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie obejmuje dane, o których mowa w § 3 ust. 2 zdanie pierwsze. Do zgłoszeń tych § 3 ust. 2 zdanie drugie i § 4 stosuje się.

2. Jeżeli mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, liczba kandydatów wciąż jest niewystarczająca, Szef Krajowego Biura Wyborczego występuje do ministra właściwego do spraw administracji o podjęcie działań umożliwiających powołanie właściwej liczby urzędników wyborczych.

§ 6.

1. Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef Krajowego Biura Wyborczego bierze pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

2. Kandydat zgłoszony do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego w danej gminie może zostać powołany, za jego zgodą, do pełnienia tej funkcji w innej gminie.

§ 7.

Na 60 dni przed zakończeniem kadencji urzędnika wyborczego oraz w przypadku wygaśnięcia funkcji urzędnika wyborczego dyrektor delegatury ogłasza na stronie internetowej delegatury informację o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego. Do powoływania urzędników wyborczych w takim przypadku przepisy § 3-6 stosuje się odpowiednio.

§ 8.

W przypadku gdy zakończenie kadencji urzędnika wyborczego przypada w wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy okresie, w którym mają zostać zarządzone wybory, lub funkcja urzędnika wyborczego wygaśnie po zarządzeniu wyborów, § 2 i § 3 nie stosuje się, a zgłoszenie kandydatów, o którym mowa w § 5 ust. 1, powinno nastąpić w terminie 2 dni.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: W. Hermeliński

Załącznik 1. [WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO]

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 19 lutego 2018 r. (poz. 526)

WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

3 Z Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Odziemiec

ekspert z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »