Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Monitor Polski - rok 2023 poz. 258

OBWIESZCZENIE MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Cyfryzacji: wz. J. Cieszyński

 

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

Załącznik 1. [INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „ZDALNE MONITOROWANIE KONSOLI ORAZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH W SYSTEMIE MAINFRAME” DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 5 stycznia 2023 r. (M.P. poz. 258)

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "ZDALNE MONITOROWANIE KONSOLI
ORAZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH W SYSTEMIE MAINFRAME"
DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej

Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe

 

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

 

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Bezterminowo

 

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe" samodzielnie monitoruje konsolę Mainframe i adekwatnie reaguje na alerty systemowe. Realizując swoje zadania zawodowe, posługuje się specjalistyczną wiedzą na temat komputerów Mainframe, w tym korzysta z dokumentacji technicznej przeznaczonej dla systemów Mainframe. Używa języka JCL (Job Control Language) oraz zarządza zadaniami (JOB). Posługuje się wiedzą z zakresu zbioru pojęć ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Osoba posiadająca tę kwalifikację jest gotowa do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane działania, ustawia priorytety zadań wykonywanych w czasie swojej zmiany i rozwiązuje ewentualne problemy. Zarządza ryzykiem podczas wykonywania zadań zawodowych, w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach.

 

Zestaw 1. Podstawy znajomości komputerów Mainframe

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Omawia zastosowania komputera Mainframe

- omawia zastosowanie komputerów Mainframe w poszczególnych branżach;

- omawia typ zadań wsadowych z ośrodka CA Workload (online batch / offline batch), podając przykłady.

Przygotowuje stanowisko pracy

- instaluje, konfiguruje i uruchamia odpowiedni emulator systemu operacyjnego z/OS dla danej platformy (Windows lub Linux);

- loguje się do systemu na podstawie dostarczonych parametrów.

Charakteryzuje zestawy danych DATASET

- wyjaśnia pojęcie DATASET;

- rozróżnia rodzaje DATASET;

- omawia DATASET: sekwencyjny, partycjonowany, VSAM (Virtual Storage Access Method).

Posługuje się narzędziami: TSO (Time Sharing Option) / ISPF (Interactive System Productivity Facility), SDSF (System Display and Search Facility)

- tworzy zestawy danych DATASET;

- modyfikuje zestawy danych DATASET;

- kopiuje zestawy danych DATASET;

- sprawdza komunikaty informacyjne (logi) pracy wsadowej (JOB) w Mainframe;

- sprawdza parametry procesów (np. CPU TIME (Central Processing Unit Time), CPU%);

- zarządza zapytaniami systemu WTOR (Write To Operator with Reply) i alertami;

- znajduje błędy podczas przetwarzania danych i wskazuje możliwe rozwiązania;

- wyszukuje wiadomości w systemie SYSLOG (System Log).

Omawia proces IPL (Initial Program Load) przy użyciu HMC (Hardware Management Console)

- przedstawia zastosowanie komunikatów systemu operacyjnego OSM (Operating System Messages);

- przedstawia zastosowanie komunikatów sprzętowych HW (Hardware Messages);

- omawia procedurę RESET i IPL (Initial Program Load).

Posługuje się wiedzą na temat infrastruktury sprzętowej Mainframe (hardware)

- omawia pojęcia dotyczące nośników danych: DASD (Direct Access Storage Device), TAPE (Storage subsystem);

- omawia pojęcia dotyczące podzespołów: CPU (Central Processing Unit), FICON (Fibre Connection), CPC (Central Processor Complex);

- omawia pojęcia dotyczące struktur logicznych: LPAR (Logical Partition), HMC (Hardware Management Console), (Parallel Sysplex).

Posługuje się komendami systemu operacyjnego z/OS

- posługuje się komendami DISPLAY w pracy z systemem operacyjnym z/OS;

- posługuje się komendami SET w pracy z systemem operacyjnym z/OS;

- posługuje się komendami MODIFY w pracy z systemem operacyjnym z/OS;

- rozróżnia komendy JES2 (Job Entry Subsystem 2) / MVS (Multiple Virtual Storage) / TSO (Time Sharing Option).

 

Zestaw 2. Praca z konsolą systemową / monitoring

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Monitoruje konsolę

- odczytuje alerty z konsoli;

- reaguje na alerty z konsoli adekwatnie do ich poziomu krytyczności.

Nadaje priorytety pracy na zmianie

- na podstawie opisu poszczególnych zdarzeń z konsoli decyduje o kolejności ich wykonania;

- nadaje priorytety codziennym zadaniom pochodzącym z różnych źródeł: e-mail, telefon, zdarzenia systemowe na konsoli, service request;

- przekazuje informacje o incydentach do odpowiedniego zespołu.

Posługuje się wiedzą z zakresu zbioru pojęć ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

- rozróżnia pojęcia: incydent, problem, service request, change;

- omawia pojęcia: incydent, problem, service request, change.

Posługuje się dokumentacją techniczną przeznaczoną dla systemów Mainframe

- interpretuje dostępną dokumentację techniczną;

- identyfikuje kody błędów na podstawie dokumentacji technicznej.

 

Zestaw 3. Znajomość podstaw JCL (Job Control Language)

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Posługuje się językiem JCL (Job Control Language)

- omawia składowe przetwarzania zadań;

- rozróżnia pojęcia: DD statement, JOB statement, EXEC statement;

- omawia pojęcia: Jobcard, STEP;

- omawia zastosowanie narzędzi typu UTILITY: IEFBR14, ADRDSSU, IDCAMS, IEBGENER, IEBCOPY, DFSORT.

Omawia komunikaty DD statement

- omawia pojęcia: DSN, DISP, UNIT, VOL, SPACE, DCB, SYSOUT, RECFM, LRECL, BLKSIZE;

- podaje przykład definicji DATASET.

Zarządza zadaniami systemu z/OS (JOB)

- omawia ogólną budowę zadania (JOB) w języku JCL (Job Control Language);

- omawia najczęstsze kody błędów zadań (ABEND) (np. B/D/E-37, JCL (Job Control Language), JCLI, 911);

- rozwiązuje problemy z błędami zadań (JOB);

- omawia różnicę pomiędzy procesami rerun a restart;

- wykonuje procesy: restart, rerun, run, stop;

- dokonuje zmian w zadaniach (JOB);

- na podstawie dostarczonego szkieletu i parametrów tworzy proste zadanie (JOB).

Charakteryzuje cykl życia zadania (JOB)

- omawia etapy przetwarzania podsystemu wprowadzania danych JES2 (Job Entry Subsystem 2): INPUT, CONVERSION, PROCESSING, OUTPUT, HARDCOPY, PURGE;

- lokalizuje etapy przetwarzania zadań (JOB) w odpowiedniej kolejce na podstawie komunikatów systemowych.

 

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Etap weryfikacji

1.1. Metody walidacji

Weryfikacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Na etapie weryfikacji efektów uczenia się w części teoretycznej stosuje się następujące metody:

- test teoretyczny lub wywiad ustrukturyzowany (rozmowa z członkami komisji).

Na etapie weryfikacji w części praktycznej stosuje się następujące metody:

- obserwacja w warunkach symulowanych (zadania praktyczne) uzupełniona wywiadem swobodnym lub ustrukturyzowanym (rozmowa z komisją).

Dopuszcza się zastosowanie analizy dowodów i deklaracji (przykładowe dowody: badge Master The Mainframe level 2 bądź równoważny), która może być wykorzystana do potwierdzenia:

- wszystkich efektów uczenia się z zestawu 3. Znajomość podstaw JCL (Job Control Language);

- posiadanie certyfikatu ITIL Foundation umożliwia potwierdzenie efektu uczenia się "Posługuje się wiedzą z zakresu zbioru pojęć ITIL" z zestawu 2.

1.2. Zasoby kadrowe

Weryfikację efektów uczenia się prowadzi komisja walidacyjna składająca się z co najmniej 2 asesorów, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji z głosem decydującym. Członkowie komisji spełniają następujące wymogi:

- udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w Mainframe, w tym minimum 2 ostatnie lata ciągłości wykonywania zadań zawodowych w obszarze Mainframe System Administration.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Instytucja certyfikująca zapewnia:

1) do części praktycznej:

- komputer klasy PC, na którym przeprowadzana będzie część praktyczna,

- emulator umożliwiający dostęp do środowiska testowego,

- dostęp do środowiska testowego z/OS umożliwiającego sprawdzenie efektów uczenia się,

- dostęp do oficjalnej dokumentacji technicznej przeznaczonej dla systemów Mainframe,

- dostęp do publicznie dostępnych materiałów w Internecie;

2) do części teoretycznej:

- test w języku angielskim w postaci papierowej lub postaci elektronicznej,

- standardowe warunki umożliwiające samodzielną pracę osoby przystępującej do walidacji.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymagań dotyczących etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.

 

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Nie dotyczy

 

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-13
  • Data wejścia w życie: 2023-03-13
  • Data obowiązywania: 2023-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski