REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1274

ZARZĄDZENIE NR 579
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 listopada 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej (M.P. poz. 46) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 2 w lit. d skreśla się wyraz „kontroli";

2) użyte w § 3 w pkt 2 oraz w § 7 w ust. 1 w pkt 2 i w pkt 6 wyrazy „akceptacji Radzie Ministrów" zastępuje się wyrazami „przyjęcia przez Radę Ministrów";

3) w § 5:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dyrektor albo zastępca dyrektora departamentu właściwego merytorycznie do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;",

b) uchyla się pkt 3,

c) w pkt 4:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kierownicy Projektów - dyrektorzy albo zastępcy dyrektorów właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych w urzędach obsługujących członków Rady Programu realizujących odpowiednio projekty:",

- uchyla się lit. g,

- w lit. h kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i-l w brzmieniu:

„i) dostosowania przepisów prawnych systemu EES,

j) dostosowania przepisów prawnych systemu ETIAS,

k) dostosowania przepisów prawnych systemu VIS,

l) dostosowania przepisów prawnych systemu Eurodac.";

4) użyte w § 7 w ust. 1 w pkt 1, w § 8 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, w § 11 w pkt 3, 5, 6 i 9, w różnym przypadku, wyrazy „Kierownik Programu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „dyrektor albo zastępca dyrektora departamentu właściwego merytorycznie do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji";

5) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy „działań Kierownika Programu i",

b) w ust. 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) monitorowanie prac Zespołu;",

- w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zarządzanie rozpatrzenia uchwały przez Radę Programu w trybie obiegowym.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Posiedzenia Rady Programu odbywają się na wniosek członka Rady Programu.",

d) w ust. 6 skreśla się wyrazy „na posiedzeniach",

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Uchwały Rady Programu mogą być rozpatrywane w trybie obiegowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Skierowanie projektu uchwały do rozpatrzenia w trybie obiegowym następuje przez przesłanie przez Przewodniczącego Rady Programu członkom Rady Programu projektu uchwały ze wskazaniem terminu na zajęcie stanowiska. Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie nastąpi zgłoszenie do niego uwag. W przypadku zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt uchwały może zostać poddany przez Przewodniczącego Rady Programu pod głosowanie w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.";

6) w § 8:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 4 i 5,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) opracowywanie raportów okresowych obejmujących trzymiesięczny okres sprawozdawczy i przedstawianie ich Radzie Programu;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący Rady Programu może powoływać grupy robocze, które będą funkcjonować w ramach Programu.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pracami grup roboczych kierują przewodniczący grup wyznaczani przez Przewodniczącego Rady Programu.";

7) uchyla się § 9 i § 10;

8) w § 11 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przekazywanie dyrektorowi albo zastępcy dyrektora departamentu właściwego merytorycznie do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji o ryzykach i problemach występujących w realizacji Projektu, które wymagają podjęcia decyzji lub działań, wraz z propozycjami działań naprawczych;";

9) w § 12:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia:

- skreśla się wyrazy „i Kierownika Programu",

- wyrazy „ , w tym" zastępuje się wyrazami „i obejmuje w szczególności",

b) uchyla się pkt 2 i 4,

c) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) gromadzenie i udostępnianie informacji o zrealizowanych Projektach.";

10) w § 14 wyraz „zaakceptowania" zastępuje się wyrazem „przyjęcia".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA