Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 40
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa organizację archiwum wyodrębnionego, które wchodzi w skład komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów, wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanego dalej „archiwum”.

§ 2.

Archiwum mieści się w budynku Ministerstwa Finansów w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 12.

§ 3.

Pomieszczenie archiwum składa się z miejsc do korzystania z dokumentacji oraz pomieszczeń magazynowych.

§ 4.

Do zadań archiwum należy:

1) przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;

2) ochrona materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej przed zniszczeniem bądź utratą;

3) ewidencjonowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;

4) wykonywanie prac związanych z porządkowaniem akt;

5) wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów, kopii oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;

6) umożliwianie korzystania z materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na potrzeby służbowe pracowników komórki, o której mowa w § 1;

7) przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;

8) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę;

9) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum i stanu dokumentacji w archiwum.

§ 5.

W przypadku przechowywania w archiwum materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawierających informacje niejawne stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 6.

1. Kierownik komórki organizacyjnej realizującej zadania, o których mowa w § 1, kieruje działalnością archiwum.

2. Do zakresu działania kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa w § 1, należą w szczególności:

1) sprawy organizacyjne, administracyjne i metodyczne związane z działalnością archiwum;

2) nadzór nad materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną;

3) reprezentowanie archiwum na zewnątrz;

4) wydawanie decyzji w sprawach działalności archiwum;

5) wydawanie regulaminów, instrukcji i wytycznych.

§ 7.

Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 1, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych roczne sprawozdanie z działalności archiwum w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku, za który składane jest sprawozdanie.

§ 8.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

[1] § 8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 55 Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych (Dz.U.M.F. poz. 54). Zmiana weszła w życie 30 lipca 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-28
  • Data wejścia w życie: 2016-01-04
  • Data obowiązywania: 2016-01-04
  • Dokument traci ważność: 2016-05-18

Dzienniki Urzędowe