reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 4 stycznia 2012 r.

w sprawie rejestru lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) sposób prowadzenia rejestru,

2) tryb wpisu do rejestru,

3) wzór rejestru

– lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego.

§ 2.

1. Do rejestru lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego, zwanego dalej „rejestrem”, wpisuje się:

1) niewykorzystywane w celach komercyjnych lotniska i lądowiska lotnictwa Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej,

2) lotniska i lądowiska innych podmiotów powołanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych dla zabezpieczania zadań lotnictwa służb porządku publicznego

– zlokalizowane na gruntach pozostających własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, a także innych państwowych jednostek organizacyjnych.

2. Wpisowi do rejestru podlegają lotniska i lądowiska lotnictwa służb porządku publicznego przeznaczone dla:

1) samolotów i śmigłowców;

2) śmigłowców.

3. Rejestr składa się z:

1) księgi rejestru lotnisk i lądowisk;

2) teczek rejestrowych lotnisk zawierających dokumentację formalno-prawną i kartograficzną;

3) teczek rejestrowych lądowisk zawierających dokumentację formalno-prawną i kartograficzną.

4. Wzór księgi rejestru oraz karty rejestracji lotniska (lądowiska) określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

1. Wpisu lotniska lub lądowiska do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz zarządzającego lotniskiem, powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej wnioskodawcy;

2) nazwę i adres właściciela oraz użytkownika lotniska lub lądowiska;

3) lokalizację lotniska lub lądowiska za pomocą współrzędnych geograficznych w układzie WGS 84 (światowego systemu geodezyjnego) oraz nazwę najbliższej miejscowości.

3. Do wniosku o wpis lotniska, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające prawo dysponowania nieruchomością, a w szczególności formalną zgodę organu jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której znajduje się lotnisko, na założenie i użytkowanie lotniska;

2) mapę topograficzną w skali nie mniejszej niż 1:25 000 obejmującą teren lotniska z naniesionymi granicami pola wzlotów, kierunkami podejść oraz granicami przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska przeznaczonego dla samolotów oraz w skali 1:5 000 dla lotniska przeznaczonego dla śmigłowców, ze wskazaniem rodzaju, położenia i wysokości przeszkód lotniczych w promieniu 3 km od środka pola wzlotów dla lotniska przeznaczonego dla samolotów oraz w promieniu 1 km dla lotniska przeznaczonego dla śmigłowców (w dwóch egzemplarzach);

3) plan powierzchni ograniczającej wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska, z naniesionymi głównymi elementami lotniska, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych, w skali 1:25 000 dla samolotów oraz 1:5 000 dla śmigłowców;

4) profile pól wznoszenia i podejścia w skali poziomej 1:10 000 i pionowej 1:500 dla lotniska przeznaczonego dla samolotów oraz w skali poziomej 1:5 000 lub 1:2 000 i pionowej 1:1 000 lub 1:500 lotniska przeznaczonego dla śmigłowców;

5) pozytywną opinię instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego;

6) pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego odnośnie wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładanego lotniska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska odnośnie wpływu zakładanego lotniska na środowisko;

7) wykaz oraz opis istniejących przeszkód lotniczych w rejonie lotniska;

8) wykaz istniejących lub planowanych obiektów lotniskowych;

9) projekt instrukcji operacyjnej lotniska (do zatwierdzenia) wraz z planem ratowniczym lotniska, uzgodnionym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej;

10) projekt programu ochrony lotniska (do zatwierdzenia).

4. Do wniosku o wpis lądowiska, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające prawo dysponowania nieruchomością, a w szczególności formalną zgodę organu jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której znajduje się lądowisko, na założenie i użytkowanie lądowiska;

2) mapę topograficzną w skali nie mniejszej niż 1:25 000 obejmującą teren lądowiska z naniesionymi granicami pola wzlotów, kierunkami podejść oraz granicami przestrzeni powietrznej w rejonie lądowiska przeznaczonego dla samolotów oraz w skali 1:5 000 dla lądowiska przeznaczonego dla śmigłowców, ze wskazaniem rodzaju, położenia i wysokości przeszkód lotniczych w promieniu 3 km od środka pola wzlotów dla lądowiska przeznaczonego dla samolotów oraz w promieniu 1 km dla lądowiska przeznaczonego dla śmigłowców (w dwóch egzemplarzach);

3) profile pól wznoszenia i podejścia w skali poziomej 1:10 000 i pionowej 1:500 dla lądowiska przeznaczonego dla samolotów oraz w skali poziomej 1:5 000 lub 1:2 000 i pionowej 1: 1 000 lub 1:500 dla lądowiska przeznaczonego dla śmigłowców;

4) pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego odnośnie wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładanego lądowiska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska odnośnie wpływu zakładanego lądowiska na środowisko;

5) projekt instrukcji operacyjnej lądowiska (do zatwierdzenia) wraz planem ratowniczym lądowiska, uzgodnionym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

1. O wpisaniu i odmowie wpisania lotniska lub lądowiska do rejestru rozstrzyga się w drodze decyzji administracyjnej.

2. Decyzję o wpisaniu lotniska lub lądowiska do rejestru wydaje się na podstawie przedstawionych dokumentów i po przeprowadzeniu inspekcji sprawdzającej, czy lotnisko lub lądowisko odpowiada wymaganiom technicznym, określonym na podstawie prawa budowlanego i wymaganiom eksploatacyjnym.

3. Decyzję o odmowie wpisania lotniska lub lądowiska do rejestru wydaje się jeżeli nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w § 3 ust. 2–4.

4. O wpisaniu lotniska lub lądowiska do rejestru lub wykreśleniu lotniska lub lądowiska z rejestru powiadamia się Dowództwo Sił Powietrznych – Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

5. Do powiadomienia o wpisie lotniska lub lądowiska do rejestru, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

1) lokalizację lotniska lub lądowiska za pomocą współrzędnych geograficznych w układzie WGS 84 (światowego systemu geodezyjnego) oraz nazwę najbliższej miejscowości;

2) mapę topograficzną w skali nie mniejszej niż 1:25 000 obejmującą teren lotniska lub lądowiska z naniesionymi granicami pola wzlotów, kierunkami podejść oraz granicami przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska lub lądowiska przeznaczonego dla samolotów oraz w skali 1:5 000 dla lotniska lub lądowiska przeznaczonego dla śmigłowców.

§ 5.

1. Potwierdzeniem wpisania lotniska lub lądowiska do rejestru jest świadectwo rejestracji lotniska lub lądowiska.

2. Świadectwo rejestracji lotniska lub lądowiska wydawane jest na okres do 3 lat.

3. Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 2, zarządzający lotniskiem lub lądowiskiem zobowiązany jest do zaktualizowania dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 lub 4.

4. Przedłużenie okresu ważności świadectwa rejestracji lotniska lub lądowiska jest uzależnione od zaktualizowania dokumentów, o których mowa w§ 3 ust. 3 lub 4 oraz od wyników inspekcji sprawdzającej, czy lotnisko lub lądowisko odpowiada wymaganiom technicznym, określonym na podstawie prawa budowlanego i wymaganiom eksploatacyjnym.

5. Wzór świadectwa rejestracji lotniska lub lądowiska określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6.

1. Dokumenty niezbędne do rejestracji oraz związane z eksploatacją lotniska lub lądowiska gromadzi się w teczce rejestrowej lotniska lub lądowiska.

2. Wzór teczki rejestrowej lotniska lub lądowiska określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

3. Każda zmiana danych zawartych w rejestrze, w tym cech eksploatacyjnych lub technicznych lotniska lub lądowiska, podlega wpisowi do rejestru.

4. Zgłoszenie zmian danych zawartych w rejestrze jest dokonywane w formie pisemnego wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

5. Zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, dokonuje zarządzający lotniskiem lub lądowiskiem.

6. Jeżeli zarządzający lotniskiem lub lądowiskiem nie dokonał zgłoszenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, po jednorazowym, bezskutecznym wezwaniu dokonuje się wpisu z urzędu, zaznaczając tę okoliczność w rejestrze albo zamyka się lotnisko lub lądowisko dla ruchu i wykreśla się je z rejestru.

7. Wykreślenie lotniska lub lądowiska z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej z urzędu lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1, jeżeli:

1) utraciły aktualność dokumenty określone w § 3 ust. 3 lub 4, na podstawie których dokonano wpisu do rejestru;

2) stosowane zasady eksploatacji lotniska lub lądowiska nie gwarantują w pełni bezpieczeństwa lotów, bądź ich funkcjonowanie pozostaje w sprzeczności z interesem gospodarki narodowej, obronności lub bezpieczeństwa państwa;

3) dalsza eksploatacja lotniska lub lądowiska może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego lub znaczne zagrożenie dla środowiska;

4) nie przedłużono w odpowiednim czasie świadectwa rejestracji, trwale zaprzestano eksploatacji lub stwierdzono użytkowanie lotniska lub lądowiska niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.3)

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 240, poz. 1429.

3) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 40 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie rejestru lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. Nr 11, poz. 44 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 30).

Załącznik 1. [WZÓR - KSIĘGA REJESTU LOTNISK i LĄDOWISK]

Załączniki do zarządzenia Nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 stycznia 2012 r. (poz. 3)

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR KSIĘGA REJESTU LOTNISK i LĄDOWISK

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - WNIOSEK]

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR – WNIOSEK

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - ŚWIADECTWO REJESTRACJI LOTNISKA (LĄDOWISKA) LOTNICTWA SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO]

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR – ŚWIADECTWO REJESTRACJI LOTNISKA (LĄDOWISKA)
lotnictwa służb porządku publicznego

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - TECZKA REJESTROWA LOTNISKA (LĄDOWISKA)]

ZAŁĄCZNIK NR 4

WZÓR – TECZKA REJESTROWA LOTNISKA (LĄDOWISKA)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama