reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 1
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 4 stycznia 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.
. W decyzji Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Podsekretarz Stanu Michał Deskur:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego, z zastrzeżeniem § 3a pkt 6;

4) sprawuje nadzór nad współpracą międzynarodową z NATO oraz z instytucjami Unii Europejskiej, a także współpracą bilateralną w sprawach zarządzania kryzysowego pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

5) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Komendanta Głównego Policji,

b) Szefa Biura Ochrony Rządu;

6) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Wyższą Szkołą Policji,

b) Dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „Moratex" w Łodzi;

7) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Analiz i Nadzoru, z zastrzeżeniem § 2 pkt 16 lit. a i § 4 pkt 8 lit. a,

b) Departamentu Budżetu."

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

㤠3a. Podsekretarz Stanu Roman Dmowski:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zagadnień dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i Systemu Informacji Wizowej (VIS);

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zadań związanych z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imion i nazwisk oraz dowodami osobistymi i dokumentami paszportowymi;

3) sprawuje nadzór nad rozwojem i utrzymaniem rejestrów państwowych pozostających we właściwości Ministra, w tym Powszechnym Elektronicznym Systemem Ewidencji Ludności (PESEL) oraz centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją kierowców, a także nad współpracą rejestru PESEL z systemami zewnętrznymi;

4) sprawuje nadzór nad rozwojem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby rejestrów państwowych będących we właściwości Ministra oraz wybranych sieci teleinformatycznych na potrzeby administracji rządowej;

5) sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra zadań pozostających w kompetencji Ministra związanych z wykonywaniem działalności telekomunikacyjnej;

6) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego w zakresie administrowania, zarządzania i finansowania systemów teleinformatycznych;

7) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

8) wykonuje funkcje organu założycielskiego wobec Centralnego Ośrodka Informatyki;

9) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki,

b) Departamentu Spraw Obywatelskich."

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Podsekretarz Stanu Stanisław Rakoczy:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na zakup nieruchomości przez cudzoziemców oraz udzielaniem koncesji określonych w odrębnych przepisach;

3) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań Ministra określonych w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.2)), a także prowadzeniem spraw z zakresu zbiórek publicznych oraz fundacji;

4) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wykonuje zadania przewidziane dla Ministra jako organu założycielskiego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

5) sprawuje nadzór nad realizacją zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym udzielaniem pomocy finansowej pochodzącej z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

6) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

b) Szefa Obrony Cywilnej Kraju;

7) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

b) Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) Szkołą Główną Służby Pożarniczej,

d) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego;

8) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Analiz i Nadzoru w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad Państwową Strażą Pożarną, ochroną przeciwpożarową i obroną cywilną,

b) Departamentu Zdrowia,

c) Departamentu Zezwoleń i Koncesji,

d) Biura Administracyjno-Finansowego w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

e) Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych."

4) w § 5 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Biuro Administracyjno-Finansowe, z zastrzeżeniem § 4 pkt 8 lit. d,"

5) w § 8 w ust. 3 uchyla się pkt 3.

§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

mKsiegowa.pl program księgowy

mKsiegowa.pl to program księgowy online dla spółek, stowarzyszeń i fundacji. Magazyn online. Efaktura.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama