reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 2 lutego 2012 r.

w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie określa:

1) organizację zlecania organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.3)) oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym, zwanym dalej „podmiotami uprawnionymi”, zadań z zakresu administracji publicznej – w celu realizacji przepisów art. 11 ust. 2 i 4 oraz art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.4));

2) tryb rozliczania udzielonych dotacji, w celu realizacji przepisów art. 152 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

3) tryb kontroli realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 oraz wykorzystania środków finansowych na ich realizację.

§ 2.
1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Spraw Wewnętrznych;

2) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;

3) komórce merytorycznej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Ministerstwa właściwą ze względu na zakres rzeczowy realizowanego zadania;

4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5) kopii dokumentu z kontroli – rozumie się przez to kopię wystąpienia pokontrolnego lub kopię sprawozdania z kontroli, o których mowa odpowiednio w art. 47 oraz art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

2. Jeżeli koniec terminów określonych w dniach, o których mowa w zarządzeniu, przypada na dzień wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

§ 3.
1. Komórki merytoryczne składają Ministrowi propozycje zadań publicznych, na które zaplanowane zostały środki budżetowe i których realizacja jest możliwa poprzez zlecenie ich podmiotom uprawnionym, wraz z uzasadnieniem i zakresem finansowo-rzeczowym poszczególnych zadań w terminie do dnia 30 listopada każdego roku.

2. Minister w terminie miesiąca od złożenia propozycji, o których mowa w ust. 1, wskazuje zadania do zlecenia podmiotom uprawnionym.

3. Biuro Ministra zamieszcza ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w terminie 7 dni od wskazania przez Ministra zadań do zlecenia podmiotom uprawnionym.

§ 4.
1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa.

2. Oferty składa się w terminie określonym w ogłoszeniu.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komórki merytorycznej może przedłużyć termin składania ofert, nie więcej jednak niż o 14 dni.

§ 5.
1. W terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert komórka merytoryczna sporządza opinie merytoryczne złożonych ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komórki merytorycznej może przedłużyć termin sporządzenia opinii merytorycznych, nie więcej jednak niż do 30 dni.

3. Dyrektor komórki merytorycznej może zwrócić się do podmiotu uprawnionego składającego ofertę o dostarczenie dodatkowych dokumentów, wyjaśnień lub informacji niezbędnych do sporządzenia opinii do oferty.

§ 6.
1. Komisję konkursową do oceny ofert powołuje Minister, w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Komórka merytoryczna przekazuje komisji konkursowej oferty wraz z opiniami, o których mowa w § 5 ust. 1.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków, w tym jako przewodniczący komisji dyrektor albo zastępca dyrektora komórki merytorycznej, która zgłosiła zadania do konkursu.

§ 7.
1. Komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów w terminie 14 dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami, o których mowa w § 5 ust. 1.

2. W ramach konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

3. Członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu.

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 8.
1. Komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny w terminie 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert.

2. Protokół zawiera:

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu;

2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

3) liczbę zgłoszonych ofert;

4) wskazanie ofert spełniających wszystkie wymogi konkursu;

5) wskazanie ofert nie spełniających wszystkich wymogów konkursu lub zgłoszonych po terminie –wraz z uzasadnieniem;

6) wskazanie najkorzystniejszej oferty lub najkorzystniejszych ofert dla zlecającego zadanie publiczne albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta – wraz z uzasadnieniem;

7) podpisy członków komisji.

3. Przewodniczący komisji przekazuje protokół Ministrowi, nie później niż w następnym dniu roboczym po jego sporządzeniu.

§ 9.
Decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego podejmuje Minister w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 1.
§ 10.
1. Decyzję Ministra, o której mowa w § 9, komórka merytoryczna przekazuje w terminie 2 dni roboczych od dnia jej podjęcia do Biura Ministra w celu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa.

2. Biuro Ministra ogłasza decyzję Ministra w terminie 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

§ 11.
1. W przypadku:

1) niezłożenia żadnej oferty w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 albo § 4 ust. 3,

2) nieprzyjęcia przez komisję konkursową żadnej ze złożonych ofert,

3) niewyczerpania środków budżetowych zaplanowanych na realizację zadania publicznego – komórki merytoryczne w porozumieniu z Departamentem Budżetu mogą złożyć Ministrowi propozycje nowych zadań publicznych, na które zaplanowane zostały środki budżetowe i których realizacja jest możliwa poprzez zlecenie ich podmiotom uprawnionym, wraz z uzasadnieniem i zakresem finansowo-rzeczowym poszczególnych zadań.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Minister wskazuje zadania do zlecenia podmiotom uprawnionym w terminie 14 dni od dnia złożenia propozycji. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się.

§ 12.
1. W przypadku decyzji o zleceniu realizacji zadania publicznego, komórka merytoryczna sporządza i przekazuje Ministrowi do podpisu, zaopiniowane przez Departament Prawny, Departament Budżetu oraz Departament Kontroli, Skarg i Wniosków, projekt umowy zlecenia realizacji zadania publicznego uwzględniający postanowienia art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ramowego wzoru umowy określonego na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy albo projekt pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Ministra.

2. W przypadku konieczności sporządzenia aneksów do umowy stosuje się przepis ust. 1.

3. Umowę oraz aneksy do umowy sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

4. Oryginał podpisanej umowy i aneksów otrzymują: komórka merytoryczna, Departament Budżetu oraz podmiot uprawniony. Kopię podpisanej umowy i aneksów komórka merytoryczna przekazuje do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków.

§ 13.
1. W przypadku decyzji o zleceniu realizacji zadania publicznego, w trybie o którym mowa w art. 11 ust. 2 i 4 ustawy, komórka merytoryczna dokonuje oceny celowości realizacji zadania.

2. Komórka merytoryczna sporządza projekt umowy realizacji zadania i przedkłada wraz z ofertą do zaopiniowania: Departamentowi Budżetu, Departamentowi Prawnemu oraz Departamentowi Kontroli, Skarg i Wniosków, w zakresie ich właściwości.

3. Dyrektor komórki merytorycznej przedstawia Ministrowi ofertę wraz z opinią własną oraz opiniami, o których mowa w ust. 2, w celu akceptacji przez Ministra oferty zlecenia zadania.

4. W przypadku podjęcia przez Ministra decyzji o zleceniu zadania, komórka merytoryczna przedkłada Ministrowi projekt umowy, uwzględniający postanowienia art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ramowego wzoru umowy określonego na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy.

5. W przypadku konieczności sporządzenia aneksów do umowy stosuje się przepisy ust. 1–4.

6. Umowę oraz aneksy do umowy sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

7. Oryginał podpisanej umowy i aneksów otrzymują: komórka merytoryczna, Departament Budżetu oraz podmiot uprawniony. Kopię podpisanej umowy i aneksów komórka merytoryczna przekazuje do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków.

§ 14.
1. Oferty zgłoszone na podstawie art. 12 ustawy, przekazywane są komórce merytorycznej do dokonania oceny celowości realizacji zadania.

2. Dyrektor właściwej komórki merytorycznej przedstawia Ministrowi oferty wraz z opinią własną oraz opinią Departamentu Budżetu w zakresie zabezpieczenia w planie wydatków środków na realizację zadania, w celu podjęcia decyzji o zleceniu zadania.

3. W przypadku podjęcia przez Ministra decyzji o zleceniu zadania, Biuro Ministra ogłasza otwarty konkurs ofert stosując odpowiednio przepisy § 3 ust. 3, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

§ 15.
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Dyrektor lub zastępca dyrektora komórki merytorycznej rozpatruje zasadność dokonania zmian treści umowy i przekazuje swoje stanowisko w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, z zachowaniem terminu realizacji umowy.

§ 16.
1. W terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa, podmiot uprawniony realizujący zadanie przekazuje komórce merytorycznej sprawozdanie z wykonania zadania.

2. Komórka merytoryczna niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania sprawozdania przekazuje po jednym egzemplarzu kopii sprawozdania do Departamentu Budżetu i Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków wraz z informacją o dacie wpływu sprawozdania do Ministerstwa.

3. Komórka merytoryczna ocenia wykonanie zadania pod względem merytorycznym w terminie 10 dni od daty otrzymania sprawozdania, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Komórka merytoryczna, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu podejmuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania, działania zmierzające do ich wyjaśnienia, po czym w terminie 5 dni od dnia otrzymania wyjaśnień ocenia wykonanie zadania pod względem merytorycznym.

§ 17.
1. Departament Budżetu ocenia wykonanie zadania pod względem finansowym i przekazuje opinię w sprawie sprawozdania do komórki merytorycznej w terminie 9 dni od dnia otrzymania sprawozdania, z zastrzeżeniem ust. 2, jednak nie później niż 25 dnia licząc od daty wpływu sprawozdania do Ministerstwa.

2. Departament Budżetu, w przypadku stwierdzenia w sprawozdaniu nieprawidłowości, podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do ich wyjaśnienia, po czym w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień, przekazuje opinię w sprawie zweryfikowanego sprawozdania do komórki merytorycznej.

3. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości Departament Budżetu przekazuje niezwłocznie opinię, o której mowa w ust. 1, informując o tych okolicznościach komórkę merytoryczną.

§ 18.
1. Departament Kontroli, Skarg i Wniosków może przeprowadzić kontrolę wykonania jednego zadania lub kontrolę obejmującą kilka zadań u jednego lub wielu podmiotów:

1) na uzasadniony wniosek komórki merytorycznej lub

2) z własnej inicjatywy.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

3. Departament Kontroli, Skarg i Wniosków po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, niezwłocznie przeprowadza kontrolę, a następnie, w terminie 18 dni od dnia otrzymania z komórki merytorycznej wspomnianego wniosku, przekazuje komórce merytorycznej kopię dokumentu z kontroli. Do wniosku komórka merytoryczna załącza wszelkie dokumenty, które mogą być pomocne w trakcie kontroli.

4. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków po otrzymaniu sprawozdania, o którym mowa w § 16 ust. 1, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania, informuje komórkę merytoryczną o zamiarze przeprowadzenia kontroli, a po jej zakończeniu przekazuje komórce merytorycznej, w terminie 15 dni od dnia otrzymania z komórki merytorycznej wspomnianego sprawozdania, kopię dokumentu z kontroli. Po otrzymaniu informacji o zamiarze przeprowadzenia kontroli, komórka merytoryczna przekazuje, nie później niż w terminie 2 dni, do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków wszelkie dokumenty, które mogą być pomocne w trakcie kontroli.

5. W przypadku kontroli prowadzonej w toku realizacji zadania Departament Kontroli, Skarg i Wniosków przekazuje niezwłocznie kopię dokumentu z kontroli do komórki merytorycznej i Departamentu Budżetu.

6. W przypadku gdy kopia dokumentu z kontroli, o której mowa w ust. 3–5 nie może być przekazana przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków do komórki merytorycznej w terminie 25 dni od daty wpływu sprawozdania z wykonania zadania do Ministerstwa, z powodu niezakończenia postępowania kontrolnego, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków informuje komórkę merytoryczną o stanie czynności kontrolnych.

§ 19.
1. Komórka merytoryczna przedkłada Ministrowi informację dotyczącą realizacji zleconego zadania po otrzymaniu opinii, o której mowa w § 17 ust. 1, oraz kopii dokumentu z kontroli, o której mowa odpowiednio w § 18 ust. 3–5 albo informacji o stanie czynności kontrolnych, o której mowa w § 18 ust. 6, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, w celu zatwierdzenia rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

2. Częścią informacji dotyczącej realizacji zleconego zadania są w szczególności:

1) opinia, o której mowa w § 16 ust. 3;

2) opinia, o której mowa w § 17 ust. 1;

3) kopia dokumentu z kontroli, o której mowa odpowiednio w § 18 ust. 3–5 albo informacja o stanie czynności kontrolnych, o której mowa w § 18 ust. 6.

3. Komórka merytoryczna, w terminie 5 dni od dnia zatwierdzenia rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym przez Ministra, przekazuje poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zatwierdzonej informacji, o której mowa w ust. 1, do Departamentu Budżetu i Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków.

§ 20.
Komórka merytoryczna przedkłada Departamentowi Prawnemu projekt obwieszczenia o udzielonych dotacjach w ubiegłym roku, w celu wykonania przez Ministra obowiązku wynikającego z art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
§ 21.
Kontrolę realizacji zadań zleconych w trybie określonym w zarządzeniu Nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecania zadań publicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2011 r. Nr 1, poz. 6), Departament Kontroli, Skarg i Wniosków prowadzi na podstawie § 18 niniejszego zarządzenia.
§ 22.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.5)

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98 poz. 817, Nr 157 poz. 1241 i Nr 161 poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

5) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecania zadań publicznych, które utraciło moc w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. Nr 250, poz. 1500).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kałła

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama