reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 33
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 29 marca 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 5 oraz z 2012 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sprawuje nadzór nad współpracą międzynarodową w zakresie spraw pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, z zastrzeżeniem § 4 pkt 4;”,

b) w pkt 16 uchyla się lit. a;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Podsekretarz Stanu Michał Deskur:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób, obiektów i urządzeń;

2) sprawuje nadzór nad wykonywaniem funkcji dysponenta głównego części budżetowej pozostającej we właściwości Ministra;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin;

4) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Komendanta Głównego Policji,

b) Szefa Biura Ochrony Rządu;

5) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Wyższą Szkołą Policji,

b) Dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi;

d) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;

6) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Nadzoru,

b) Departamentu Budżetu.”;

3) w § 3a pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Podsekretarz Stanu Stanisław Rakoczy:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego, z zastrzeżeniem § 3a pkt 6;

4) sprawuje nadzór nad współpracą międzynarodową z NATO oraz z instytucjami Unii Europejskiej, a także współpracą bilateralną w sprawach zarządzania kryzysowego pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

5) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na zakup nieruchomości przez cudzoziemców oraz udzielaniem koncesji określonych w odrębnych przepisach;

6) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań Ministra określonych w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.2)), a także prowadzeniem spraw z zakresu zbiórek publicznych oraz fundacji;

7) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wykonuje zadania przewidziane dla Ministra jako organu założycielskiego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

8) sprawuje nadzór nad realizacją zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym udzielaniem pomocy finansowej pochodzącej z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

9) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

b) Szefa Obrony Cywilnej Kraju;

10) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

b) Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) Szkołą Główną Służby Pożarniczej,

d) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego;

11) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności,

b) Departamentu Zdrowia,

c) Departamentu Zezwoleń i Koncesji,

d) Biura Administracyjno-Finansowego w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

e) Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.”;

5) w § 5 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Biuro Administracyjno-Finansowe, z zastrzeżeniem § 4 pkt 11 lit. d,”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

mKsiegowa.pl program księgowy

mKsiegowa.pl to program księgowy online dla spółek, stowarzyszeń i fundacji. Magazyn online. Efaktura.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama