reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Naukowo-Techniczną przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, zwaną dalej „Radą”.

§ 2.

W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady – przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „Przewodniczącym”;

2) Członkowie – przedstawiciele gestorów:

a) przedstawiciel Komendanta Głównego Policji,

b) przedstawiciel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Komendanta Głównego Straży Granicznej,

d) przedstawiciel Szefa Biura Ochrony Rządu;

3) Członkowie:

a) przedstawiciel Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwego ds. badań i rozwoju,

b) przedstawiciel Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,

c) przedstawiciel Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,

d) przedstawiciel Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy,

e) przedstawiciel Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX,

f) przedstawiciel Instytutu Badawczego – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,

g) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

h) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych w Komitecie Sterującym do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

§ 3.

Do zadań Rady w szczególności należy:

1) przedstawianie Ministrowi Spraw Wewnętrznych propozycji dotyczących kierunków badań naukowych oraz prac rozwojowych będących w obszarze zainteresowania resortu spraw wewnętrznych;

2) opiniowanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych oraz sposobów ich organizacji i koordynacji;

3) opiniowanie propozycji tematów badań naukowych i prac rozwojowych zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne;

4) opracowywanie list tematów badań naukowych i prac rozwojowych rekomendowanych do finansowania w ramach krajowych i międzynarodowych instrumentów finansowych;

5) rekomendowanie i opiniowanie ekspertów dla potrzeb prowadzonych prac rozwojowych i badań naukowych;

6) ocena prowadzonych i zakończonych badań naukowych i prac rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem efektów wdrożeń techniczno-organizacyjnych;

7) rekomendowanie kierunków rozwoju infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie właściwości resortu spraw wewnętrznych;

8) opracowanie i rekomendowanie kryteriów i zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych uwzględniających realizację misji publicznej na rzecz bezpieczeństwa publicznego;

9) rekomendowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrażania ich wyników do praktyki działania służb, jednostek organizacyjnych nadzorowanych i podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych;

10) współpraca w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych z podmiotami, organizacjami oraz służbami krajowymi i międzynarodowymi.

§ 4.

1. Przewodniczący przygotowuje Regulamin Rady, który Rada przyjmuje w formie uchwały na pierwszym posiedzeniu w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Rady. Regulamin, po przyjęciu przez Radę, Przewodniczący niezwłocznie przedkłada Ministrowi Spraw Wewnętrznych do akceptacji.

2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady ekspertów nie będących członkami Rady. Eksperci maja prawo wyrażania swoich opinii i rekomendacji, nie mają jednak formalnego prawa głosowania przy podejmowaniu uchwał przez Radę.

3. Tryb głosowania Rady określony zostanie w Regulaminie Rady.

§ 5.

1. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwy ds. badań i rozwoju. Obsługę administracyjno-biurową prowadzi Sekretarz Rady powołany na pierwszym posiedzeniu Rady.

2. Przewodniczącemu, Członkom Rady oraz gościom zaproszonym do udziału w posiedzeniach Rady przez Przewodniczącego nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa i wykonywania prac na rzecz Rady.

§ 6.

Przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych w terminie do 10 grudnia danego roku, roczne sprawozdanie z działalności Rady, w tym ze stanu wykonania projektów realizowanych w ramach priorytetowych obszarów badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa państwa w zakresie właściwości resortu spraw wewnętrznych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama