reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 55
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy (Dz.Urz. Min. Spraw Wew. poz. 29) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.”;

3) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„TYTUŁ STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BYDGOSZCZY.”,

b) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy”.

2. Zakład może używać skróconej nazwy: SP WZOZ MSW w Bydgoszczy.

§ 2. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.”,

c) w § 10 uchyla się ust. 3 i 5–7,

d) w § 12 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jako członkowie:

a) czterech przedstawicieli Ministra Spraw Wewnętrznych, w tym po jednym przedstawicielu reprezentującym Policję, Straż Graniczną i Państwową Straż Pożarną,

b) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

c) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.”,

e) w § 13:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.”,

– ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej minister właściwy do spraw wewnętrznych uzupełnia skład rady społecznej.”,

f) w §14:

– w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu,”,

– w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) rozwiązanie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem Zakładu;”,

– uchyla się pkt 2,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawianie kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;”,

g) w § 19:

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.”,

– uchyla się ust. 4;

h) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Zakład obowiązany jest uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:

1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;

2) wniesienie majątku Zakładu lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu spółek, przekazanie jego fundacji lub stowarzyszeniu wykonującym działalność inną niż lecznicza;

3) dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Zakładu.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama