reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 61
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 11 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W załączniku do zarządzenia Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 3 oraz z 2012 r. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Minister zarządza kontrolę w stosunku do wszystkich komórek organizacyjnych Ministerstwa na zasadach i w trybie określonym w zarządzeniu Nr 43 Dyrektora Generalnego Ministerstwa z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Kontrolę przeprowadza Departament Kontroli, Skarg i Wniosków na zasadach i w trybie określonym w wymienionym zarządzeniu Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

2. Komórki organizacyjne Ministerstwa, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, realizują zadania w zakresie planowania, przeprowadzania oraz sprawozdawczości z działalności kontrolnej na zasadach i w trybie określonych w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, a w szczególności są zobowiązane do udzielania i przekazywania Departamentowi Kontroli, Skarg i Wniosków informacji, danych i dokumentów w zakresie i w terminach ustalonych w zarządzeniu.”;

2) w § 6 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Dokumenty związane z pracą wydziałów, zespołów lub samodzielnych stanowisk w zakresie określonym przez dyrektorów komórek organizacyjnych podpisują odpowiednio naczelnicy wydziałów, koordynatorzy zespołów lub osoby zajmujące samodzielne stanowiska.”;

3) w § 12 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie postępowań w sprawach wynikających ze stosunku służby funkcjonariuszy służb podległych i nadzorowanych przez Ministra, rozpatrywanych przez komórki finansowe tych służb;”;

4) w § 13 :

a) w pkt 17:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) koordynacją w zakresie zapewnienia łączności dla całodobowej obsługi Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra, Służby Dyżurnej Ministra oraz wymiany informacji z naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej, a także organami i jednostkami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, w tym ustaleniem standardów technicznych”,

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) implementacją Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników w zakresie dotyczącym służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych,”,

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) nadzorem Ministra nad utrzymaniem, rozwojem i finansowaniem Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112);”,

b) dodaje się pkt 28 i 29 w brzmieniu:

„28) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem do centralnego repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych, wzorów dokumentów elektronicznych, pozostających w zakresie właściwości rzeczowej Ministra, oraz udostępnianiem formularzy elektronicznych w Biuletynie Informacji Publicznej;

29) prowadzenie spraw wynikających z art. 6 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz. Urz. UE L 65/1 z 11.03.2011).”;

5) w § 14:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) opracowywanie rocznego planu kontroli Ministerstwa oraz monitorowanie realizacji tego planu;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) analiza i ocena działalności kontrolnej prowadzonej przez:

a) komórki organizacyjne Ministerstwa właściwe w sprawach kontroli oraz

b) organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;”;

6) w § 14a:

a) w pkt 7 uchyla się lit. b,

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) udzielanie opinii pozostającej w zakresie właściwości Ministra w kwestii wydawania zezwoleń, o których mowa w art. 10 ust.3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe;”,

c) uchyla się pkt 8,

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących:

a) programów operacyjnych: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne, Europejska Współpraca Terytorialna w zakresie właściwości Departamentu, z zastrzeżeniem § 12 pkt 1,

b) dokonywania oceny formalnej wniosków beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków programów operacyjnych: Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;”,

e) w pkt 12 uchyla się lit. c,

f) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.”;

7) w § 15:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) prowadzenie postępowań w sprawach o przywrócenie obywatelstwa polskiego;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sprawowanie nadzoru merytorycznego w sprawach o nabycie oraz potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego;”;

8) w § 16 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) udzielanie opinii pozostającej w zakresie właściwości Ministra w kwestii wydawania pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;”;

9) w § 17a:

a) w pkt 1:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) działalnością Państwowej Straży Pożarnej w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Ministerstwa i nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,”,

– uchyla się lit. c,

b) w pkt 2 uchyla się lit. c;

c) w pkt 3:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego,”,

– w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) współpraca z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie uzgadniania wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i wydawania wojewodom wytycznych do tych planów;”,

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad Służbą Dyżurną Ministra i Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra.”;

10) w § 18 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) z nadzorem Ministra nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie powierzonych do realizacji Centrum zadań związanych z udostępnianiem danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych na pisemne wnioski podmiotów wymienionych w art. 44h ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,”;

11) w § 20:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Państwową Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;”,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) prowadzenie spraw związanych z realizacją prawa weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu, którym status weterana poszkodowanego został nadany przez Ministra, do świadczeń opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej oraz dofinansowania kosztów wyrobów medycznych;”;

12) w § 21 w pkt 1:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) z udzielaniem, odmową udzielania, zmianą, ograniczeniem i cofaniem koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, a także wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,”,

b) uchyla się lit. f;

13) w § 22:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, odpowiednio w zakresie właściwości Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa – z wyłączeniem zadań określonych w § 20 pkt 1 lit. e;”,

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;”;

14) uchyla się § 24;

15) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.”;

16) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.”;

17) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2012 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Selak

Dyrektor Biura Relacji z Klientami, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama