reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 8 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 11 i 61) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Celem Zakładu jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie w jednostkach i komórkach organizacyjnych świadczeń zdrowotnych określonych w regulaminie organizacyjnym Zakładu;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocja zdrowia.”;

2) w § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.”;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią:

1. Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

1) Szpital w Białymstoku, w którym udzielane są stacjonarne oraz całodobowe świadczenia zdrowotne w rodzaju:

a) szpitalne w zakresie:

– anestezjologii i intensywnej terapii,

– chirurgii ogólnej,

– chirurgii onkologicznej,

– chirurgii urazowo-ortopedycznej,

– chorób wewnętrznych,

– gastroenterologii,

– geriatrii,

– izby przyjęć,

– kardiologii,

– leczenia nerwic,

– urologii,

b) szpitalne z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nie przekraczającym 24 godzin – leczenie jednego dnia” w zakresie:

–chirurgii ogólnej,

– chirurgii urazowo-ortopedycznej,

– chorób wewnętrznych,

– gastroenterologii,

– kardiologii,

– urologii,

c) inne niż szpitalne w zakresie:

– wizyt domowych,

– udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach, zdarzeniach losowych i zagrożeniach nadzwyczajnych,

– diagnostyki laboratoryjnej,

– diagnostyki obrazowej,

– patomorfologii,

– endoskopii,

– polikardiografii;

2) Przychodnia w Białymstoku w której udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:

– badań profilaktycznych,

– chirurgii ogólnej,

– chirurgii onkologicznej,

– chirurgii urazowo-ortopedycznej,

– dermatologii,

– endokrynologii,

– gastroenterologii,

– geriatrii,

– ginekologii,

– kardiologii,

– laryngologii,

– medycyny pracy,

– neurologii,

– okulistyki,

– podstawowej opieki zdrowotnej,

– proktologii,

– rehabilitacji,

– reumatologii,

– urologii,

– zdrowia psychicznego.

2. Komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.”;

4) w § 22 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) świadczenia usług szkoleniowych.”;

5) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Biznes na Plus

Specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama