reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 8 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 16 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie (Dz. Urz. Min. Spraw We w. poz. 17) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie”.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie może używać skróconej nazwy: „SP ZOZ MSW w Lublinie”.”;

2) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„§ 6. Celem Zakładu jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie w jednostkach i komórkach organizacyjnych świadczeń zdrowotnych określonych w regulaminie organizacyjnym Zakładu;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocja zdrowia.

§ 7. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:

1) sprawowanie stacjonarnej i całodobowej opieki zdrowotnej w specjalnościach reprezentowanych przez Szpital MSW w zakresie:

a) opieki stacjonarnej;

b) świadczeń udzielanych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin – leczenie jednego dnia”;

2) udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych w specjalnościach reprezentowanych przez Przychodnię MSW;

3) wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie i działy diagnostyczne;

4) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

5) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

6) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

8) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;

9) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

10) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny przez Aptekę Szpitalną;

11) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

12) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

13) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

14) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654);

15) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

16) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.”;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowi:

1) Przedsiębiorstwo:

a) Szpital MSW,

b) Przychodnia MSW;

2) Apteka;

3) Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie;

4) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące działalność podmiotu leczniczego.”;

4) § 22 otrzymuje brzmienie;

„§ 22. Zakład prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza w szczególności w zakresie:

1) wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania do użytku lub użyczenia aktywów trwałych zbędnych na cele dzielności statutowej Zakładu;

2) prowadzenia apteki (Lublin, ul. Spokojna 5);

3) prowadzenia usług transportowych i parkingowych;

4) prowadzenia usług sterylizacji.”;

5) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama