reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 8 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu „Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie-Zdroju

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza, się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 37 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu „Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie-Zdroju (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 40) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium „Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie-Zdroju”.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie-Zdroju może używać skróconej nazwy: „SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSW w Kudowie-Zdroju”.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Sanatorium powołane jest w celu:

1) wykonywania działalności leczniczej poprzez udzielanie w jednostkach i komórkach organizacyjnych świadczeń zdrowotnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Sanatorium;

2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.”;

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację leczniczą w rodzaju:

a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,

b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne;”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Strukturę organizacyjną Sanatorium stanowią:

1) Przedsiębiorstwa:

a) Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSW wykonujące świadczenia zdrowotne w zakresie:

– uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych,

– uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym,

– rehabilitacja w warunkach stacjonarnych,

b) Przychodnia Uzdrowiskowa „Bristol” MSW wykonująca świadczenia zdrowotne w zakresie:

– przychodni jednospecjalistycznych,

– pracowni diagnostycznych;

2) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.”;

5) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama