reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 8 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krynicy-Zdroju

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 40 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krynicy-Zdroju (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 44) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krynicy-Zdroju nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krynicy-Zdroju”.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krynicy-Zdroju może używać skróconej nazwy: „SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy-Zdroju”.”;

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Sanatorium uzyskało osobowość prawną dnia 31 lipca 1998 r. z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym V Wydział – Sąd Gospodarczy w Nowym Sączu.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Sanatorium powołane jest w celu:

1) wykonywania działalności leczniczej poprzez udzielanie w jednostkach i komórkach organizacyjnych świadczeń zdrowotnych określonych w regulaminie organizacyjnym Sanatorium;

2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.”;

4) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udzielanie:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej poprzez:

– badania diagnostyczne,

– kompleksową rehabilitację w schorzeniach narządu ruchu,

– rehabilitację w schorzeniach reumatologicznych,

– rehabilitację w schorzeniach neurologicznych,

b) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego:

– chorób reumatologicznych,

– chorób górnych dróg oddechowych,

– chorób układu trawienia,

– chorób nerek i dróg moczowych,

– chorób krwi i układu krwiotwórczego,

– chorób kobiecych,

– chorób narządu ruchu,

– cukrzycy,

– otyłości,

c) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji;”;

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Strukturę organizacyjną Sanatorium stanowią:

1) Przedsiębiorstwa:

a) Szpitalny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,

b) Oddział Lecznictwa Uzdrowiskowego,

– udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w § 7 pkt 1;

2) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.”;

6) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama