reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 10 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 22 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 23) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie”.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie może używać skróconej nazwy: „SP ZOZ MSW w Szczecinie”.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zakład jest powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

1) działalności leczniczej w rodzaju:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

– szpitalnych,

– innych niż szpitalne,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,

– w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Zakładu;

2) zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocji zdrowia.”;

3) w § 7:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) udzielanie stacjonarnych oraz całodobowych świadczeń zdrowotnych;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) prowadzenie działalności orzeczniczej w ramach Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią:

1) Przedsiębiorstwa:

a) Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie,

b) Przychodnia w Szczecinie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie,

2) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.”;

5) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Zakład prowadzi działalność pomocniczą, w tym gospodarczą, z której dochody przeznaczone są na cele działalności statutowej, w tym:

1) sterylizację;

2) oddawanie w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Zakładu.”;

6) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz P. Stachańczyk

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama