reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 11 stycznia 2013 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 26 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rehabilitacyjnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Górznie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 27).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz P. Stachańczyk

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

Załącznik 1. [Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie]

Załącznik do zarządzenia Nr 18
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 11 stycznia 2013 r. (poz. 24)

STATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji
w Górznie

Rozdział 1.

NAZWA I SIEDZIBA CENTRUM

§ 1. 1. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rehabilitacyjnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Górznie nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie”.

2. Zakład może używać skróconej nazwy: „SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie”.

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie, zwany dalej „Centrum”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 3. Siedzibą Centrum jest Górzno, 64 -120 Krzemieniewo.

§ 4. 1. Centrum uzyskało osobowość prawną dnia 7 października 1999 r. – z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego w Lesznie pod poz. 5, który następnie został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem – KRS: 0000013714.

2. Organem tworzącym Centrum jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Centrum działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA CENTRUM

§ 6. Centrum jest powołane w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

1) działalności leczniczej polegającej na udzielaniu:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,

– w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Centrum;

2) zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) profilaktyki i promocji zdrowia.

§ 7. Zadania Centrum obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych oraz całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie:

– rehabilitacji ogólnoustrojowej,

– rehabilitacji pulmonologicznej,

– rehabilitacji neurologicznej,

– stacjonarnej, długoterminowej opieki pielęgnacyjnej, leczniczej i opiekuńczej;

2) leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w zakresie specjalistycznych poradni rehabilitacyjnych, rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego;

3) wykonywanie zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych;

4) wykonywanie badań diagnostycznych;

5) organizowanie turnusów pobytu dziecka z opiekunem, pobytów opiekuńczo-leczniczych dla dzieci i młodzieży;

6) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

7) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Centrum;

8) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

9) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

10) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

11) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 8. Wykonując swoje zadania Centrum współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM

§ 9. Organami Centrum są:

1) kierownik;

2) rada społeczna.

§ 10. 1. Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Centrum.

2. Kierownik Centrum wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika Centrum, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych.

3. Zastępcy kierownika Centrum i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. W razie nieobecności kierownika Centrum zastępuje go, wyznaczony przez kierownika Centrum, zastępca kierownika Centrum, a w razie nieobecności zastępcy kierownika Centrum pracownik wyznaczony przez kierownika Centrum.

5. Zastępcy kierownika Centrum oraz pełnomocnicy Centrum działają w granicach ich umocowania.

6. Pełnomocników Centrum ustanawia i odwołuje kierownik Centrum. Udzielenie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 7, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Udzielenie pełnomocnictwa przez kierownika Centrum, który zarządza Centrum na podstawie umowy cywilnoprawnej następuje z zachowaniem formy aktu notarialnego.

§ 11. 1. Kierownik Centrum wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Centrum w szczególności w formie zarządzeń.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji, w repertorium ujmującej:

1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;

2) numer/rok;

3) datę wejścia w życie;

4) imię i nazwisko podpisującego akt.

§ 12. 1. W Centrum działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Centrum.

2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.

3. W skład rady społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Policji,

b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Straży Granicznej,

d) przedstawiciel Służby Więziennej,

e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 13. 1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji;

2) niemożności uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;

3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestniczenie w posiedzeniach rady społecznej;

4) zwolnienia ze służby lub pracy;

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 kolejnych posiedzeniach rady społecznej;

6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.

3. Członkowstwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.

4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.

§ 14. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Centrum,

b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Centrum i innych związanych ze zmianami statutu Centrum,

d) przyznawania kierownikowi Centrum nagród;

2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Centrum z kierownikiem Centrum;

3) przedstawianie kierownikowi Centrum wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,

d) podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Centrum;

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Centrum.

§ 15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi Centrum przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 16. Spory wynikłe między kierownikiem Centrum a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 17. Strukturę organizacyjną Centrum stanowią:

1) Przedsiębiorstwa:

a) Centrum Rehabilitacji udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne tj.:

– rehabilitacja lecznicza,

– świadczenia opiekuńczo-lecznicze,

b) Poradnie Rehabilitacyjne przy Centrum udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza;

2) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM

§ 18. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy ustalany przez kierownika Centrum.

2. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika Centrum dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

5. Centrum pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 20. Centrum jest utrzymywane z wpływów pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia, z osobami fizycznymi oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej, z wydzielonej działalności gospodarczej i innych źródeł.

§ 21. Centrum obowiązane jest uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:

1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Centrum;

2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Centrum;

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez Centrum;

4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł;

5) nabycie na rzecz Centrum aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Centrum;

6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza;

8) zmianę wierzyciela Centrum.

§ 22. Centrum prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza w zakresie oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Centrum.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama