reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 51
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 17 lipca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 3, z 2012 r. poz. 13 i 67 oraz z 2013 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanowią: Minister, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu.

2. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministra są odpowiedzialni za realizację celów i zadań powierzonych przez Ministra i wykonują je we współdziałaniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

3. Najwyższe kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w rozumieniu normy ISO 9000, stanowi Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.”;

2) w § 4:

a) w ust. 1:

– w pkt 6 uchyla się lit. a,

– w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) udzielają niezbędnej pomocy Pełnomocnikowi Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych w zakresie realizacji zadań wynikających z zarządzenia Nr 49 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w ust. 1, przekazują do Biura Komunikacji Społecznej, raz na kwartał, w terminie do 10 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, wybrane informacje o planowanych lub prowadzonych działaniach w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, dotyczących w szczególności:

1) kluczowych z punktu widzenia resortu spraw wewnętrznych projektów aktów prawnych;

2) raportów bądź opracowań;

3) konferencji, seminariów, spotkań;

4) ważnych przedsięwzięć lub inwestycji.

1b. Decyzje o wyborze przekazywanych informacji, o których mowa w ust. 1a, podejmuje kierownik właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;

2) realizacja zadań, powierzonych przez Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych – wynikających z ich funkcji politycznej;

3) kreowanie w środkach masowego przekazu wizerunku Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, a także Ministerstwa;

4) realizacja zadań z zakresu polityki informacyjnej Rządu dotyczących działań należących do właściwości Ministra;

5) realizacja zadań w zakresie:

a) doradztwa oraz ekspertyz,

b) dokumentowania, analizowania i opiniowania istotnych procesów i wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych,

c) konsultacji dotyczących realizacji polityki określonych przez lub pozostających w kompetencji Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu.

2. Gabinetem Politycznym Ministra kieruje Szef Gabinetu Politycznego Ministra, do zadań którego należy w szczególności zapewnienie nadzoru nad polityką informacyjną Ministra, kreowanie wizerunku Ministra oraz realizacja celów i zadań powierzonych przez Ministra we współdziałaniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Do zakresu działania Biura Ministra należy:

1) obsługa parlamentarna i rządowa Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;

2) prowadzenie ewidencji wniosków, odpowiedzi i decyzji administracyjnych wydanych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

3) prowadzenie ewidencji rad, komisji, zespołów, do których składów osobowych zostali powołani pracownicy Ministerstwa;

4) koordynacja działań z zakresu kontroli zarządczej w dziale sprawy wewnętrzne;

5) prowadzenie Kancelarii Głównej Ministerstwa;

6) prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra w posiedzeniach Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

7) zapewnienie obsługi sekretarskiej Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;

8) prowadzenie spraw z zakresu audytu wewnętrznego w Ministerstwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez audytora wewnętrznego podległego bezpośrednio Ministrowi;

9) zapewnienie obsługi organizacyjnej komitetu audytu;

10) koordynacja przygotowywania planu działalności Ministra oraz sprawozdania z wykonania tego planu;

11) obsługa organizacyjna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.”;

5) w § 14 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) wsparcie merytoryczne Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, w zakresie realizacji zadań wynikających z zarządzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 9.”;

6) w § 14a:

a) uchyla się pkt 7a,

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) prowadzenie, w zakresie właściwości Ministra, spraw wynikających z:

a) ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,

b) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,

c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa.”;

7) w § 18 uchyla się pkt 3;

8) w § 23 w pkt 8b lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion w zakresie sporządzania aktów nadania sztandarów i imion jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej,

c) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej w zakresie sporządzania aktów nadania sztandarów jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej,”;

9) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. Do zakresu działania Biura Komunikacji Społecznej należy:

1) obsługa informacyjna i prasowa Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz udzielanie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie zapytań dziennikarzy;

2) koordynowanie działalności informacyjnej oraz kontaktów ze środkami masowego przekazu przedstawicieli Ministerstwa;

3) przygotowywanie dla Kierownictwa Ministerstwa analiz i opracowań medialnych – na polecenie Ministra lub Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi, z zastrzeżeniem spraw pozostających w zakresie właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;

5) zapewnienie komunikacji społecznej i informacyjnej Ministerstwa z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji;

6) planowanie rozwoju portali i serwisów internetowych;

7) sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem i bezpieczeństwem serwisów internetowych obsługiwanych przez aplikację CMS poprzez stałe monitorowanie realizacji umowy przez firmę świadczącą usługę utrzymania tych serwisów w sieci Internet, a także współdziałanie w tym zakresie z Departamentem Teleinformatyki;

8) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa informacji, o których mowa w § 4 w ust. 1 w pkt 7;

9) prowadzenie spraw dotyczących patronatów honorowych oraz fundowania nagród Ministra;

10) udział w organizowaniu konferencji dotyczących problematyki działu administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, a także akcji promocyjnych Ministerstwa;

11) zlecanie i koordynowanie badań społecznych w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji pozostałych komórek organizacyjnych Ministerstwa – na polecenie Ministra;

12) obsługa sekretarsko-biurowa Szefa Gabinetu Politycznego Ministra.”;

10) załącznik do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 17 lipca 2013 r. (poz. 55)

MAPA PROCESÓW MSW

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

MAKROPROCESY

 

Bezpie-
czeń-
stwo i porządek publi-
czny

Migracja

Granica Państwa

Ratow-
nictwo

Zarzą-
dzanie kryzy-
sowe

Ochrona ludności

Służba zdrowia podległa Mini-
strowi Spraw Wewnę-
trznych

Sprawy obywa-
telskie

Krajowe systemy ewiden-
cyjne i tele-
Infor-
maty-
czne

Koncesje– zezwo-
lenia oraz działal-
ność regulo-
wana

Gospo-
darowa-
nie środkami publi-
cznymi

Współ-
praca między-
narodo-
wa

Zarzą-
dzanie MSW

Właś-
ciciel procesu

Marcin Jabłoń-ski Pod-
sekretarz Stanu

Piotr Stachań-
czyk Sekre-
tarz Stanu

Piotr Stachań-
czyk Sekre-
tarz Stanu

Stani-
sław Rakoczy Podse-
kretarz Stanu

Stani-
sław Rakoczy Podse-
kretarz Stanu

Stani-
sław Rakoczy Podse-
kretarz Stanu

Stani-
sław Rakoczy Podse-
kretarz Stanu

Rafał Magryś Podse-
kretarz Stanu

Rafał Magryś
Podse-kretarz Stanu

Stani-
sław Rakoczy Podse–
kretarz Stanu

Marcin Jabłoń-
ski Podse-
kretarz Stanu

Piotr Stachań-
czyk Sekre-
tarz Stanu

Wojciech Kijowski Dyrektor Gene-
ralny

1

Procesy opera-
cyjne

Legislacja

DP

DN, DP, DPM

DPM, DP, DOiR

DPM, DWMiFE, DP

DRiOL, DP

DRiOL, DP

DRiOL, DP

DZ, DP

DSO, DP

DEP, DSiA, DT, DN, DSO

DZiK, DP

DB, DP

DWMiFE, DP

BKSiO, DP, BAF, KO

2

Udział w pracach rządowych i parlamentar-
nych

BM

DN, BM, DPM

DPM, BM, DOiR, DWMiFE

DPM, DWMiFE, BM

DRiOL, BM

DRiOL, BM

DRiOL, BM

DZ, BM

DSO, BM

DEP, DSiA, DT, BM

DZiK, BM

DB, BM

DWMiFE, BM

BM, KO

3

Nadzór administra-
cyjny

DP

DN

DOiR

 

DRiOL

 

 

DZ

DSO

DEP, DSO

DZiK

DB

 

BKSiO, DP, BAF

4

Komunikacja społeczna

BKS

DN, BKS, DPM

DPM, BKS, DOiR

DPM, BKS, DWMiFE

DRiOL, BKS

DRiOL, BKS

DRiOL, BKS

DZ, BKS

DSO, BKS

DEP, DSiA, DT, BKS

DZiK, BKS

DB, BKS

DWMiFE, BKS

BKS, BKSiO, KO

5

Koordynowa-
nie i przeprowa-
dzanie kontroli

DKSiW

DN, DKSiW, DPM, BOiN

DPM, DKSiW, DOiR

DPM, DWMiFE, DKSiW

DRiOL, DKSiW

DRiOL, DKSiW

DRiOL, DKSiW

DZ, DKSiW

DSO, DKSiW

DEP, DKSiW

DZiK, DKSiW

DKSiW

DKSiW

DKSiW, BOiN, BKSiO

6

Działania w stosunku do kierowników jednostek podległych i nadzorowa-
nych

BKSiO

BKSiO, DN

BKSiO

BKSiO

 

 

BKSiO, DRiOL

DZ

 

DEP, BKSiO

 

DB

 

BKSiO, DKSiW

7

Kontrola zarządcza

BM

BM, DN, DPM

BM, DPM

BM, DPM

BM, DRiOL

BM, DRiOL

BM, DRiOL

BM, DZ

DSO, BM

BM, DEP

 

 

 

BM, KO

8

Realizacja działań usprawniają-
cych

BKSiO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKSiO,
BM, BAF, DKSiW, KO

9

Współpraca z organizacjami pozarządo-
wymi

BKS

DN, BKS, DPM, DKSiW

DPM, BKS, DOiR, DKSiW

 

DRiOL, BKS

DRiOL, BKS

DRiOL, BKS

 

 

BKS, DEP, DSiA

 

 

DWMiFE, BKS

BKS

10

Prowadzenie rejestrów, ewidencji, oraz przetwarzanie zbiorów danych

DEP

DN

DOiR

 

 

 

 

DZ

DSO

DEP, DN, DSO

DZiK

BAF

DWMiFE

BM, BKSiO, BAF, DP, DKSiW, BOIN

11

Tworzenie, utrzymywanie i rozwój systemów informatycz-
nych oraz komunikacji

DT

 

 

 

 

 

 

 

 

DT, DN, DSO, DEP

 

 

 

BAF

12

Nadzór nad utrzymaniem i rozwój infrastruktury

BAF

 

 

 

 

 

 

 

 

DT

 

 

 

BAF, BKSiO, KO

13

Zarządzanie potencjałem kadrowym

BKSiO

 

 

 

 

 

 

DZ

 

 

 

 

 

BKSiO, KO

14

Wykonywanie funkcji dysponenta części budżetu państwa

DB

DN, DPM

DPM, DOiR

DWMiFE, DPM

DRiOL

DRiOL

DRiOL

DZ

 

DEP, DSiA, DT

 

DB, BAF

DWMiFE, DPM

BAF, KO

15

Dokonywanie zakupów

BAF

 

 

 

 

 

 

 

 

DSiA, DT, DEP, BAF

 

 

 

BAF, BKSiO, KO

16

Zapewnienie bieżącej obsługi kierownictwa

BM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWMiFE

BM, BKSiO, BAF, BOIN, DKSiW, DP

17

Zapewnienie obsługi komitetów i zespołów

BAF

DN, DPM

DPM, DWMiFE

DWMiFE

DRiOL

DRiOL

 

 

DSO

 

 

 

DWMiFE

BAF, BM, BKSiO, BOIN

18

Diagnoza i ocena działania ministerstwa

BM/ZAW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM, BKSiO, DKSiW

19

Zarządzanie projektami

DSiA

DN, DPM

DPM

 

 

 

 

 

 

DSiA

 

 

DWMiFE

BKSiO, DSiA

20

Zarządzanie informacją i wiedzą wewnątrz Ministerstwa

BKS

DN, BKS, DPM

DPM, BKS, DOiR

DPM, BKS, DWMiFE

DRiOL, BKS

DRiOL, BKS

DRiOL, BKS

DZ, BKS

DSO, BKS

DSiA, DEP, DT, BKS

DZiK, BKS

BKS, DB

DWMiFE, BKS

BKSiO, BKS, BAF, BOIN, KO

21

Gospodaro-
wanie mieniem MSW

BAF

 

 

 

 

 

 

 

 

DSiA, DT, DEP

 

 

 

BAF, KO

22

Zarządzanie funduszami europejskimi pozostającymi w dyspozycji Ministra

DWMiFE

DWMiFE, DB, DN

DWMiFE, DB

DWMiFE, DB

 

 

 

 

 

DWMiFE, DB, DSiA

 

DWMiFE, DB

DWMiFE, DB

DWMiFE, DB, BAF

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama