reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 18 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 24).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

Załącznik 1. [Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie]

Załącznik do zarządzenia Nr 16 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 23 kwietnia 2014 r. (poz. 30)

STATUT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji
w Górznie

Rozdział 1.

FIRMA, SIEDZIBA CENTRUM

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie, zwany dalej „Centrum”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

2. Centrum może używać skróconej nazwy „SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie”.

§ 2. Siedzibą Centrum jest Górzno, 64-120 Krzemieniewo.

§ 3. Centrum uzyskało osobowość prawną w dniu 7 października 1999 r. – z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego w Lesznie pod poz. 5; w dniu 12 czerwca 2001 r. Centrum zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem – KRS:0000013714.

§ 4. Organem tworzącym Centrum jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Centrum działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2));

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646);

4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

5) postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA CENTRUM

§ 6. Centrum jest powołane w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

1) działalności leczniczej polegającej na udzielaniu:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne,

b) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych,

c) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

– w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Centrum;

2) zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) profilaktyki i promocji zdrowia.

§ 7. Zadania Centrum obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych oraz całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie:

a) rehabilitacji ogólnoustrojowej,

b) rehabilitacji pulmonologicznej,

c) rehabilitacji neurologicznej;

2) udzielanie stacjonarnych oraz całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakresie stacjonarnej, długoterminowej opieki pielęgnacyjnej, leczniczej i opiekuńczej;

3) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz badań diagnostycznych;

4) leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w zakresie specjalistycznych poradni rehabilitacyjnych, rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego;

5) wykonywanie zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych;

6) wykonywanie badań diagnostycznych;

7) organizowanie turnusów pobytu dziecka z opiekunem, pobytów opiekuńczo-leczniczych dla dzieci i młodzieży;

8) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

9) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Centrum;

10) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

11) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

12) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

13) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 8. Wykonując zadania, o których mowa w § 7, Centrum współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM

§ 9. Organami Centrum są:

1) kierownik;

2) rada społeczna.

§ 10. 1. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz kierownik Centrum.

2. Kierownik Centrum wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika Centrum, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Centrum.

3. Zastępcy kierownika Centrum i główny księgowy są zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. W razie nieobecności kierownika Centrum zastępuje go, wyznaczony przez kierownika Centrum, zastępca kierownika Centrum, a w razie nieobecności zastępcy kierownika Centrum, pracownik wyznaczony przez kierownika Centrum.

§ 11. 1. Kierownik Centrum wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Centrum, w tym w formie zarządzeń.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji w repertorium ujmującej:

1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;

2) numer/rok;

3) datę wejścia w życie;

4) imię i nazwisko podpisującego akt.

§ 12. 1. W Centrum działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Centrum.

2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.

3. W skład rady społecznej wchodzą:

1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych – jako przewodniczący;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Policji,

b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Straży Granicznej,

d) przedstawiciel Służby Więziennej,

e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 13. 1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji;

2) braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;

3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestnictwo w posiedzeniach rady społecznej;

4) zwolnienia ze służby lub pracy;

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach rady społecznej;

6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.

3. Członkowstwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.

4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.

§ 14. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Centrum,

b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Centrum,

d) przyznawania kierownikowi Centrum nagród;

2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Centrum z kierownikiem Centrum;

3) przedstawianie kierownikowi Centrum wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Centrum;

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i statucie Centrum.

§ 15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi Centrum przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 16. Spory wynikłe między kierownikiem Centrum a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 17. Strukturę organizacyjną Centrum stanowią:

1) Przedsiębiorstwa:

a) Szpital Rehabilitacyjny – udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych w zakresie rehabilitacji leczniczej;

b) Centrum Rehabilitacji – udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakresie stacjonarnej długoterminowej opieki pielęgnacyjnej leczniczej i opiekuńczej,

c) Poradnie Rehabilitacyjne przy Centrum – udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w rodzaju „rehabilitacja lecznicza”;

2) komórki administracyjno-gospodarcze.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM

§ 18. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

2. Centrum pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy ustalany przez kierownika Centrum.

2. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika Centrum dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

§ 20. Centrum jest utrzymywane z wpływów pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia, z osobami fizycznymi oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej, z wydzielonej działalności gospodarczej i innych źródeł.

§ 21. Centrum jest obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:

1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;

2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności;

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;

4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł;

5) nabycie na rzecz Centrum aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Centrum;

6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność lecznicza;

8) zmianę wierzyciela Centrum.

§ 22. Centrum prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza, w zakresie oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych przy realizacji celów działalności statutowej Centrum.

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 oraz z 2014 r. poz. 24.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama