| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 12 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury zarządzania projektem „pl.ID”

Na podstawie art. 7 ust. 4pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia struktury zarządzania projektem „pl.ID” (Dz. Urz. Min Spraw Wew. poz. 48 oraz z 2014 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 uchyla się ust. 3;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. W skład Rady Programu wchodzą:

1) Przewodniczący – Właściciel Programu;

2) członkowie – dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa i kierownicy jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra odpowiedzialni za poszczególne Projekty oraz Dyrektor lub zastępca Dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa;

3) Kierownik Programu.

2. Członków Rady Programu powołuje Właściciel Programu.

3. W przypadku nieobsadzenia lub nieobecności członka Rady Programu, jego zadania wykonuje osoba sprawująca funkcję kierownika właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zwana dalej „zastępcą członka Rady Programu”.

4. Do trybu wyznaczenia osoby, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

5. Zastępca członka Rady Programu wykonuje zadania członka Rady Programu. Zadania wykonywane są do czasu odpowiednio obsadzenia lub powrotu z nieobecności członka Rady Programu.

6. Członkowi Rady Programu przysługuje tylko jeden głos.

7. W pracach Rady Programu mogą uczestniczyć – na zaproszenie Przewodniczącego – inne osoby w charakterze obserwatora, w szczególności:

1) Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki lub osoba przez niego wskazana;

2) przedstawiciele instytucji zarządzającej środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy europejskich;

3) przedstawiciele instytucji zainteresowanych produktami Programu.

8. Zaproszonym do prac w Radzie Programu w charakterze obserwatora przysługuje jedynie głos doradczy.

9. Rada Programu wydaje rekomendacje w sprawach przedłożonych jej do rozpoznania przez Właściciela Programu, w tym dotyczących zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Programu i Projektów.

10. Rekomendacje wydawane są w drodze głosowania. Decyduje zwykła większość głosów. W głosowaniu nie uczestniczy Przewodniczący i Kierownik Programu.

11. Rekomendacje nie są wiążące dla Przewodniczącego Rady Programu.

12. Decyzje podejmuje Przewodniczący Rady Programu.

13. Posiedzenia Rady Programu zwoływane są przez Przewodniczącego z jego własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Rady Programu lub Kierownika Programu.

14. Posiedzenia Rady Programu odbywają się w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady Programu.

15. Przewodniczący Rady Programu może zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Rady Programu (tryb obiegowy). Przewodniczący może również zwrócić się w drodze korespondencyjnej o przedstawienie stanowisk przez osoby, o których mowa w ust. 7.”;

3) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownika Programu powołuje, po uzyskaniu pozytywnej opinii Właściciela Programu, Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Na czas nieobecności Kierownika Programu, Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa, wyznacza Zastępcę Kierownika Programu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1. Wyznaczenie następuje w formie pisemnej ze wskazaniem z imienia i nazwiska osoby mającej pełnić funkcję Zastępcy Kierownika Programu.

6. Zastępca Kierownika Programu wykonuje czynności Kierownika Programu, o których mowa w ust. 3 i 4, oraz uczestniczy w posiedzeniach Rady Programu.”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członków Zespołu Audytowo-Kontrolnego powołuje Właściciel Programu na wniosek Dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa spośród osób wskazanych przez kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w § 15 pkt 1.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Tworzy się Biuro Programu, w skład którego wchodzą pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa spośród osób wskazanych przez kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w § 15 pkt 1.

2. Kierownik Biura Programu oraz jego zastępca są wyznaczani przez Dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa.

3. Biuro Programu wspiera realizację Programu w zakresie organizacyjnym, administracyjnym i merytorycznym.”;

6) w § 12 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) za Legalizację – Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa;”;

7) w § 15 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Departament Ewidencji Państwowych – w zakresie nadzoru, kontroli, monitoringu i weryfikacji realizacji Programu, koordynacji Programu w obszarze rozliczania i certyfikacji wydatków ponoszonych w toku realizacji Programu oraz w obszarze zgodności z zakresem rzeczowym określonym we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, a także za prowadzenie spraw związanych z legalizacją,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dagmara Jagodzińska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego, w tym w szczególności sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty z małoletnimi, podział majątku dorobkowego po rozwodzie, zniesienie współwłasności, sprawach wynikających z umów darowizny oraz stosunków spadkowych w rodzinie i innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »