REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 4 poz. 18

POROZUMIENIE

zawarte między Ministrem Zdrowia a Dyrektorem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Tekst pierwotny

§ 1

Minister Zdrowia powierza Dyrektorowi Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii prowadzenie postępowania certyfikującego program specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków zwanego dalej „postępowaniem".

§ 2

Postępowanie, o którym mowa w § 1 obejmuje:

1) ocenę składanej dokumentacji,

2) ocenę kwalifikacji kadry wskazanej do realizacji programu,

3) ocenę merytoryczną programu,

4) kontrolę pomieszczeń i urządzeń niezbędnych w procesie nauczania.

§ 3

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia, stanowiącym załącznik do porozumienia.

§ 4

Po przeprowadzeniu postępowania Dyrektor Biura przedstawi Ministrowi Zdrowia ocenę programu wraz z wnioskami.

§ 5

Po uzyskaniu oceny programu i wniosków, o których mowa w § 4 Minister Zdrowia rozstrzyga w zakresie zatwierdzania i certyfikowania programu szkolenia.

§ 6

Postępowanie prowadzone przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii finansowane jest w ramach posiadanych przez Biuro środków budżetowych.

Minister Zdrowia

wz. Ewa Kralkowska

Dyrektor

Krajowego Biura

ds. Przeciwdziałania Narkomanii

mgr Piotr Jabłoński

Załącznik 1. [Regulamin zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.]

Załącznik do Porozumienia zawartego między Ministrem Zdrowia
a Dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Regulamin zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

W związku z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 22 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 97, poz. 468 z późn. zm.) ustala się następujący sposób zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków.

§ 1

1. Postępowanie zatwierdzające i certyfikujące program specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków prowadzi Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zwany dalej „Dyrektorem Biura".

2. Postępowanie zatwierdzające, o którym mowa w ust. 1 obejmuje ocenę specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków pod względem:

a) kwalifikacji kadry wskazanej do realizacji programu,

b) zawartości merytorycznej i czasu trwania programu,

c) bazy lokalowej i warunków technicznych umożliwiających realizację programu,

d) sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia w tym zasad i trybu przeprowadzania egzaminu.

§ 2

Organem opiniodawczo – doradczym Ministra Zdrowia w sprawach dotyczących postępowania zatwierdzającego i certyfikującego program specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków jest Rada do Spraw Certyfikacji Programów Szkoleniowych zwana dalej „Radą".

§ 3

Siedzibą Rady jest Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, ul. Dereniowa 52/54.

§ 4

1. W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciel Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w liczbie 1,

2) przedstawiciele Instytutu Psychiatrii i Neurologii w liczbie 2,

3) specjaliści terapii uzależnień w liczbie 3.

2. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Dyrektora Biura na okres 3 lat.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać członków Rady na wniosek Dyrektora Biura.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady jeżeli z wnioskiem o odwołanie wystąpi członek Rady.

§ 5

1. Rada działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący wybrany spośród członków Rady.

3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech czwartych składu Rady.

4. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Szczegółowy sposób działania Rady określa regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Dyrektora Biura.

6. Obsługę techniczno-organizacyjną Rady zapewnia Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 6

1. Postępowanie zatwierdzające i certyfikujące program specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków przeprowadzane jest co najmniej 2 razy w roku.

2. Terminy rozpoczęcia postępowania zatwierdzającego i certyfikującego program, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor Biura ogłasza do 31 marca każdego roku na tamach „Serwisu Informacyjnego. Narkomania" wydawanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz stronie internetowej Biura.

3. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 2 może być także zamieszczane na łamach innych specjalistycznych pism z dziedziny uzależnień, w uzgodnieniu z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

1. Podmiot ubiegający się o zatwierdzenie i certyfikację programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków, zwany dalej „podmiotem ubiegającym się" przedkłada Dyrektorowi Biura program szkolenia uwzględniający podstawy programowe i organizacyjne określone:

1) w załączniku nr 1 dla instruktora terapii uzależnień,

2) w załączniku nr 2 dla specjalisty terapii uzależnień.

2. Podmiot ubiegający się może przedłożyć skrócony program szkolenia, jeśli szkolenie organizowane jest dla osób które prowadziły rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków przez okres co najmniej 10 lat.

3. Podmiot ubiegający się może być zobowiązany w terminie wskazanym przez Dyrektora Biura do uzupełnienia dokumentacji, o której mowa w ustępie 1 niezbędnej do przeprowadzenia postępowania.

4. W ramach postępowania zatwierdzającego i certyfikującego program specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków Rada może kontrolować podmiot ubiegający się pod kątem spełnienia kryteriów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.

5. Podczas kontroli podmiot ubiegający się przedstawia Radzie dokumentację oraz udostępnia do kontroli pomieszczenia i urządzenia niezbędne w procesie nauczania.

6. Jeżeli podmiot ubiegający się nie spełnia wymagań określonych niniejszym regulaminem Rada wyznacza mu termin niezbędny do uzupełnienia stwierdzonych braków nie krótszy niż 14 dni.

§ 8

1. Rada przedstawia Dyrektorowi Biura ocenę programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków.

2. Ocena programu, o której mowa w ust. 1 obejmuje wnioski, propozycje i uzasadnienie sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

§ 9

W oparciu o ocenę programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków sporządzoną przez Radę, Dyrektor Biura przygotowuje rekomendację dotyczącą programu i przedstawia ją ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 10

Podmiot prowadzący specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków zatwierdzone i certyfikowane przez Ministra Zdrowia, wydaje zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia absolwentom programu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1

Program Szkoleniowy – warunki programowe, zasady i tryb weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień.

I. Program Szkoleniowy – warunki programowe

1. ZAJĘCIA TEORETYCZNE

– w wymiarze nie mniejszym niż 50 godzin

1) Informacje ogólne

a) społeczne, kulturowe i ekonomiczne i aspekty używania substancji psychoaktywnych

b) przepisy, normy i uregulowania prawne dotyczące narkotyków i narkomanii

c) charakterystyka środków psychoaktywnych

d) medyczny aspekt uzależnienia i choroby współwystępujące

e) struktura systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce

2) Kwalifikacja i motywowanie do leczenia

a) nawiązywanie kontaktu terapeutycznego

b) motywowanie do zmiany i kontrakt terapeutyczny

c) wstępna diagnoza i kwalifikacja

3) Przegląd teorii uzależnień

4) Diagnoza w uzależnieniach

a) diagnoza medyczna – ICD 10

b) diagnoza problemowa

5) Podstawowe formy leczenia i rehabilitacji uzależnień

a) oddziaływania psychoterapeutyczne

– terapia indywidualna

– terapia grupowa

– terapia rodzin

– interwencja kryzysowa

b) farmakoterapia w uzależnieniu

6) Minimalizacja szkód zdrowotnych

7) Podstawowe modele terapii osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych (model Społeczności Terapeutycznej, Model Minnesota)

8) Opracowywanie Indywidualnego Programu Zdrowienia (Indywidualnego Programu Terapeutycznego)

9) Profilaktyka uzależnień

a) programy psychoedukacyjne (promocja zdrowia)

b) praca z grupami ryzyka

c) interwencje kryzysowe (np. kryzysy wieku dorastania)

10) Standardy zawodowe i etyczne pracy terapeuty

2. TRENINGI PSYCHOLOGICZNE

– w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin

1) Trening interpersonalny

2) Trening intrapsychiczny

3. WARSZTATY

– w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin

1) Umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy terapeutycznej

2) Kontakt terapeutyczny

3) Podstawy pracy indywidualnej z pacjentem

4) Podstawy pracy z grupą

5) Podstawy pracy z rodziną

6) Pierwsza pomoc w kryzysie

7) Diagnoza problemowa

8) Formułowanie i prowadzenie Indywidualnego Programu Zdrowienia (Indywidualnego Programu Terapii)

9) Specyfika pracy terapeutycznej z tzw. grupami specyficznymi

10) Podstawy pracy metodą społeczności terapeutycznej

4. STAŻE KLINICZNE

– Staże kliniczne obejmują nie mniej niż 80 godzin w okresie nie krótszym niż 14 dni roboczych

– Staże kliniczne odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej rekomendowanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w niżej wytypowanych typach placówek dla osób uzależnionych od narkotyków:

1) Stacjonarne placówki rehabilitacji osób dorosłych

2) Stacjonarne placówki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży

3) Poradnia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży

4) Poradnia terapii uzależnień dla dorosłych

5. SUPERWIZJA KLINICZNA

– Superwizja kliniczna w wymiarze nie mniejszym niż 70 godzin dydaktycznych obejmująca opracowanie i udokumentowanie 100 godzin programu pracy indywidualnej i grupowej z pacjentem

– Superwizja odbywa się pod nadzorem superwizora z listy superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

6. CZASOWY WYMIAR ZAJĘĆ

– Program specjalistycznego szkolenia w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień obejmuje nie mniej niż 400 godzin zajęć dydaktycznych oraz udokumentowany 100 godzinny program pracy indywidualnej i grupowej z pacjentem.

II. Zasady i tryb weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień.

1. Szkolenie specjalistyczne kończy egzamin składany przed Komisją Egzaminacyjną, w skład której wchodzą przedstawiciele zespołu realizatorów programu oraz przedstawiciel Rady do Spraw Certyfikacji Programów.

2. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

3. Część pisemna obejmuje sprawdzian testowy z obszaru zagadnień teoretycznych.

4. Część ustna obejmuje sprawdzian umiejętności nabytych przez uczestnika szkolenia niezbędnych do prowadzenia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych. Egzamin ustny opiera się na przedstawieniu studium przypadku i jego obronie przed Komisją Egzaminacyjną.

5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest wcześniej zdany egzamin pisemny.

III. O przyjęcie na specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora terapii uzależnień mogą ubiegać się osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie.

Załącznik nr 2

Program Szkoleniowy – warunki programowe, zasady i tryb weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień.

l. Program Szkoleniowy – warunki programowe

1. ZAJĘCIA TEORETYCZNE

– w wymiarze nie mniejszym niż 70 godzin

1) Informacje ogólne

a) społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty używania substancji psychoaktywnych

b) przepisy, normy i uregulowania prawne dotyczące narkotyków i narkomanii

c) charakterystyka środków psychoaktywnych

d) medyczny aspekt uzależnienia i choroby współwystępujące

e) struktura systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce

2) Kwalifikacja i motywowanie do leczenia

a) nawiązywanie kontaktu terapeutycznego

b) motywowanie do zmiany i kontrakt terapeutyczny

c) wstępna diagnoza i kwalifikacja

3) Przegląd teorii uzależnień

4) Diagnoza w uzależnieniach

a) diagnoza medyczna – ICD 10

b) diagnoza problemowa

5) Podstawowe formy leczenia i rehabilitacji uzależnień

a) Oddziaływania psychoterapeutyczne

– terapia indywidualna

– terapia grupowa

– terapia rodzin

– interwencja kryzysowa

b) Farmakoterapia w uzależnieniu

6) Minimalizacja szkód zdrowotnych

7) Podstawowe modele terapii osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych (model Społeczności Terapeutycznej, Model Minnesota)

8) Opracowywanie Indywidualnego Programu Zdrowienia (Indywidualnego Programu Terapeutycznego)

9) Profilaktyka uzależnień

a) programy psychoedukacyjne (promocja zdrowia)

b) praca z grupami ryzyka

c) interwencje kryzysowe (np. kryzysy wieku dorastania)

10) Standardy zawodowe i etyczne pracy terapeuty

11) Elementy psychopatologii

12) Zarządzanie zespołem terapeutycznym

13) Ewaluacja programów terapeutycznych

2. TRENINGI PSYCHOLOGICZNE

– w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin

1. Trening interpersonalny

2. Trening intrapsychiczny

3. WARSZTATY

– w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin

1) Umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy terapeutycznej

2) Kontakt terapeutyczny

3) Podstawy pracy indywidualnej z pacjentem

4) Podstawy pracy z grupą

5) Podstawy pracy z rodziną

6) Pierwsza pomoc w kryzysie

7) Diagnoza problemowa

8) Formułowanie i prowadzenie Indywidualnego Programu Zdrowienia (Indywidualnego Programu Terapii)

9) Specyfika pracy terapeutycznej z tzw. grupami specyficznymi

10) Podstawy pracy metodą społeczności terapeutycznej

11) Procedury i badania ewaluacyjne

4. STAŻE KLINICZNE

– Staże kliniczne obejmują nie mniej niż 80 godzin w okresie nie krótszym niż 14 dni roboczych

– Staże kliniczne odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej rekomendowanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w niżej wytypowanych typach placówek dla osób uzależnionych od narkotyków:

1) Stacjonarne placówki rehabilitacji osób dorosłych,

2) Stacjonarne placówki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży,

3) Poradnia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży,

4) Poradnia terapii uzależnień dla dorosłych.

5. SUPERWIZJA KLINICZNA

– Superwizja kliniczna w wymiarze nie mniejszym niż 70 godzin dydaktycznych obejmująca opracowanie i udokumentowanie 100 godzin programu pracy indywidualnej i grupowej z pacjentem

– Superwizja odbywa się pod nadzorem superwizora z listy superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

6. CZASOWY WYMIAR ZAJĘĆ

– Program specjalistycznego szkolenia w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień obejmuje nie mniej niż 440 godzin zajęć dydaktycznych oraz udokumentowany 100 godzinny program pracy indywidualnej i grupowej z pacjentem,

II. Zasady i tryb weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień.

1. Szkolenie specjalistyczne kończy egzamin składany przed Komisją Egzaminacyjną w skład której wchodzą przedstawiciele zespołu realizatorów programu oraz przedstawiciel Rady do Spraw Certyfikacji Programów.

2. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

3. Część pisemna obejmuje sprawdzian testowy z obszaru zagadnień teoretycznych.

4. Część ustna obejmuje sprawdzian umiejętności nabytych przez uczestnika szkolenia niezbędnych do prowadzenia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych.

5. Egzamin ustny opiera się na przedstawieniu studium przypadku i jego obronie przed Komisją Egzaminacyjną.

6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest wcześniej zdany egzamin pisemny.

III. O przyjęcie na specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę wyższą i uzyskały tytuł magistra na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia.

Załącznik nr 3

1. Nazwa i adres podmiotu ubiegającego się o zatwierdzenie i certyfikację programu specjalistycznego szkolenia:

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

2. Rodzaj przedkładanego programu:

a) dla instruktora terapii uzależnień

b) dla specjalisty terapii uzależnień

c) program skrócony (na podstawie § 7 ust. 2)

3. Czy przedkładany program spełnia wymogi określone w § 1 Regulaminu pod względem:

a) kwalifikacji kadry

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

b) zawartości merytorycznej i czasu trwania programu:

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

c) bazy lokalowej i warunków technicznych:

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

d) sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia w tym zasad i trybu przeprowadzania egzaminu:

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

4. Czy program wymaga uzupełnienia w jakimś zakresie? Jeżeli tak to proszę dokładanie określić zakres niezbędnych uzupełnień:

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................

................................................. ....................................................... ......................................................


Załącznik nr 4

Zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia.

Pieczęć podmiotu prowadzącego szkolenie

Miejscowość,........................... data.......................

ZAŚWIADCZENIE

Program specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zatwierdzony i certyfikowany przez Ministra Zdrowia

w dniu ...................................................... ......

Nazwa podmiotu prowadzącego szkolenie ....................................................... .....................................

Numer zaświadczenia .................................

Imię i nazwisko

................................................. ....................................................... ....................................................... ....

Rodzaj ukończonego szkolenia

................................................. ....................................................... ....................................................... ....

Liczba godzin objętych szkoleniem

................................................. ....................................................... ....................................................... ....

 

Przewodniczący
Komisji Egzaminacyjnej

Dyrektor
Krajowego Biura
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Przedstawiciel
Rady do Spraw Certyfikacji
Programów Szkoleniowych

.........................................

................................................. ............

.......................................

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA