REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 25

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 stycznia 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 85, poz. 716), zarządza się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) I Wiceprzewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego;

3) II Wiceprzewodniczący Zespołu – Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego;

4) członkowie Zespołu:

a) Główny Inspektor Sanitarny,

b) Główny Inspektor Farmaceutyczny,

c) Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia,

d) Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego,

e) Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,

f) Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej,

g) Dyrektor Departamentu Polityki Lękowej i Farmacji,

h) Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji,

i) Dyrektor Departamentu Prawnego,

j) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej,

k) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

I) Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego,

m) Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych,

n) Dyrektor Biura Kadr,

o) Dyrektor Biura Prasy i Promocji,

p) Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, nie będące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w charakterze uczestników lub ekspertów.

§ 3

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności I Wiceprzewodniczący Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i l-ego Wiceprzewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje II Wiceprzewodniczący Zespołu.

3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) powoływanie grup roboczych Zespołu;

7) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu może wyodrębnić ze składu Zespołu grupy robocze w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

Zadaniem Zespołu jest:

1) dokonywanie okresowej oceny zagrożeń na potrzeby „Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego”, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 85, poz. 716), w ramach właściwości Ministra Zdrowia;

2) opiniowanie projektu planu zarządzania kryzysowego Ministra Zdrowia;

3) opiniowanie wykazu obiektów, instalacji i urządzeń wchodzących w skład infrastruktury krytycznej w ramach właściwości Ministra Zdrowia;

4) wypracowywanie wniosków i propozycji dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom.

§ 5

Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zespołu.

§ 6

1. Miejscem posiedzeń Zespołu jest „sala kolegialna” w Ministerstwie Zdrowia.

2. Przewodniczący Zespołu może wskazać inne miejsce posiedzeń Zespołu.

§ 7

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Z przebiegu posiedzenia Zespołu jest sporządzany protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

3. Zespół może rozstrzygać poszczególne kwestie w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

§ 8

1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1, są obowiązane posiadać poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych, do klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”.

2. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 2 uczestniczące w pracach Zespołu w charakterze uczestnika lub eksperta – są obowiązane posiadać poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych wydane na zasadach szczególnych określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711).

§ 9

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia określone w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 25, z późn. zm.) są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.

§ 10

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 2 ust. 2 nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.).

§ 11

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 12

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 13

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 36).

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-04
  • Data wejścia w życie: 2010-02-19
  • Data obowiązywania: 2010-02-19
  • Dokument traci ważność: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA