| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 lutego 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 91 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 52) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w szczególności wynikające z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;”;

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:

1) Terenowy Oddział w Jastrzębiu Zdroju;

2) Terenowy Oddział w Pszowie;

3) Terenowy Oddział w Rybniku;

4) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

5) Dział Analityczno-Chemiczny;

6) Dział Biologii Molekularnej;

7) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych Przez Krew;

8) Dział Dawców i Pobierania Krwi;

9) Dział Diagnostyki Laboratoryjnej;

10) Dział Ekspedycji Krwi;

11) Dział Finansowo-Księgowy;

12) Dział Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej;

13) Dział Preparatyki Krwi;

14) Dział Zapewnienia Jakości;

15) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Obronnych;

16) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

17) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

18) Samodzielne Stanowisko Pracy Informatyka.”;

3) w § 10:

a) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych.

7. Zastępcę Dyrektora ustanawia i odwołuje Dyrektor Regionalnego Centrum.”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.”;

4) w § 12 uchyla się ust. 2;

5) w § 13:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

w z. Jakub Szulc

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »