reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 stycznia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie

§ 1.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.2)), zarządza się co następuje:

1) ppkt 3.3. otrzymuje brzmienie:

„3.3. Wykaz kont syntetycznych:

Konto Opis

130 Rachunek bieżący budżetu części 46

136 Rachunek państwowych funduszy celowych

139 Inne rachunki bankowe

140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne

200 Zobowiązania Skarbu Państwa przejęte przez Ministra Zdrowia

201 Rozrachunki z dostawcami z tytułu świadczeń wysokospecjalistycznych

202 Rozrachunki z dostawcami z tytułu zakupów inwestycyjnych ratownictwa medycznego

203 Rozrachunki z dostawcami z tytułu specjalizacji medycznych /rezydentur/

204 Rozrachunki z usługodawcami

205 Rozrachunki z dostawcami

206 Rozrachunki z dostawcami z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych

207 Rozrachunki z dostawcami z tytułu zakupu usług zdrowotnych

208 Rozrachunki z dostawcami z tytułu zakupu usług pozostałych

209 Rozrachunki z dostawcami z tytułu medycyny pracy /azbest, leczenie uzdrowiskowe/

210 Rozrachunki z dostawcami usług medycznych z tytułu medycyny pracy

211 Rozrachunki z dostawcami z tytułu zakupu pozostałych usług – wsparcie jst......3))

212 Rozrachunki z dostawcami z tytułu zakupu pozostałych usług

213 Rozrachunki z dostawcami z tytułu zakupu usług medycznych

214 Rozrachunki z dostawcami dotyczące dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom

221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

222 Rozliczenie dochodów budżetowych

223 Rozliczenie wydatków budżetowych

224 Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich

226 Długoterminowe należności budżetowe

227 Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich

240 Pozostałe rozrachunki

288 Obrona Narodowa

289 Rozrachunki z dostawcami z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne

290 Odpisy aktualizujące należności 400 Koszty rodzajowe

720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych

751 Koszty finansowe

761 Pozostałe przychody i koszty

800 Fundusz jednostki

810 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje i płatności z budżetu środków europejskich

840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

853 Fundusze celowe

860 Wynik finansowy Konta pozabilansowe

900 Zabezpieczenie wykonania umowy

980 Plan finansowy wydatków budżetowych

981 Plan finansowy niewygasających wydatków

982 Plan wydatków środków europejskich

983 Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego

984 Zaangażowanie wydatków europejskich przyszłych lat

991 Planowane dochody budżetowe

992 Planowane wydatki budżetowe

998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”;

2) po ppkt 3.3. dodaje się ppkt. 3.3.a – 3.3.c w brzmieniu:

„3.3.a. Ewidencja operacji z wykonania budżetu w układzie zadaniowym w formie: „funkcja – zadanie – podzadanie – działanie”, będzie prowadzona na wyodrębnionych kontach układu zadaniowego, poprzez wymiary kontrolingowe, tak aby wprowadzone do systemu księgowego FK dowody księgowe, były odzwierciedleniem części zadaniowej.

3.3.b. Ewidencja szczegółowa do prowadzonych kont będzie umożliwiała obok ujmowania zdarzeń gospodarczych w układzie klasyfikacji budżetowej, także ewidencję wykonania budżetu w układzie zadaniowym.

3.3.c. Każdy dokument rozliczeniowy, ujmowany w ewidencji dysponenta głównego części 46 – Zdrowie, od dnia 1 stycznia 2012 r., będzie opisywany przez poszczególne komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz Wydziały Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji wg poniższego schematu:

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Nr Działania ...................

Data ..........

podpis wraz z imienną pieczątką

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

Nr Działania .......................

Dział ....... rozdział ..... § ........

data.....................

podpis wraz z imienną pieczątką

Zatwierdzam do zapłaty przelewem

data............

podpisy wraz z imienną pieczątką”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Minister Zdrowia

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861), które w załączniku nr 3 określa wykaz kont syntetycznych w podziale na konta bilansowe i pozabilansowe, a w § 15 ust. 2 stanowi, że zakładowy plan kont powinien zapewnić ewidencję wykonania budżetu w układzie zadaniowym, zaistniała konieczność dokonania stosownych zmian w polityce rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie w zakresie:

1) wykazu kont syntetycznych w podziale na konta bilansowe i pozabilansowe;

2) 2) klasyfikacji wydatków budżetowych, tj. według funkcji państwa.

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

3) Uchwała Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” zmieniona uchwałą Nr 79/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama