| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 50, z 2007 r. Nr 5, poz. 14, z 2008 r. Nr 3, poz. 13 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 12).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

Załącznik 1. [Statut Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 czerwca 2012 r. (poz. 47)

STATUT
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, zwane dalej „Regionalnym Centrum”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział 2

Siedziba i obszar działania

§ 2

1. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Poznań.

2. Obszarem działania Regionalnego Centrum jest powiat: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, rawicki, szamotulski, śremski, średzki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski oraz miasta na prawach powiatów: Leszno, Poznań, z tym że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek może odbywać się na terenie całego kraju.

Rozdział 3

Cele i zadania

§ 3

Celem działania Regionalnego Centrum jest w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew oraz jej składniki, a także w produkty krwiopochodne i inne produkty lecznicze.

§ 4

Do zadań Regionalnego Centrum należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań określonych w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.1));

2) oddzielanie składników krwi i wytwarzanie preparatów krwiopochodnych;

3) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników;

4) wytwarzanie surowic diagnostycznych i krwinek wzorcowych ze znakiem CE;

5) dystrybucja produktów krwiopochodnych i innych produktów leczniczych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;

6) dystrybucja czynników krzepnięcia krwi i dystrybucja immunoglobuliny anty-D;

7) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;

8) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz badań diagnostycznych zlecanych przez podmioty lecznicze i inne osoby prawne i fizyczne;

9) uczestnictwo w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;

10) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;

11) organizacja szkoleń dla lekarzy medycyny i lekarzy dentystów będących na stażu oraz lekarzy i innych osób z wyższym wykształceniem w ramach specjalizacji;

12) pobieranie, przechowywanie i testowanie komórek i tkanek;

13) pozyskiwanie potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz wykonywanie innych czynności należących do ośrodka dawców szpiku wynikających z przepisów prawa.

§ 5

Regionalne Centrum wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:

1) innymi regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

2) innymi podmiotami leczniczymi;

3) instytutami badawczymi;

4) stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;

5) organizacjami społecznymi;

6) fundacjami.

Rozdział 4

Organy i struktura organizacyjna

§ 6

1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. Dyrektor Regionalnego Centrum zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych;

2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Administracyjnych.

4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 7

1. Strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum tworzą:

1) Terenowy Oddział w Gnieźnie;

2) Terenowy Oddział w Nowym Tomyślu;

3) Terenowy Oddział w Szamotułach;

4) Terenowy Oddział w Śremie;

5) Terenowy Oddział we Wrześni;

6) Terenowy Oddział w Kościanie;

7) Terenowy Oddział w Lesznie;

8) Terenowy Oddział w Chodzieży;

9) Terenowy Oddział w Czarnkowie;

10) Terenowy Oddział w Wągrowcu;

11) Terenowy Oddział w Pile;

12) Terenowy Oddział w Wolsztynie;

13) Terenowy Oddział w Poznaniu;

14) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

15) Dział Ekonomiczny;

16) Dział Ekspedycji;

17) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;

18) Dział Krwiodawców;

19) Dział Laboratoryjny;

20) Dział Marketingu;

21) Dział Pobierania;

22) Dział Preparatyki Krwi;

23) Dział Zapewnienia Jakości;

24) Sekcja Kadr;

25) Ośrodek Dawców Szpiku;

26) Samodzielne Stanowisko Pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Systemu „Bank Krwi”;

27) Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;

28) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

29) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych;

30) Samodzielne Stanowisko Pracy – Osoba Wykwalifikowana2);

31) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Jakością;

32) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów, zadania komórek organizacyjnych, oddziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi i oddziałami, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 8

1. Regionalne Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansową, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Podstawą gospodarki Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

3. Regionalne Centrum prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą w zakresie:

1) organizacji szkoleń;

2) wynajmu pomieszczeń;

3) izolowania z krwi uzyskanej podczas porodu frakcji zawierającej komórki macierzyste, ich zamrażania, złożenia w banku komórek macierzystych oraz przechowywania wraz z wykonaniem niezbędnych badań.

4. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.3)).

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.

7. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

8. Regionalne Centrum decyduje o podziale zysku.

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) oraz zgodnie z pkt 2.3 Szczegółowych Wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Nr 184, poz. 1143, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »