reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. koordynacji funkcjonowania i rozwoju standardu ISBT 128

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W celu realizacji zaleceń dyrektywy 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającej normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 8.02.2003, str. 30, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 346, z późn. zm.), dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 102 z 7.04.2004, str. 48) oraz dyrektywy 2010/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia (Dz. Urz. UE L 207 z 6.08.2010, str. 14), powołuje się Zespół Roboczy ds. koordynacji funkcjonowania i rozwoju standardu ISBT 128, zwany dalej „Zespołem”.

2. Przez standard ISBT 128 rozumie się taki sposób oznakowywania, etykietowania oraz dokumentowania krwi i jej składników, a także ludzkich komórek, tkanek i narządów, który umożliwia pełną ich identyfikację na drodze od dawcy do biorcy i odwrotnie na poziomie międzynarodowym.

3. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy prowadzenie prac związanych z prawidłowym rozwojem oraz utrzymaniem kompatybilności systemu znakowania składników krwi, komórek i tkanek oraz narządów, zgodnych ze standardem ISBT 128, a w szczególności:

1) przyjmowanie i opiniowanie zgłoszeń o zarejestrowanie nowych składników krwi, komórek, tkanek i narządów i wprowadzanie zmian w standardzie ISBT 128;

2) przekazywanie do International Council for Commonality in Blood Banking Automation – organu nadzorującego standard ISBT 128 w skali międzynarodowej, zwanego dalej „ICCBBA”, zgłoszeń o zarejestrowanie nowych składników krwi, komórek, tkanek i narządów;

3) wydawanie opinii na temat stosowania standardu ISBT 128 w krwiodawstwie i krwiolecznictwie oraz medycynie transplantacyjnej;

4) aktualizacja krajowych słowników zgodnych ze standardem ISBT 128, takich jak krajowy słownik krwi i jej składników, krajowy słownik komórek, krajowy słownik tkanek i krajowy słownik narządów;

5) udostępnianie krajowych słowników, o których mowa w pkt 4, jednostkom publicznej służbie krwi, bankom tkanek i komórek oraz ośrodkom pobierającym i przeszczepiającym komórki, tkanki i narządy;

6) monitorowanie zmian wprowadzanych przez ICCBBA w zakresie standardu ISBT 128;

7) współpraca z ICCBBA;

8) współpraca z jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, bankami tkanek i komórek oraz ośrodkami pobierającymi i przeszczepiającymi komórki, tkanki i narządy;

9) utworzenie, w ramach Zespołu, wewnętrznych sekcji zajmujących się problematyką oznakowania krwi i jej składników, komórek, tkanek oraz narządów;

10) prowadzenie raz w roku sprawozdawczości z zadań Zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem efektów, rezultatów i rozwiązań podjętych przez Zespół oraz przedkładanie powyższego sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

1) Narodowego Centrum Krwi – 1 przedstawiciel;

2) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii – 2 przedstawicieli;

3) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek – 2 przedstawicieli;

4) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant” – 1 przedstawiciel;

5) Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – 4 przedstawicieli.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w charakterze doradców lub ekspertów.

§ 4.

1. Kadencja Zespołu trwa 5 lat.

2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród przedstawicieli podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Zespołu w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek choroby, trwającej co najmniej sześć miesięcy;

3) złożenia wniosku o jego odwołanie przez podmiot, którego osoba ta jest przedstawicielem.

4. W razie śmierci albo odwołania członka Zespołu przed upływem kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia z inicjatywy własnej albo podmiotu, którego przedstawicielem był odwołany lub zmarły członek Zespołu, powołuje nowego członka Zespołu na okres do końca tej kadencji.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, wybierany spośród Członków Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) powoływanie grup roboczych;

7) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu, wybierany spośród Członków Zespołu.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Z posiedzenia Zespołu osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu sporządza protokół. Protokół podpisuje osoba sporządzająca protokół oraz Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

3. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów na posiedzeniu lub, gdy uzasadniają to okoliczności, w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk Zespołu za pośrednictwem poczty elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że w ciągu roku kalendarzowego musi się odbyć przynajmniej jedno posiedzenie. W przypadku niemożności uzgodnienia stanowisk, o stanowisku Zespołu decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. poz. 167).

§ 8.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Narodowe Centrum Krwi.

2. Wydatki związane z działalnością zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85143 – Publiczna służba krwi.

§ 9.

Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania stosowania standardu ISBT 128.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Röben

Jeden z czołowych producentów ceramiki budowlanej, w tym dachówek, cegieł i płytek klinkierowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama