reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego i karty specjalisty medycznego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego i karty specjalisty medycznego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Janusz Kaszuba – Naczelnik Wydziału ds. Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

2) dwóch Zastępców Przewodniczącego Zespołu:

a) Marek Ujejski – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,

b) Marcin Kędzierski – Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

4) trzech przedstawicieli Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;

5) dwóch przedstawicieli Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

6) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia;

7) przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia:

a) Izabela Trojanowska – Dyrektor Departamentu Spraw Świadczeniobiorców,

b) Tomasz Flak – Starszy Specjalista w Departamencie Informatyki,

c) Jacek Biernacki – Główny Specjalista w Departamencie Informatyki,

d) przedstawiciel Biura Prawnego;

8) przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;

9) trzech przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

10) przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 7–10, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

1. Zespół kontynuuje prace Zespołu do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego, powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 85 oraz z 2013 r. poz. 20).

2. Do zadań Zespołu należy:

1) przygotowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalności elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (eKUZ) i karty specjalisty medycznego (KSM) oraz infrastruktury Narodowego Funduszu Zdrowia (Infrastruktura Klucza Publicznego) i świadczeniodawców – bezpieczne czytniki umożliwiające złożenie podpisu elektronicznego za pomocą eKUZ i KSM;

2) określenie działań i warunków niezbędnych do wydania i dystrybucji eKUZ i KSM;

3) przygotowanie propozycji zmian do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, niezbędnych dla realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) przygotowanie przepisów do projektu rozporządzenia Rady Ministrów wydawanego na podstawie art. 49 ust. 9 ustawy o świadczeniach;

5) przygotowanie przepisów do projektów innych aktów wykonawczych do ustawy o świadczeniach, w przypadku gdy propozycje zmian, o których mowa w pkt 3, wprowadzą upoważnienia do określenia warunków niezbędnych dla funkcjonowania eKUZ i KSM.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia lub centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

3. Posiedzenia Zespołu są jawne.

§ 6.

Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz akceptacji wyników jego prac przez ministra właściwego do spraw zdrowia, nie później niż z dniem 31 grudnia 2015 r.

§ 7.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

2. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 3, nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu ani zwrotu kosztów podróży na terenie kraju.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 123, 476, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24 i 295.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama