| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opracowania nowych zasad alokacji narządów przeznaczonych do przeszczepiania

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Zespół roboczy do spraw opracowania nowych zasad alokacji narządów przeznaczonych do przeszczepiania, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – prof. dr hab. Lech Cierpka;

3) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dr n. med. Paweł Chudoba;

2) członkowie Zespołu:

a) prof. dr. hab. n. med. Roman Danielewicz,

b) lek. med. Adam Mały,

c) dr n. med. Krzysztof Pabisiak,

d) dr hab. n. med. Maciej Głyda,

e) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne, niż określone w ust. 1, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, jednak nie więcej niż cztery osoby podczas jednego posiedzenia Zespołu.

§ 3.

 1. Do zadań Zespołu należy:

1) analiza dotychczasowego systemu alokacji narządów przeznaczonych do przeszczepiania;

2) opracowanie nowego systemu alokacji narządów przeznaczonych do przeszczepiania;

3) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r., nowych zasad alokacji narządów przeznaczonych do przeszczepiania.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy, w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) powoływanie grup roboczych;

7) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu oraz Zastępcy Przewodniczącego Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.

§ 4.

 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Z posiedzenia Zespołu członek zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu sporządza protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz osoba sporządzająca protokół, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu Zastępca Przewodniczącego Zespołu, natomiast w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 3.

3. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk na posiedzeniu albo gdy uzasadniają to okoliczności, w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk Zespołu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. W przypadku niemożności uzgodnienia stanowisk, rozstrzygnięcia są podejmowane w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu albo członka Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 5.

 Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przekazania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opracowanych przez Zespół nowych zasad alokacji narządów przeznaczonych do przeszczepiania.

§ 6.

 1. Z tytułu uczestnictwa w pracach zespołu członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

§ 7.

 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

2. Wydatki związane z działalnością zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

§ 8

. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »