reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1046) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i przedstawienie tego projektu do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 31 marca 2016 r.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego – Główny Inspektor Sanitarny;

3) Sekretarz – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

4) czterech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia;

5) pięciu przedstawicieli Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

6) po trzech przedstawicieli:

a) Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

b) Ministerstwa Gospodarki,

c) Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,

d) Ministerstwa Obrony Narodowej,

e) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

f) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

g) Ministerstwa Środowiska,

h) Ministerstwa Spraw Zagranicznych

– wyznaczonych do pracy w Zespole przez właściwego ministra, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele organów, instytucji lub organizacji właściwych w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu, zaproszeni przez Przewodniczącego.

3. Członek Zespołu, w razie braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu, wyznacza osobę zastępującą, prezentującą jego stanowisko. O wyznaczeniu tej osoby członek Zespołu informuje Przewodniczącego.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zespołu oraz kieruje jego pracami;

2) planuje i koordynuje pracę Zespołu;

3) zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu;

4) informuje ministra właściwego do spraw zdrowia o postępach prac Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 4.

W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 3, Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu, osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu lub wyznaczonych przez członków Zespołu pracowników podmiotów, których są przedstawicielami, właściwych ze względu na rodzaj zadania.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach, które odbywają się w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

2. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. W uzasadnionych przypadkach Zespół może podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. O terminie posiedzenia Zespołu powiadamia się za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

5. Materiały związane z pracami Zespołu są przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 6.

1. Sekretarz sporządza protokół z posiedzenia Zespołu w terminie do 7 dni od dnia posiedzenia.

2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3, poczynione ustalenia są włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Zespołu.

3. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

4. Podpisany protokół jest przekazywany za pośrednictwem poczty elektronicznej do członków Zespołu.

§ 7.

Komórki organizacyjne urzędów obsługujących ministra właściwego do spraw zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego są obowiązane do współdziałania z Zespołem.

§ 8.

1. Za udział w pracach Zespołu jego członkom oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85132 – Inspekcja Sanitarna.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

§ 10.

Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przyjęcia projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych przez Radę Ministrów.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Marian Zembala

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama