reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 lutego 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwinięcia metodyki translacji map potrzeb zdrowotnych na plany inwestycyjne w regionach

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw rozwinięcia metodyki translacji map potrzeb zdrowotnych na plany inwestycyjne w regionach, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Pan Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego – Pan Jan Olmiński, pracownik Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) Pan Rafał Niżankowski,

b) Pan Jacek Siwiec,

c) Pan Norbert Wilk,

d) Pan Wojciech Wysoczański,

e) Pan Grzegorz Zagórny.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, niebędący członkami Zespołu eksperci zewnętrzni, zaproszeni przez Przewodniczącego.

3. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, przed powołaniem w jego skład, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Zespół powołuje się w celu rozwinięcia metodyki translacji map potrzeb zdrowotnych, o których mowa w art. 95a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.2)), na plany inwestycyjne w regionach.

2. Zespół zakończy swoją działalność po zrealizowaniu zadania, o którym mowa w ust. 1, oraz przedstawieniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wyników pracy Zespołu w formie raportu zatwierdzonego przez Przewodniczącego, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

§ 4.

1. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 2, są obowiązane do zachowania poufności informacji związanych z działalnością Zespołu.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, składają ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, przed pierwszym posiedzeniem Zespołu, oświadczenie w przedmiocie zachowania poufności informacji związanych z działalnością Zespołu.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) planowanie, inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu;

3) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;

4) bieżące prowadzenie posiedzeń Zespołu i czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;

7) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wyników pracy Zespołu w sposób określony w § 3 ust. 2.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Zespołu lub zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających mu osobiste wykonywanie funkcji, zadania Przewodniczącego wynikające z zarządzenia, wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, albo w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.

2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Zespół może powoływać podzespoły w celu opracowania poszczególnych zagadnień.

4. Zespół wykonuje swoje zadania bez wsparcia analitycznego i informatycznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

1. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu w wysokości 4.000,00 złotych miesięcznie.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszty podróży służbowych i noclegów zamiejscowych członków Zespołu, które są związane z działalnością Zespołu.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu, są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący zwołuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 11.

Zarządzenie traci moc z dniem 30 czerwca 2016 r.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama