reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 marca 2017 r.

zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 53, z 2014 r. poz. 21 oraz z 2015 r. poz. 60) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

Załącznik 1. [STATUT REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WARSZAWIE]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 marca 2017 r.

STATUT REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WARSZAWIE

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, zwane dalej „Regionalnym Centrum”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział 2.

Siedziba i obszar działania

§ 2. 1. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Obszarem działania Regionalnego Centrum jest powiat: ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodzki, legionowski, łosicki, makowski, mławski, nowodworski, sochaczewski, sokołowski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński i żyrardowski oraz miasta na prawach powiatu: Ostrołęka, Płock, Siedlce i m.st. Warszawa, z tym że dystrybucja tkanek i komórek może odbywać się na terenie całego kraju.

3. Dystrybucja krwi i jej składników odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823).

Rozdział 3.

Cele i zadania

§ 3. Celem działania Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników i preparatyki oraz wydawanie krwi i jej składników podmiotom leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne produkty lecznicze.

§ 4. Do zadań Regionalnego Centrum należy:

1) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;

2) wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;

4) współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;

5) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w szczególności w dziedzinie krwiodawstwa lub krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;

6) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;

7) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;

8) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach;

9) wykonywanie innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5. Regionalne Centrum wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:

1) innymi jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;

2) innymi podmiotami leczniczymi;

3) instytutami badawczymi;

4) stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;

5) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;

6) fundacjami.

Rozdział 4.

Organy i struktura organizacyjna

§ 6. 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. Dyrektor Regionalnego Centrum zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych;

2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Administracyjno-Technicznych.

4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Administracyjno-Technicznych, Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych a w razie ich nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 7. 1. Strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum tworzą:

1) Terenowy Oddział w Ciechanowie;

2) Terenowy Oddział w Garwolinie;

3) Terenowy Oddział w Mławie;

4) Terenowy Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim;

5) Terenowy Oddział w Ostrołęce;

6) Terenowy Oddział w Płocku;

7) Terenowy Oddział w Siedlcach;

8) Terenowy Oddział w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus;

9) Terenowy Oddział w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie;

10) Terenowy Oddział w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;

11) Dział Administracji i Zamówień Publicznych;

12) Dział Dawców i Pobierania;

13) Dział Ekspedycji;

14) Dział Finansowo-Księgowy;

15) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;

16) Dział Laboratoryjny;

17) Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń;

18) Dział Preparatyki;

19) Dział Zapewnienia Jakości;

20) Sekcja Audytu Wewnętrznego;

21) Sekcja Informatyczna;

22) Sekcja Służb Pracowniczych;

23) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

24) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych;

25) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów, zadania komórek organizacyjnych, oddziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi i oddziałami, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5.

Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Regionalne Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansową w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Podstawą gospodarki Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

3. Regionalne Centrum prowadzi wydzieloną działalność w zakresie:

1) wynajmu powierzchni pod działalność komercyjną;

2) wykonywania badań biochemicznych;

3) wykonywania badań wirusologicznych;

4) wykonywania badań określających grupę krwi, w tym wydawanie KREWKART;

5) wykonywania badań wizowych dla osób ubiegających się o wstęp na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

4. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245).

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.

7. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

8. Regionalne Centrum decyduje o podziale zysku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama