| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu nadzoru nad spełnianiem standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu nadzoru nad spełnianiem standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Zbigniew Niewójt - p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

2) pozostali członkowie:

a) Maciej Szmitkowski - konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej,

b) Waleria Hryniewicz - konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej,

c) Barbara Przybył-Hac - przedstawiciel Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

d) Elżbieta Stefaniuk - przedstawiciel Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

e) Elżbieta Puacz - przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,

f) Bogdan Solnica - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,

g) Marta Perycz - przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,

h) Paulina Sosin-Ziarkiewicz - przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,

i) Małgorzata Piasecka - przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,

j) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,

k) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,

l) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,

m) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,

n) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.

2. Przewodniczący wyznacza Zastępcę Przewodniczącego spośród członków Zespołu.

3. Przed powołaniem w skład Zespołu, członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e-f, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

4. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.

5. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 4, są obowiązani do zachowania poufności informacji związanych z działalnością Zespołu.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie dokumentu, zawierającego koncepcję zmian w zakresie systemu nadzoru nad spełnianiem standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych, w tym propozycje rozwiązań legislacyjnych.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) powoływanie grup roboczych;

6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu.

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Uchwały podpisuje Przewodniczący.

§ 6.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.

2. Z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu jego członkom oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 4, nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

4. Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym koszty podróży, o których mowa w ust. 3, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący zwołuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 8.

Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadania, o którym mowa w § 3, nie później jednak niż z dniem 30 kwietnia 2018 r.

§ 9.

Zarządzenie traci moc z dniem 1 maja 2018 r.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »