| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu nadzoru nad spełnianiem standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu nadzoru nad spełnianiem standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Zbigniew Niewójt - p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

2) pozostali członkowie:

a) Maciej Szmitkowski - konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej,

b) Waleria Hryniewicz - konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej,

c) Barbara Przybył-Hac - przedstawiciel Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

d) Elżbieta Stefaniuk - przedstawiciel Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

e) Elżbieta Puacz - przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,

f) Bogdan Solnica - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,

g) Marta Perycz - przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,

h) Paulina Sosin-Ziarkiewicz - przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,

i) Małgorzata Piasecka - przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,

j) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,

k) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,

l) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,

m) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,

n) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.

2. Przewodniczący wyznacza Zastępcę Przewodniczącego spośród członków Zespołu.

3. Przed powołaniem w skład Zespołu, członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e-f, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

4. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.

5. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 4, są obowiązani do zachowania poufności informacji związanych z działalnością Zespołu.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie dokumentu, zawierającego koncepcję zmian w zakresie systemu nadzoru nad spełnianiem standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych, w tym propozycje rozwiązań legislacyjnych.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) powoływanie grup roboczych;

6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu.

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Uchwały podpisuje Przewodniczący.

§ 6.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.

2. Z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu jego członkom oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 4, nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

4. Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym koszty podróży, o których mowa w ust. 3, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący zwołuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 8.

Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadania, o którym mowa w § 3, nie później jednak niż z dniem 30 kwietnia 2018 r.

§ 9.

Zarządzenie traci moc z dniem 1 maja 2018 r.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »