| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371 oraz z 2018 r. poz. 1375) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 45, z 2014 r. poz. 11, z 2016 r. poz. 29 oraz z 2017 r. poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Regionalne Centrum może używać skróconej nazwy "RCKiK w Łodzi".";

2) w § 7 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Dział Ekspedycji;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Dział Farmacji Szpitalnej;",

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Dział Dawców i Pobierania;",

d) uchyla się pkt 10, 15 i 16.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2018 r.

MINISTER ZDROWIA

Łukasz Szumowski

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 1128, 1375, 1532, 1629, 1669 i 1693.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »