reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2)) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 56, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w § 3:

- po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. Główny Księgowy może również pełnić funkcję Zastępcy Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych lub Zastępcy Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia.",

- uchyla się ust. 4-6 i 8-11,

b) uchyla się § 3a,

c) w § 4 ust. 1:

- uchyla się pkt 12,

- po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) Wydział Kluczowych Projektów (WKP).",

d) w § 6 uchyla się ust. 3 i 4;

2) w załączniku nr 2:

a) w § 2:

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor może powoływać rady i zespoły, niezbędne do realizacji zadań Centrum, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.",

- w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Wydział Informacji i Promocji;",

b) w § 3:

- w ust. 2 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) Wydziału Kluczowych Projektów;",

- dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku zastępowania Dyrektora przez Zastępcę Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia, pełniącego równocześnie funkcję Głównego Księgowego, obowiązki Głównego Księgowego pełni Zastępca Głównego Księgowego.",

c) w § 12 uchyla się pkt 20;

d) w § 17:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do zadań Wydziału Informacji i Promocji należy:",

- uchyla się pkt 2,

e) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. Do zadań Wydziału Kluczowych Projektów należy:

1) prowadzenie projektów biznesowych i technologicznych związanych z budową, wdrażaniem i rozwojem kluczowych systemów ochrony zdrowia;

2) współpraca z Wydziałem Rozwoju Systemów Teleinformatycznych w zakresie związanym z:

- wyborem rozwiązań technologicznych stosowanych w tworzonych systemach teleinformatycznych,

- projektowaniem architektury rozwiązania,

- wykonywaniem analiz technicznych związanych z tworzeniem systemów teleinformatycznych;

3) przygotowanie we współpracy z Wydziałem Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych koncepcji utrzymania wdrażanych systemów teleinformatycznych;

4) zarządzanie procesem uruchamiania produkcyjnego odbieranych systemów teleinformatycznych oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi lub samodzielnymi stanowiskami pracy przy przygotowaniu niezbędnych wymagań eksploatacyjnych i operacyjnych;

5) tworzenie i aktualizacja procedur, instrukcji oraz dokumentacji na potrzeby wydziału;

6) monitorowanie, we współpracy z Wydziałem Obsługi Prawnej oraz Wydziałem Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, zmian w zakresie podległych systemów a przepisami prawa z uwzględnieniem zależności pomiędzy pozostałymi systemami teleinformatycznymi związanymi z działalnością Centrum;

7) opracowywanie planów i harmonogramów wprowadzania zmian w systemach teleinformatycznych;

8) współpraca z Wydziałem Wsparcia Realizacji Projektów i Usług w zakresie przygotowywania dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

9) współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji w tworzonych rozwiązaniach informatycznych;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia.",

f) w § 22 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) współpraca z Wydziałem Informacji i Promocji w zakresie prowadzonych działań promocyjno-informacyjnych;",

g) w § 23 uchyla się pkt 13.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Łukasz Szumowski

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2012 r. poz. 95, z 2016 r. poz. 24 i 80 oraz z 2018 r. poz. 21, 31, 47 i 57.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama