Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 69

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 44, z 2014 r. poz. 7, z 2017 r. poz. 27 oraz z 2018 r. poz. 73) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Administracyjnych;",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Administracyjnych. W razie nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Administracyjnych, Dyrektora zastępuje Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych. W razie nieobecności Dyrektora i jego zastępców, Dyrektora zastępuje pracownik przez niego wyznaczony.";

2) w § 7 w ust. 1 uchyla się pkt 33;

3) w § 8 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez firmę audytorską w sytuacji, gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. Wyboru firmy audytorskiej dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Adam Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-01
  • Data wejścia w życie: 2022-07-02
  • Data obowiązywania: 2022-07-02

Dzienniki Urzędowe