reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego za 2000 r.

Zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998r. Nr 160, poz. 1063, z 2000r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) ogłasza się zatwierdzone uchwałą nr 53/2001 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego obejmujące:

1) bilans Narodowego Banku Polskiego za 2000 r.

2) rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2000 r.,

stanowiące załączniki nr 1 i 2 do obwieszczenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1. [BILANS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGOna dzień 31 grudnia 2000 r.]

Załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 28 czerwca 2001 r. (poz. 21)

BILANS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

na dzień 31 grudnia 2000 r.

 

w tys. zł

AKTYWA OGÓŁEM

143 079 930,7

l. Aktywa podstawowe

140 990 794,6

1. Złoto i należności w złocie odpowiadające międzynarodowym standardom czystości

3 734 977,2

2. Pieniądze w walutach obcych i należności w walutach obcych od instytucji zagranicznych

116 422 251,1

3. Należności w walutach obcych od instytucji krajowych

376 247,5

4. Kredyty w walucie polskiej udzielone bankom krajowym

6 503 134,3

5. Inne należności w walucie polskiej od banków krajowych

0,0

6. Krajowe dłużne papiery wartościowe

13 954 184,5

II. Pozostałe aktywa

2 089 136,1

1. Środki trwałe i środki trwałe w budowie

699 753,4

2. Wartości niematerialne i prawne

14 826,3

3. Finansowy majątek trwały

245 359,0

4. Rozliczenia międzyokresowe czynne

3 457,4

5. Różnice z wyceny

268 983,0

6. Należności różne i zapasy

856 757,0

 

 

 

w tys. zł

PASYWA OGÓŁEM

143 079 930,7

l. Pieniądz gotówkowy w obiegu

38 564 111,8

II. Dłużne papiery wartościowe NBP w obiegu

33 738 053,4

III. Zobowiązania w walucie polskiej z wyjątkiem wymienionych w pozycji l i II

22 940 307,1

1. Zobowiązania wobec banków krajowych

11 039 596,9

2. Zobowiązania wobec krajowego sektora rządowego

4 257 084,7

3. Zobowiązania wobec innych instytucji krajowych

1 193 805,2

4. Zobowiązania wobec instytucji zagranicznych

6 449 820,3

IV. Zobowiązania w walutach obcych, z wyjątkiem wymienionych w pozycji II

6 437 340,5

1. Zobowiązania wobec instytucji krajowych

4 378 047,0

2. Zobowiązania wobec instytucji zagranicznych

2 059 293,5

V. Inne pasywa

6 704 246,6

1. Rozliczenia międzyokresowe

4 351 479,1

2. Fundusze specjalne

11 756,3

3. Zobowiązania różne

64 273,4

4. Różnice z wyceny

2 276 737,8

VI. Rezerwy

28 089 677,6

1. Rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych

28 089 677,6

2. Rezerwy celowe

0,0

VII. Fundusze podstawowe

1 594 170,0

1. Fundusz statutowy

400 000,0

2. Fundusz rezerwowy

1 194 170,0

VIII. Zysk

5 012 023,7

 

Główny księgowy Narodowego Banku Polskiego: E. Popowska

Zarząd Narodowego Banku Polskiego:
L. Balcerowicz J. Stopyra R. Kokoszczyński
A. Jakubiak K. Majczuk E. Popowska
T. Pasikowski W. Szostak

 

Załącznik 2. [RACHUNEK ZYSKÓW l STRATna dzień 31 grudnia 2000r.]

Załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 28 czerwca 2001 r. (poz. 21)

RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT

na dzień 31 grudnia 2000r.

Treść

Kwota

w tys. zł

l.

Przychody z tytułu odsetek, dyskonta i premii

10 092 038,9

II.

Koszty z tytułu odsetek, dyskonta i premii

6 060 363,1

III.

Wynik z tytułu odsetek, dyskonta i premii (l –II)

4031 675,8

IV.

Wynik z tytułu operacji finansowych

–966 902,9

V.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych

402 984,0

VI.

Wynik z tytułu różnic kursowych

1 556 495,7

VII.

Przychody z tytułu prowizji i opłat

16 252,3

VIII.

Koszty z tytułu prowizji i opłat

18 169,3

IX.

Wynik z tytułu prowizji i opłat (VII–VIII)

–1 917,0

X.

Przychody z finansowego majątku trwałego

14 761,9

A. WYNIK DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ (III+/–IV+/–V+/-VI+IX+X)

5 037 097,5

XI.

Pozostałe przychody operacyjne

1 002 522,2

XII.

Pozostałe koszty operacyjne

175 316,6

XIII.

Koszty amortyzacji

90 455,2

XIV.

Koszty działania NBP

761 824,2

1.

Wynagrodzenia z narzutami

359 412,0

2.

Koszty administracyjne

183 064,0

3.

Koszty zakupu krajowych znaków pieniężnych

219 348,2

XV.

Różnica wartości rezerw

0,0

1.

Przychody z rozwiązania rezerw

0,0

2.

Koszty utworzenia rezerw

0,0

B. WYNIK DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (A+XI–XII–XIII–XIV+XV )

5 012 023,7

XVI.

Zyski nadzwyczajne

0,0

XVII.

Straty nadzwyczajne

0,0

C. WYNIK OPERACJI NADZWYCZAJNYCH (XVI–XVII)

0,0

D. WYNIK FINANSOWY ( B+C )

5 012 023,7

E. PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO

0,0

1.

Odpisy na fundusze własne

0,0

 

Główny księgowy Narodowego Banku Polskiego: E. Popowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama