reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 50/2001

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 14 września 2001 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 15/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 10, poz. 15, z 2000 r. Nr 4, poz.7 oraz z 2001 r. Nr 2, poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust.1:

a) w pkt 1 wyrazy „w załącznikach nr 5 i 15” zastępuje się wyrazami „w załączniku nr 5”,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) każdego roboczego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 15 do uchwały.”;

2) w § 4 w zdaniu wstępnym wyrazy „1 – 14” zastępuje się wyrazami „1 – 12”;

3) w § 5 wyrazy „1 – 18” zastępuje się wyrazami „1 – 12 i 15 –18”;

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Banki wymienione w pkt 1, 3, 4, 6 – 14, 16–18, 32 i 33 załącznika nr 1 do uchwały przekazują dane o stanach na koniec każdego roboczego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 17 do uchwały.”;

5) w § 10 wyrazy „9 –11 i 14 –16” zastępuje się wyrazami „9 – 11 i 14 – 17”;

6) w § 11:

a) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „w załączniku nr 9” zastępuje się wyrazami „w załącznikach nr 9 i 16”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Banki wskazane w § 7a przekazują do Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej dane określone w załączniku nr 17 do uchwały, w terminie do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13.1. Dane, w zakresie określonym w:

1) załączniku nr 2 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub optycznym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej,

2) załącznikach nr 3 i 4 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej,

3) załącznikach nr 6 – 10, 12, 13, 14, 16 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

4) załączniku nr 5 do uchwały, wzory:

a) PD001, PD002, PD003 należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą,

b) PD000 należy przekazywać w formie papierowej,

5) załączniku nr 11 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej bądź na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

6) załączniku nr 15 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako zestawienia obejmujące wszystkie robocze dni miesiąca, które przypadają na okresy ustalone w § 11 ust. 10,

7) załączniku nr 17 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako zestawienia obejmujące wszystkie robocze dni miesiąca, które przypadają na okresy ustalone w § 11 ust. 6a.

2. Przekazywanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankiem przekazującym dane.”;

8) w § 14 w ust. 1 a wyrazy „nr 6 – 10,12 i 16” zastępuje się wyrazami „nr 2 i 5 –17”;

9) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

11) dodaje się załącznik nr 17 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2001 r.

Przewodniczący

Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz

Załącznik 1. [LISTA BANKÓWprzekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w załącznikach nr 8, 9,10, 11, 14, 16 i 17 do uchwały]

Załącznik nr 1 do uchwały nr 50/2001 Zarządu NBP
z dnia 14 września 2001 r. (poz. 31)

LISTA BANKÓW
przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w załącznikach nr 8, 9,10, 11, 14, 16 i 17 do uchwały

1. Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Polski SA

2. Bank Gospodarki Żywnościowej SA

3. BIG Bank GDAŃSKI SA

4. Bank Śląski SA

5. BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA

6. Powszechny Bank Kredytowy SA

7. BANK ZACHODNI WBK SA

8. Kredyt Bank SA

9. Bank Polska Kasa Opieki SA

10. Bank Handlowy w Warszawie SA

11. BRE Bank SA

12. Raiffeisen Bank Polska S.A.

13. Westdeutsche Landesbank Polska SA

14.ABNAMROBANK(POLSKA) SA

15. Bank Ochrony Środowiska SA

16. ING Bank N.V.- Oddział w Warszawie

17. SOCIETE GENERALE - SUCCURSALE de VARSOVIE

18. Deutsche Bank Polska SA

19. Bank Rozwoju Cukrownictwa SA

20. Wschodni Bank Cukrownictwa SA

21. Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” SA

22. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA

23. Bank Unii Gospodarczej SA

24. GOSPODARCZY BANK POŁUDNIOWO-ZACHODNI SA

25. Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny SA

26. Lubelski Bank Regionalny SA

27. Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny SA

28. Małopolski Bank Regionalny SA

29. Mazowiecki Bank Regionalny SA

30. Dolnośląski Bank Regionalny SA

31. Rzeszowski Bank Regionalny SA

32. Bank of America (Polska) SA

33. BNP Paribas Bank Polska SA


Załącznik 2.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 50/2001 Zarządu NBP
z dnia 14 września 2000 r. (poz. 31)

infoRgrafika


Załącznik 3.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 50/2001 Zarządu NBP
z dnia 14 września 2000 r. (poz. 31)

DPPK1. FORWARD WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Dotyczy forwardów walutowych złoty - waluta obca

Nazwa banku:..............

Stan na dzień ........ 0,00 min jednostek walut narodowych

Pozycja „Inne waluty” w tys. PLN

Numer rozliczeniowy:,

 

Waluty obce zakupione na termin

Waluta obca

USD

EUR

CHF

GBP

Inne waluty

A1

B1

C1

D1

E1

 

Stan ogółem według terminu

pierwotnego

 

 

 

 

 

A1

 

 

 

 

 

B1

w tym: do 1T włącznie

 

 

 

 

 

B2

powyżej 1T do 1M włącznie

 

 

 

 

 

B3

powyżej 1M do 3M włącznie

 

 

 

 

 

B4

powyżej 3M do 6M włącznie

 

 

 

 

 

B5

powyżej 6M do 12M włącznie

 

 

 

 

 

B6

powyżej 12 M

 

 

 

 

 

C1

Transakcje zawarte w danym dniu

 

 

 

 

 

D1

w tym: do 1T włącznie

 

 

 

 

 

D2

powyżej 1T do 1M włącznie

 

 

 

 

 

D3

powyżej 1M do 3M włącznie

 

 

 

 

 

D4

powyżej 3M do 6M włącznie

 

 

 

 

 

D5

powyżej 6M do 12M włącznie

 

 

 

 

 

D6

powyżej 12 M

 

 

 

 

 

Waluty obce sprzedane na termin

Waluta obca

USD

EUR

CHF

GBP

Inne waluty

A1

B1

C1

D1

E1

F1

Stan ogółem według terminu

 

 

 

 

 

pierwotnego

 

 

 

 

 

G1

w tym: do 1T włącznie

 

 

 

 

 

G2

powyżej 1Tdo 1M włącznie

 

 

 

 

 

G3

powyżej 1M do 3M włącznie

 

 

 

 

 

G4

powyżej 3M do 6M włącznie

 

 

 

 

 

G5

powyżej 6M do 12M włącznie

 

 

 

 

 

G6

powyżej 12M

 

 

 

 

 

H1

Transakcje zawarte w danym dniu

 

 

 

 

 

I1

w tym: do 1T włącznie

 

 

 

 

 

I2

powyżej 1Tdo 1M włącznie

 

 

 

 

 

I3

powyżej 1M do 3M włącznie

 

 

 

 

 

I4

powyżej 3M do 6M włącznie

 

 

 

 

 

I5

powyżej 6M do 12M włącznie

 

 

 

 

 

I6

powyżej 12M

 

 

 

 

 

 

Sporządził (imię i nazwisko): ..................................................... .

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli:.........................................

Data sporządzenia: .............................

DPPK2. SWAP WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Dotyczy swapów walutowych zloty -waluta obca

Nazwa banku: ............................

Dotyczy swapów, w których walutą bazową jest waluta obca

Dane na dzień .... 0,00 min jednostek walut narodowych

 Pozycja „Inne waluty” w tys. PLN

Numer rozliczeniowy:..............

 

Waluty obce zakupione na termin

Waluta obca

USD

EUR

CHF

GBP

Inne waluty

A1

B1

C1

D1

E1

 

Stan ogółem według terminu

 

 

 

 

 

A1

pierwotnego

 

 

 

 

 

B1

w tym: do 1D włącznie

 

 

 

 

 

B2

powyżej 1D do 1T włącznie

 

 

 

 

 

B3

powyżej 1Tdo1M włącznie

 

 

 

 

 

B4

powyżej 1M do 3M włącznie

 

 

 

 

 

B5

powyżej 3M do 6M włącznie

 

 

 

 

 

B6

powyżej 6M do 12M włącznie

 

 

 

 

 

B7

powyżej 12M

 

 

 

 

 

C1

Transakcje zawarte w danym dniu

 

 

 

 

 

D1

w tym: do 1D włącznie

 

 

 

 

 

D2

powyżej 1D do 1T włącznie

 

 

 

 

 

D3

powyżej 1Tdo 1M włącznie

 

 

 

 

 

D4

powyżej 1M do 3M włącznie

 

 

 

 

 

D5

powyżej 3M do 6M włącznie

 

 

 

 

 

D6

powyżej 6M do 12M włącznie

 

 

 

 

 

D7

powyżej 12M

 

 

 

 

 

Waluty obce sprzedane na termin

Waluta obca

USD

EUR

CHF

GBP

Inne waluty

A1

B1

C1

D1

E1

F1

Stan ogółem według terminu

 

 

 

 

 

 

pierwotnego

 

 

 

 

 

G1

w tym: do 1D włącznie

 

 

 

 

 

G2

powyżej 1D do 1T włącznie

 

 

 

 

 

G3

powyżej 1Tdo 1M włącznie

 

 

 

 

 

G4

powyżej 1M do 3M włącznie

 

 

 

 

 

G5

powyżej 3M do 6M włącznie

 

 

 

 

 

G6

powyżej 6M do 12M włącznie

 

 

 

 

 

G7

powyżej 12M

 

 

 

 

 

H1

Transakcje zawarte w danym dniu

 

 

 

 

 

I1

w tym: do 1D włącznie

 

 

 

 

 

I2

powyżej 1D do 1T włącznie

 

 

 

 

 

I3

powyżej 1Tdo 1M włącznie

 

 

 

 

 

I4

powyżej 1M do 3M włącznie

 

 

 

 

 

I5

powyżej 3M do 6M włącznie

 

 

 

 

 

I6

powyżej 6M do 12M włącznie

 

 

 

 

 

I7

powyżej 12M

 

 

 

 

 

 

Sporządził (imię i nazwisko): ..................................................... .

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli:.,

Data sporządzenia:.............................

DPPK3. SWAP WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Dotyczy swapów walutowych złoty - waluta obca.

Nazwa banku: ....................................

Numer rozliczeniowy:..............

Dotyczy swapów w których walutą bazową jest PLN Stan na dzień .... tys. PLN

 

Waluty obce zakupione na termin

Waluta obca

USD

EUR

CHF

GBP

Inne waluty

A1

B1

C1

D1

E1

 

Stan ogółem według terminu

 

 

 

 

 

A1

pierwotnego

 

 

 

 

 

B1

w tym: do 10 włącznie

 

 

 

 

 

B2

powyżej 1D do 1T włącznie

 

 

 

 

 

B3

powyżej 1Tdo1M włącznie

 

 

 

 

 

B4

powyżej 1M do 3M włącznie

 

 

 

 

 

B5

powyżej 3M do 6M włącznie

 

 

 

 

 

B6

powyżej 6M do 12M włącznie

 

 

 

 

 

B7

powyżej 12M

 

 

 

 

 

C1

Transakcje zawarte w danym

 

 

 

 

 

dniu

 

 

 

 

 

D1

w tym: do 1D włącznie

 

 

 

 

 

D2

powyżej 1D do 1T włącznie

 

 

 

 

 

D3

powyżej 1T do 1M włącznie

 

 

 

 

 

D4

powyżej 1M do 3M włącznie

 

 

 

 

 

D5

powyżej 3M do 6M włącznie

 

 

 

 

 

D6

powyżej 6M do 12M włącznie

 

 

 

 

 

D7

powyżej 12M

 

 

 

 

 

Waluty obce sprzedane na termin

Waluta obca

USD

EUR

CHF

GBP

Inne waluty

A1

B1

C1

D1

E1

F1

Stan ogółem według terminu

 

 

 

 

 

 

pierwotnego

 

 

 

 

 

G1

w tym: do 1D włącznie

 

 

 

 

 

G2

powyżej 1D do 1T włącznie

 

 

 

 

 

G3

powyżej 1T do 1M włącznie

 

 

 

 

 

G4

powyżej 1M do 3M włącznie

 

 

 

 

 

G5

powyżej 3M do 6M włącznie

 

 

 

 

 

G6

powyżej 6M do 12M włącznie

 

 

 

 

 

G7

powyżej 12M

 

 

 

 

 

 

Transakcje zawarte w danym

 

 

 

 

 

H1

dniu

 

 

 

 

 

I1

w tym: do 1D włącznie

 

 

 

 

 

I2

powyżej 1D do 1T włącznie

 

 

 

 

 

I3

powyżej 1T do 1 M włącznie

 

 

 

 

 

I4

powyżej 1M do 3M włącznie

 

 

 

 

 

I5

powyżej 3M do 6M włącznie

 

 

 

 

 

I6

powyżej 6M do 12M włącznie

 

 

 

 

 

I7

powyżej 12M

 

 

 

 

 

 

Sporządził (imię i nazwisko): ..................................................... .

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli:.........................................

Data sporządzenia:.............................

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama